UOKiK przedstawił krótkie podsumowanie najważniejszych rozstrzygnięć.

De'Longhi Polska

Pierwszy z opisywanych wyroków dotyczy nałożenia kary za nieudzielenie informacji. W trakcie prowadzonych postępowań Urząd wielokrotnie zwraca się do przedsiębiorców o przekazanie danych bądź dokumentów, które mogą być pomocne w wyjaśnieniu rozpatrywanej sprawy. Dotyczy to wszystkich podmiotów mogących posiadać istotne informacje, a nie tylko tych, wobec których toczy się postępowanie. Brak odpowiedzi może skutkować karą finansową, która może wynieść równowartość 50 milionów euro.

We wrześniu 2013 roku Prezes UOKiK wydał decyzję o nałożeniu na De'Longhi Polska kary ponad 200 tys. zł (równowartość 50 tys. euro). Spółka nie udzieliła informacji niezbędnych do oceny koncentracji, polegającej na przejęciu przez BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego kontroli nad spółką Zelmer. Decyzję potwierdził Sąd Ochrony Konkurencji i konsumentów (SOKiK). Spółka wniosła apelację, w wyniku której Sąd Apelacyjny (SA) zmniejszył w maju 2016 r. karę pieniężną do 122 646 zł (30 tys. euro). Obniżka kary wynikała m.in. z faktu, że nie zostało udowodnione, czy i w jakim zakresie nieudzielenie informacji wpłynęło na prowadzone postępowanie.

sygn. akt. VI ACa 630/15

Inco–Veritas (obecnie Grupa Inco)

Sankcja finansowa (do 50 mln euro) grozi również za brak współdziałania w trakcie kontroli przeprowadzanych przez UOKiK. W listopadzie 2011 roku Urząd nałożył na Inco–Veritas ponad 2 mln zł kary.

Jeden z członków kierownictwa spółki, po rozpoczęciu czynności przez kontrolerów, próbował usunąć ze swojego laptopa dokument świadczący o ustalaniu cen płynów Ludwik i Lucek oraz pasty do butów Buwi. W tym przypadku kara wyniosła ponad 2 mln zł, czyli równowartość 517 tys. euro. Zarówno SOKiK, jak i SA oddalały argumenty Urzędu. W ocenie sądów zachowania pracownika spółki nie można uznać za brak współdziałania w trakcie kontroli ponieważ plik nie został trwale usunięty, lecz przeniesiony do folderu „kosz" i nadal możliwe było jego odczytanie. Ponadto kontrolerzy otrzymali papierową wersję dokumentu.

UOKiK złożył w tej sprawie skargę kasacyjną, którą w kwietniu 2016 r Sąd Najwyższy (SN) uznał za zasadną. SN stwierdził, że nie jest w tej sprawie istotne czy plik został usunięty trwale, czy jedynie przeniesiony w inne miejsce. Przedsiębiorca ma obowiązek aktywnie współpracować w toku kontroli, powinien zatem niezwłocznie przekazać dokument. Sytuację, w której organ antymonopolowy nie otrzymał dostępu do danych, należy uznać za brak współdziałania. Nie ma przy tym znaczenia przekazanie dokumentu w formie papierowej, ponieważ nie było możliwe sprawdzenie, czy jest on identyczny z wersją elektroniczną. SN przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia przez SOKiK.

Autopromocja
Nowość!

Trzy dostępy do treści rp.pl w ramach jednej prenumeraty

ZAMÓW TERAZ

sygn. akt. III SK 23/15

BP Europa

W grudniu 2014 roku UOKiK nałożył karę na BP Europa w wysokości 20 tys. zł za dokonanie koncentracji bez zgody urzędu. Koncentracja polegała na wieloletnim wydzierżawieniu stacji paliw, sklepu i punktu gastronomicznego od spółki Jackiewicz i Wspólnicy. W opinii UOKiK tego typu transakcja powinna zostać zgłoszona do Urzędu.

W marcu 2016 SOKiK oddalił odwołanie i potwierdził decyzję Urzędu. Sąd zgodził się ze stanowiskiem UOKiK, że wieloletnia dzierżawa może być uznana za formę koncentracji. W uzasadnieniu wskazał, że zgłoszeniu do Urzędu podlega m.in. zamiar nabycia części własności lub innych praw majątkowych innego przedsiębiorcy. Bez znaczenia jest, czy te prawa istnieją w chwili nabycia czy są tworzone w wyniku czynności prawnej.

sygn. akt XVII AmA 14/15

Adamek Bud-Chem Plus, Chemik HB

W lipcu 2016 r. SA wydał wyrok dotyczący spółek Adamek Bud-Chem Plus oraz Chemik HB. Były one stronami porozumienia pomiędzy Fabryką Farb i Lakierów Śnieżka i jej 55 dystrybutorami. W grudniu 2009 r. Urząd uznał, że ograniczało ono konkurencję. Sądy kolejnych instancji potwierdzały decyzję UOKiK, stwierdzając, że doszło do ujednolicenia cen i zawarcia zmowy. Wyjątkiem było jedynie porozumienie pomiędzy Śnieżką, a Grupą Polskie Składy Budowlane. W ocenie sądu działania PSB są zbliżone do specyfiki działalności grupy agencyjnej, a zgodnie z prawem wspólnotowym umowy agencyjne wyłączone są spod zakazu zawierania porozumień ograniczających konkurencję.

sygn. akt VI ACa 1172/14

Przypomnijmy, że od decyzji Prezesa UOKiK przedsiębiorcy przysługuje odwołanie do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a od wyroku SOKiK – apelacja do Sądu Apelacyjnego. Możliwe jest również złożenie skargi kasacyjnej od wyroku SA do Sądu Najwyższego.

Baza wyroków

Od listopada 2015 roku na stronie UOKIK działa baza wyroków sądowych. Zamieszczane są w niej informacje dotyczące wszystkich rozstrzygnięć w sprawach decyzji z zakresu praktyk ograniczających konkurencję, kontroli koncentracji, naruszenia zbiorowych interesów konsumentów oraz w sprawach o uznanie klauzul za niedozwolone (w których powodem był Prezes UOKiK). Baza dostępna jest w zakładce „Wyroki" na stronie internetowej UOKiK: http://decyzje.uokik.gov.pl/bp/wyroki.nsf. Szczegóły dotyczące zasad zamieszczania wyroków znajdują się w dokumencie Zasady informowania o sprawowaniu sądowej kontroli nad decyzjami Prezesa UOKiK.