Czy sam pozew frankowicza mówi czego chce od banku

Sąd może pouczać frankowicza o skutkach nieważności umowy, ale czy może żądać od niego potwierdzenia?

Publikacja: 04.03.2024 14:25

Czy sam pozew frankowicza mówi czego chce od banku

Foto: Adobe Stock

Dopiero uchwała całej Izby Cywilnej SN może rozstrzygnąć tę nową w sprawach frankowych kwestię, która ma znaczenie dla rozliczeń abuzywnych umów.

Pozew frankowicza nie wystarczy ?

Małgorzata Gołębiowska, działaczka członek Stowarzyszenia Stop Bankowemu Bezprawiu obserwuje, to zjawisko. W jej ocenie wykształcone w warszawskim sądzie frankowym, ale pojawiające też w innych sądach, które wymagają od kredytobiorcy oświadczenia o jego świadomości skutków nieważności umowy. Data jego złożenie służyć ma często jako podstawa do określenia daty wymagalności roszczenia i początku biegu terminu odsetkowego - wbrew przepisom kodeksu cywilnego. -Tym sposobem banki zyskują opóźnienie w terminie naliczania odsetek, zamiast liczonych od terminu podanego w wezwaniu do zapłaty, choć wszystko, czego domaga się frankowicz zawiera już jego pozew-wskazuje Gołębiowska.

Poza tym niektórzy sędziowie stosują formularz, który frankowicz musi wypełnić i przesłać za potwierdzeniem bankowi co przedłuża postępowanie.

Tymczasem w grudniu 2023 r. TSUE wydał dwa orzeczenia: C-28/22 i C-140/22, które potwierdziły, że sąd krajowy nie powinien wymagać żadnych oświadczeń od kredytobiorców, którzy są w sporze o abuzywne zapisy w umowach z bankami.

Czytaj więcej

TSUE odblokował pytania frankowe w SN

Pouczanie frankowicza tak, oświadczenia raczej nie

- W świetle orzecznictwa TSUE do stwierdzenia nieważności umowy z powodu abuzywnych postanowień, zbędne jest składanie przez konsumenta oświadczenia, że wie o skutkach nieważności umowy i nie zgadza się na jej naprawienie. TSUE potwierdził też, że od złożenia takiego oświadczenia, nie zależy powstanie i wymagalność roszczenia konsumenta o zwrot świadczeń spełnionych w wykonaniu wadliwej umowy. Z wyroków TSUE nie wynika jednak, że sądy nie powinny informować konsumentów o skutkach nieważności umowy, a pouczenie takie może być dla konsumenta użyteczne, jednak pouczenie lub odpowiadającego mu oświadczenie konsumenta, nie może być traktowane jak konieczna przesłanka powstania lub wymagalności roszczeń konsumenta oraz możliwość orzeczenia o nieważności umowy - ocenia adwokat Marcin Szymański, reprezentujący frankowiczów.

- TSUE wielokrotnie podkreślał, że ostateczna decyzja o unieważnieniu umowy wskutek zawarcia w niej klauzul abuzywnych należy do konsumenta pouczonego należycie przez sąd o skutkach jego decyzji. Analiza grudniowych wyroków TSUE prowadzi do wniosku, że TSUE zakwestionował jedynie liczenie przedawnienia roszczenia banku od prawomocności wyroku w sprawie o unieważnienie umowy kredytu. Natomiast w kwestii odsetek za opóźnienie sądy polskie orzekają różnie i brak jest jednolitej linii - to opinia Wojciecha Wandzla, adwokata reprezentującego w takich sprawach banki.

Oddajmy głos sędziemu Tomaszowi Niewiadomskiemu szefowi Sądu Frankowego:

Po wyroku TSUE z 2021 r. C 19/20 i uchwale SN z 7 maja 2021 r. III CZP 6/21, w której wskazano, że konieczne jest wyraźne oświadczenie konsumenta, potwierdzające otrzymanie wyczerpującej informacji o skutkach abuzywności i stwierdzenia nieważności umowy, część sędziów owszem opracowała druki pouczeń, które były stosowane, ale sytuacja uległa zmianie po wyroku TSUE z 7 grudnia 2023 r, C 140/22, w którym wskazano, ze niezgodną z dyrektywą 93/13 praktykę, że konsument musi składać takie oświadczenia. Obecnie większość sędziów uważa, że należy jedynie pouczać powodów o skutkach uznania postanowień umowy za abuzywne, a nie można żądać odbierania formalnej zgody od powodów, a tym bardziej zmuszać do składania oświadczeń. Tym niemniej niektórzy sędziowie mogą mieć odmienne opinie. Według nich zachodzi sprzeczność między uchwałą SN a wyrokiem TSUE z 7 grudnia 2023 r.

- Być może zagadnienie to zostanie definitywnie wyjaśnione w uchwale całej Izby Cywilnej SN w sprawie III CZP 25/22 (dotyczy ona sześciu pytań frankowych pierwszej prezes SN) - dodaje sędzia frankowy Niewiadomski.

Sądy i trybunały
Sędzia Piebiak może stracić immunitet. Oskarża go były lider KOD
Materiał Promocyjny
Tajniki oszczędnościowych obligacji skarbowych. Możliwości na różne potrzeby
Konsumenci
Frankowicze mają nowy sposób na banki. Donoszą do prokuratury
Podatki
Ryczałtowcy chcą dzielić biznes, by obniżyć składkę zdrowotną
Praca, Emerytury i renty
Będzie dodatkowa waloryzacja emerytur i rent. Rząd odsłania karty
Materiał Promocyjny
Naukowa Fundacja Polpharmy ogłasza start XXIII edycji Konkursu o Grant Fundacji
Nieruchomości
Mieszkania społeczne. Koniec wyodrębniania na własność