Tak wynika z założeń projektu nowelizacji ustawy o weteranach działań poza granicami państwa.

Koszt zmian wynikających z nowych regulacji spowoduje wzrost wydatków na te świadczenia o ok. 1,7 mln zł rocznie.

Czytaj więcej

Weterani dostaną nowe świadczenia

Przypomnijmy, że weteranem poszkodowanym jest osoba, która brała udział np. w misji pokojowej lub stabilizacyjnej poza granicami kraju i doznała uszczerbku na zdrowiu w następstwie wypadku, który pozostawał w związku z tymi działaniami, lub choroby nabytej podczas ich wykonywania. I z tego tytułu przyznano jej też świadczenia odszkodowawcze.

Ale to niejedyne kryterium, które należy spełnić, aby otrzymać wspominany dodatek. Weteran poszkodowany musi też pobierać emeryturę lub rentę inwalidzką.

Podstawą do obliczenia dodatku jest zaś kwota najniższej emerytury. Jego wysokość zależy od ustalonego procentu uszczerbku na zdrowiu. Na przykład, gdy wyniesie on od 1 proc. do 9 proc., dodatek będzie równy 5 proc. podstawy wymiaru (a najwyżej 130 proc. kwoty najniższej emerytury przy uszczerbku powyżej 90 proc.).

Teraz rząd zamierza poszerzyć krąg uprawnionych do tego świadczenia. W efekcie dodatek będzie wypłacany wszystkim weteranom poszkodowanym, a nie tylko tym, którzy są rencistami lub emerytami.

Etap legislacyjny: założenia projektu w wykazie prac legislacyjnych rządu