Wakacje kredytowe 2024 - odpowiedzi na ważne pytania

Od 1 czerwca 2024 r. kredytobiorcy znów mogą skorzystać z tzw. wakacji kredytowych. Zmieniły się jednak warunki, jakie należy spełnić, by skorzystać z tego rozwiązania. Rzecznik Finansowy przedstawił najważniejsze informacje dotyczące nowych zasad w formie pytań i odpowiedzi.

Publikacja: 08.06.2024 20:56

Wakacje kredytowe 2024 - odpowiedzi na ważne pytania

Foto: Adobe Stock

Wakacje kredytowe to bezpłatne zawieszenie maksymalnie czterech rat spłaty kredytu hipotecznego. Jeśli kredytobiorca zdecyduje się skorzystać z całych wakacji, to zamiast siedmiu rat kredytu, które ma jeszcze w 2024 r. do zapłacenia, zapłaci trzy. 

Nie oznacza to jednak, że te cztery raty zostaną mu umorzone. Będzie musiał je zapłacić później, po prostu przesunie się termin spłaty całego kredytu.   Np. jeśli ostatnia rata miała być zapłacona w maju 2030 r., to po skorzystaniu z pełnych, czteromiesięcznych wakacji kredytowych, trzeba będzie uiścić ją we wrześniu 2030 r.  

Z możliwości zawieszenia rat kredytu hipotecznego nie mogą jednak skorzystać wszyscy kredytobiorcy, a jedynie ci, dla którym spłata  rat pochłania obecnie zbyt dużą część dochodu.

Kiedy można skorzystać z wakacji kredytowych w 2024 r.?

Z tzw. „wakacji kredytowych” w 2024 r. kredytobiorca może skorzystać przez 4 miesiące w roku, tj.:

od 1 czerwca do 31 sierpnia 2024 r. – przez 2 wybrane przez siebie miesiące, a także

od 1 września do 31 grudnia 2024 r. – przez 2 wybrane przez siebie miesiące.

Jakie warunki musi spełniać, by skorzystać z wakacji kredytowych w 2024 r.?

Aby konsument mógł skorzystać z tzw. „wakacji kredytowych”, umowa kredytu hipotecznego:

√ musi być w walucie polskiej,

√ musi służyć zaspokojeniu własnych potrzeb mieszkaniowych,

√ powinna być zawarta przed dniem 1 lipca 2022 r., zaś termin zakończenia okresu kredytowania powinien przypadać po upływie 6 miesięcy od tej daty,

√ wartość udzielonego kredytu nie może przekraczać 1,2 mln zł.

Dodatkowo należy spełnić jeden z dwóch warunków:

√ średnia arytmetyczna wartości „wskaźnika RdD” za okres ostatnich 3 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku przekracza 30% (szersze wyjaśnienie w odpowiedzi na kolejne pytania)

lub

√ należy mieć na utrzymaniu co najmniej troje dzieci.

Czytaj więcej

Wakacje kredytowe: od soboty można odpocząć od rat

Jak zdefiniować pojęcie „rodzina mająca na utrzymaniu co najmniej troje dzieci”?

„Wakacje kredytowe” bez konieczności spełnienia kryterium dochodowego przysługują kredytobiorcy, który na dzień złożenia wniosku ma na utrzymaniu co najmniej troje dzieci.

Oprócz osób do ukończenia 18 roku życia, za dzieci rozumie się także:

√ dzieci w wieku do 25 roku życia – w przypadku, gdy dziecko uczy się w:

- szkole – do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego

- szkole wyższej – do dnia 30 września roku, w którym planowane jest zakończenie nauki, zgodnie z oświadczeniem

√ dzieci w dowolnym wieku (tj. bez ograniczeń wiekowych) – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Za dzieci rozumie się także małoletnich, nad którymi konsument sprawuje rodzinną pieczę zastępczą oraz osoby przebywające w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka.

Czy z wakacji kredytowych mogą skorzystać osoby, które zaciągnęły „Bezpieczny kredyt na 2 proc.”?

Nie, gdyż tzw. wakacje kredytowe przysługują jedynie w przypadku kredytów hipotecznych zawartych przed dniem 1 lipca 2022 r., czyli przed dniem wejścia w życie przepisów regulujących „Bezpieczny kredyt 2%”.

Co to jest „Wskaźnik RdD” i jak go wyliczyć?

„Wskaźnik RdD” (czyli Rata do Dochodu) określa stosunek wydatków kredytobiorcy związanych z obsługą miesięcznej raty kapitałowej i odsetkowej kredytu mieszkaniowego do miesięcznego dochodu gospodarstwa domowego kredytobiorcy.

Innymi słowy:

RdD = rata kredytu hipotecznego / miesięczne łączne dochody gospodarstwa domowego  

Jak obliczyć miesięczny dochód?

Miesięczny dochód to suma przychodów pomniejszona o:

√ miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych,

√ składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz ubezpieczenia społeczne,

√ kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej wymienia długi katalog świadczeń, które nie wliczają się do dochodu.

Jakich świadczeń nie wlicza się do dochodu obliczanego na potrzeby wakacji kredytowych?

Są to:

- jednorazowe pieniężne świadczenie socjalne;

- zasiłek celowy;

- pomoc materialna mająca charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawana na podstawie przepisów o systemie oświaty;

- wartość świadczenia w naturze;

- świadczenie przysługujące osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych;

- świadczenie pieniężne, o którym mowa w ustawie z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 388), i pomocy pieniężnej, o której mowa w art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji i okresu powojennego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2039), w art. 7a ust. 2 ustawy z dnia 2 września 1994 r. o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach md uranu i batalionach budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1774), w art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 31 maja 1996 r. o osobach deportowanych do pracy przymusowej oraz osadzonych w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich (Dz. U. z 2021 r. poz. 1818), w art. 10a ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1820) oraz w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych;

- dochód z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego;

- świadczenie wychowawcze, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2022 r. poz. 1577 i 2140);

- świadczenie pieniężne, o którym mowa w art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz. U. z 2023 r. poz. 192);

- świadczenie pieniężne przyznawane na podstawie art. 9 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o grobach weteranów walk o wolność i niepodległość Polski (Dz. U. poz. 2529);

- nagroda specjalna Prezesa Rady Ministrów przyznawanej na podstawie art. 31a ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2022 r. poz. 1188);

- pomoc finansowa przyznawanej repatriantom, o której mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (Dz. U. z 2022 r. poz. 1105);

- środki finansowe przyznawane w ramach działań podejmowanych przez organy publiczne, mających na celu poprawę jakości powietrza lub ochronę środowiska naturalnego;

- zwrot kosztów, o których mowa w art. 39a ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082, z późn. zm.);

- rodzinny kapitał opiekuńczy, o którym mowa w ustawie z dnia 17 listopada 2021 r. o rodzinnym kapitale opiekuńczym (Dz. U. poz. 2270 oraz z 2022 r. poz. 2140);

- dofinansowanie obniżenia opłaty rodzica za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna, o którym mowa w art. 64c ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2023 r. poz. 204);

- kwota dodatku energetycznego, o którym mowa w art. 5c ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 1385, z późn. zm.);

- kwota dodatku osłonowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 169 i 295);

- kwota dodatku węglowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 141 i 295);

- kwota dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła, o którym mowa w art. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. poz. 1967, z późn. zm.);

- kwota dodatku elektrycznego, o którym mowa w art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku oraz w 2024 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 269 i 295).

Należy również mieć na uwadze, że w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą obowiązują odrębne zasady dotyczące ustalania wysokości dochodu, określone w art. 8 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Czy 800+ i inne świadczenia dla rodziców należy uwzględniać przy obliczaniu miesięcznego dochodu?

Nie, do wyliczenia dochodu do tzw. wakacji kredytowych nie wlicza się świadczenia 800+.

Czyj dochód wziąć pod uwagę przy obliczaniu wskaźnika RdD, gdy jest dwóch współkredytobiorców, lecz tylko jeden spłaca kredyt i prowadzi gospodarstwo domowe?

Jeśli kredytobiorcy nie prowadzą wspólnie gospodarstwa domowego, to do wyliczenia „wskaźnika RdD” będzie brany pod uwagę dochód tylko kredytobiorcy wnioskującego o tzw. wakacje kredytowe, samodzielnie prowadzącego gospodarstwo domowe.

Czy dochód męża wziąć pod uwagę przy obliczaniu wskaźnika RdD, gdy tylko żona jest kredytobiorcą, lecz małżeństwo wspólnie prowadzi gospodarstwo domowe?

Jeśli małżeństwo wspólnie prowadzi gospodarstwo domowe, to do wyliczenia „wskaźnika RdD” należy brać pod uwagę dochód całego gospodarstwa domowego, niezależnie od tego czy kredytobiorcą jest tylko jedno z małżonków.

Czy wyliczając wskaźnik RdD bierze się pod uwagę tylko  wysokość raty kapitałowo-odsetkowej, czy także opłacanego co miesiąc ubezpieczenia kredytu? 

Do wyliczenia „wskaźnika RdD” należy brać pod uwagę tylko wysokość raty kapitałowo-odsetkowej.

Wakacje kredytowe to bezpłatne zawieszenie maksymalnie czterech rat spłaty kredytu hipotecznego. Jeśli kredytobiorca zdecyduje się skorzystać z całych wakacji, to zamiast siedmiu rat kredytu, które ma jeszcze w 2024 r. do zapłacenia, zapłaci trzy. 

Nie oznacza to jednak, że te cztery raty zostaną mu umorzone. Będzie musiał je zapłacić później, po prostu przesunie się termin spłaty całego kredytu.   Np. jeśli ostatnia rata miała być zapłacona w maju 2030 r., to po skorzystaniu z pełnych, czteromiesięcznych wakacji kredytowych, trzeba będzie uiścić ją we wrześniu 2030 r.  

Pozostało 93% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Konsumenci
Rzecznik generalny TSUE o restrukturyzacji Getin Banku: ocenić musi polski sąd
Praca, Emerytury i renty
Rząd ma problem z emeryturami. Trybunał wymusił kosztowne zmiany
Prawo dla Ciebie
Miliony z Funduszu bez konkursów. Eksperci są pewni: Ziobro złamał konstytucję
Podatki
Skarbówka będzie łapać już tylko prawdziwych oszustów
Materiał Promocyjny
Jaki jest proces tworzenia banku cyfrowego i jakie czynniki są kluczowe dla jego sukcesu?
Sądy i trybunały
SN dopuszcza piętrowe wyłączenia sędziów
Płace
Ostatnia taka podwyżka pensji. W przyszłym roku czeka nas rewolucja