Na dzisiejszym WZA akcjonariusze Agory zdecydowali, że na dywidendę przeznaczone zostanie 25, 47 mln zł z zysku netto spółki za rok obrotowy 2009 (wynosił 36,35 mln zł). Pozostała kwota (10,89 mln zł) zostanie zgodnie z rekomendacją zarządu przeznaczona na kapitał zapasowy. Dniem ustalenia prawa do dywidendy będzie15 lipca, a wypłaty - 3 sierpnia 2010 roku.

W ubiegłym roku Agora nie wypłacała dywidendy za 2008 r., pomimo krytyki ze strony analityków i sprzeciwu mniejszościowego udziałowca BZ WBK AIB Asset Management SA.

Akcjonariusze Agory zatwierdzili też roczne sprawozdanie spółki za 2009 r. i udzielili absolutorium członkom zarządu i rady nadzorczej.