- Żołnierz zawodowy został skierowany na badania w celu ustalenia aktualnej zdolności do pełnienia zawodowej służby wojskowej. W ich wyniku uznany został za niezdolnego do jej pełnienia (otrzymał kategorie N). Od tego orzeczenia odwołał się do Centralnej Wojskowej Komisji Lekarskiej, jednak bez skutku. Czy sąd administracyjny, do którego żołnierz zaskarżył orzeczenie CWKL może zmienić treść orzeczenia?

Nie. Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (dalej ustawa), zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia zawodowej służby wojskowej ustala wojskowa komisja lekarska, która wydaje w tej sprawie orzeczenie.

Orzeczenie o zaliczeniu danego żołnierza lub innej osoby do jednej z kategorii zdolności do zawodowej służby wojskowej, właściwe komisje lekarskie wydają na podstawie badania lekarskiego fizycznej i psychicznej zdolności tej osoby do służby w poszczególnych rodzajach Sił Zbrojnych i rodzajach wojsk oraz na poszczególnych stanowiskach służbowych, z uwzględnieniem wyników badań specjalistycznych, a w razie potrzeby również obserwacji szpitalnej (art. 5 ust. 7 ustawy). Otrzymanie przez osobę stającą przed komisją lekarską kategorii N oznacza, że osoba ta jest trwale lub czasowo niezdolna do zawodowej służby wojskowej oraz niezdolna do służby w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego.

Artykuł 5 ust. 1 ustawy stanowi także, że orzeczenie wojskowej komisji lekarskiej jest decyzją. Od jej orzeczenia służy zatem odwołanie, a następnie od orzeczenia wydanego w wyniku odwołania – skarga do sądu administracyjnego. Jednak, jak stwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z 18 stycznia 2017 r. (VIII SA/Wa 339/16) kontrola orzeczenia wojskowej komisji lekarskiej przez sąd administracyjny w wyżej wymienionym zakresie ma charakter ograniczony i sprowadza się w istocie do jej badania pod względem formalnym. Oznacza to, że sąd administracyjny ocenia jedynie, czy orzeczenie wydała właściwa komisja lekarska, czy jej skład był zgodny z wymogami określonymi w przepisach aktów wykonawczych regulujących te kwestie, a nadto, czy stwierdzone schorzenia dawały podstawę do zawartego w orzeczeniu określenia kategorii zdolności do służby wojskowej.

Innymi słowy, chodzi tu o stwierdzenie zgodności zaskarżonego orzeczenia z wymogami zawartymi w przepisach rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z 24 sierpnia 2012 r. w sprawie wojskowych komisji lekarskich oraz określenia ich siedzib, zasięgu działania i właściwości (DzU z 2012 r. poz. 1013 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z 3 czerwca 2015 r. w sprawie orzekania o zdolności do zawodowej służby wojskowej oraz właściwości i trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach (DzU z 2015 r. poz. 761 ze zm.).

Sąd administracyjny nie jest, zatem uprawniony do oceny fachowości przeprowadzonych badań stanu fizycznego, a zatem weryfikacji orzeczeń komisji lekarskich z punktu widzenia medycznej oceny warunków zdrowotnych badanego. Sąd ten nie może też zmienić we własnym zakresie takiej oceny i zakwalifikować skarżącego do innej kategorii zdolności do służby wojskowej, niż uczyniła to komisja w oparciu o przeprowadzone badania lekarskie, ani też zlecać przeprowadzenia dodatkowych badań celem weryfikacji dotychczasowych. Sąd administracyjny kontroluje, czy rozstrzygnięcie w sprawie zostało podjęte na podstawie kompletnego materiału dowodowego obejmującego niezbędne badania lekarskie oraz, czy dokonana kwalifikacja zdolności do zawodowej służby wojskowej była słuszna. Podstawą orzekania dla sądu administracyjnego jest materiał faktyczny i dowodowy zgromadzony w postępowaniu przed organem administracji (wyrok WSA w Warszawie z 21 kwietnia 2017 r. II SA/Wa 2248/16).

podstawa prawna: Art. 5 ustawy z 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych tekst jedn. DzU z 2016 r. poz. 1726 ze zm