Policjant został zawieszony w czynnościach służbowych. Niedługo powinien otrzymać nagrodę jubileuszową za 30 lat służby. Czy fakt, że jest nieobecny w jednostce, spowoduje przesunięcie terminu wypłaty nagrody?

Co do zasady nagrodę jubileuszową policjantowi wypłaca się niezwłocznie po nabyciu do niej prawa. Tylko w przypadku, gdy osiąga on wymagany okres służby w okresie podlegającym zaliczeniu do wysługi lat, lecz bez prawa do uposażenia, należną nagrodę jubileuszową wypłaca się bezpośrednio po upływie tego okresu. Okres zawieszenia w czynnościach służbowych takim okresem nie jest. Funkcjonariusz zachowuje bowiem prawo do wynagrodzenia, choć w obniżonej wysokości.

Podstawę obliczania nagrody jubileuszowej stanowi uposażenie przysługujące policjantowi w dniu wypłaty nagrody, a jeżeli jest to dla niego korzystniejsze – uposażenie należne w dniu nabycia prawa do nagrody. Jeśli zaś jest ona wypłacana już po rozwiązaniu lub wygaśnięciu stosunku służbowego, podstawę jej obliczenia stanowi uposażenie należne policjantowi na ostatnio zajmowanym stanowisku służbowym, jeżeli jest korzystniejsze od uposażenia z dnia nabycia prawa do nagrody jubileuszowej. W przypadku zawieszenia policjantowi części uposażenia (jak to jest w przypadku zawieszenia go w czynnościach służbowych) podstawę obliczenia nagrody jubileuszowej stanowi pełne uposażenie. Przesądza o tym treść § 2 ust. 3 rozporządzenia nagrodowego.

podstawa prawna: art. 39, art. 111, art. 124 ustawy z 6 kwietnia 1990 r. o Policji (tekst jedn. DzU z 2015 r. poz. 355 ze zm.),

podstawa prawna: rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 19 czerwca 2002 r. w sprawie okresów wliczanych do okresu służby, od którego zależy nabycie prawa do nagrody jubileuszowej, oraz trybu jej obliczania i wypłacania policjantom (DzU nr 100, poz. 913 ze zm.)