We worek rząd przyjął projekt ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich przygotowany przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Ma on wdrożyć unijne przepisy, tzw. dyrektywę ADR i rozporządzenie w sprawie sporów internetowych ODR.

– Ustawa ma zapewnić konsumentom możliwość składania wniosków o rozstrzyganie sporów z przedsiębiorcami do podmiotów oferujących bezstronne, skuteczne oraz szybkie metody ich alternatywnego rozwiązywania – mówi Małgorzata Cieloch, rzecznik prasowy Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Zgodnie z projektem ustawy konsumenci, po wyczerpaniu drogi reklamacyjnej, będą mogli korzystać z dwóch typów postępowań pozasądowych – arbitrażu i jeszcze mniej sformalizowanej mediacji. Postępowania będą prowadziły zarówno podmioty publiczne, tworzone przy branżowych organach administracji (jak Komisja Nadzoru Finansowego, prezes Urzędu Regulacji Energetyki czy prezes Lotnictwa Cywilnego), jak i podmioty prywatne, utworzone przez przedsiębiorców danej branży. Pozostałe sprawy obejmie Inspekcja Handlowa.

– Z alternatywnych form rozwiązywania sporów konsumenci mogą skorzystać już teraz, ale system jest dziurawy i niejasny – mówi Piotr Stańczak, dyrektor Europejskiego Centrum Konsumenckiego w Polsce. – Nowa ustawa wprowadza bardziej kompleksowe regulacje, obejmie np. takie branże, jak transport pasażerski czy energetyka – dodaje dyrektor.

Nowe zasady mają umożliwić polubowne dochodzenie roszczeń na terenie całej Unii.

– Ustawa jest zbieżna z jednolitym systemem pozasądowego rozstrzygania sporów, który ma objąć wszelkie zaistniałe na rynku unijnym spory konsumentów z przedsiębiorcami, wynikające z zawartych umów sprzedaży rzeczy lub świadczenia usług. Dotyczy to również umów zawartych za pośrednictwem internetu oraz umów transgranicznych – mówi Małgorzara Cieloch.

etap legislacyjny: trafi do Sejmu