Osoby czekające na orzeczenie o stopniu niepełnosprawności będą mogły złożyć wniosek o zasiłek stały. Dołączą do niego potwierdzenie złożenia wniosku o wydanie orzeczenia, a nie orzeczenie. Takie zmiany zakłada projekt nowelizacji ustawy o pomocy społecznej. Po uzyskaniu orzeczenia niepełnosprawny powinien złożyć je w ośrodku pomocy społecznej w ciągu 30 dni. Zasiłek zostanie przyznany wówczas wstecznie – od miesiąca wystąpienia o pomoc. W okresie oczekiwania na wydanie orzeczenia wnioskodawca będzie mógł zaś otrzymywać zasiłek okresowy, jeśli spełni kryterium majątkowe. Wysokość zasiłku stałego wypłacanego wstecz zostanie potem pomniejszona o wypłaconą pomoc.

Projekt ma na celu wdrożenie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 6 października 2015 r. (sygn. SK 19/14). Uznał on za niekonstytucyjny wymóg, że zasiłek jest wypłacany dopiero od miesiąca, w którym został złożony wniosek o pomoc wraz z dokumentacją (m.in. orzeczeniem o niepełnosprawności), nawet wtedy, gdy wnioskujący spełniał wcześniej przesłanki przyznania zasiłku, ale musiał czekać na orzeczenie.

etap legislacyjny: konsultacje społeczne