W ubiegłym roku z samych tylko porad prawnych konsumenci skorzystali 444 391 razy (dla porównania w 2011 r. - 413 832, a w 2010 r. – 416 323). Gdy porady nie wystarczają do rozwiązania problemu, rzecznicy interweniują u przedsiębiorcy np. poprzez wezwanie do udzielenia wyjaśnień, przeprowadzenie mediacji lub pouczenie. W 2012 r. takich interwencji było 54 891 (w 2011 r. - 51 540, a w 2010 r. – 60 191).

Rzecznicy pomagają też konsumentom, którzy decydują się bronić swoich interesów przed sądem. Mogą przygotować pozew albo wystąpić z powództwem w postępowaniu indywidualnym lub grupowym. W minionym roku przygotowali 4 407 pozwów i powództw w sprawach indywidualnych (w 2011 r. – 4 078, a w 2010 r. – 3 683).

Umowy

W przypadku umów sprzedaży najczęściej zgłaszaliśmy się do rzeczników w sprawach zakupu obuwia i odzieży (75 167 porad i 14 804 wystąpienia), sprzętu RTV i AGD (38 821 skarg i 3 291 wystąpień), elementów wyposażenia mieszkania (23 236 porad i 2 953 wystąpienia), komputerów (14 792 porad i 914 wystąpień) i motoryzacji (12 444 porady i 936 wystąpień).

Skargi konsumentów dotyczyły zwykle reklamacji z tytułu niezgodności towaru z umową lub na podstawie gwarancji. Wśród problemów zgłaszanych przez konsumentów znalazły się m.in. odmowa przyjęcia zgłoszenia reklamacyjnego, przedstawianie konsumentom własnego sposobu załatwienia reklamacji, utrzymywanie, że gwarancja jest jedynym sposobem realizacji roszczeń konsumentów oraz nieskuteczne usuwanie wad.

Usługi

Podobnie jak w latach poprzednich, najwięcej skarg dotyczyło usług telekomunikacyjnych (51 487 porad i 8 973 wystąpienia). Problemy konsumentów dotyczyły m.in.:

- nieprawidłowości związanych ze zmianą warunków umowy;

- jakości świadczonych usług, naliczaniem opłat wyrównawczych z tytułu niedotrzymania warunków umowy;

Autopromocja
CYFROWA.RP.PL

Jak cyfrowa rewolucja wpływa na biznes i życie codzienne

CZYTAJ WIĘCEJ

- nierzetelnego informowania abonentów o obowiązujących w dniu podpisywania umowy ofertach promocyjnych;

- nienależytego wykonania usług (niewłaściwa taryfikacja, niewłaściwy cennik, brak wykonania innych postanowień umownych);

- przeniesienia usługi do innego operatora; niewywiązywania się przez operatora z obowiązku pisemnego potwierdzenia zmiany umowy, zaprzestania świadczenia usług;

- braku możliwości podłączenia do Internetu;

- automatycznego aktywowania usług, których konsument nie zamawiał.

W sprawach dotyczących usług finansowych rzecznicy konsumentów udzielili w ubiegłym roku 24 126 porad i 2 609 razy występowali do przedsiębiorców. Ilość skarg związanych z usługami finansowymi wzrosła w porównaniu z rokiem 2011 kiedy odnotowano 19 417 porad i 2 328 wystąpień. W 2012 roku skargi dotyczyły m.in.:

- niewłaściwego wykonywania umów o kredyt, tzw. hipoteczny;

- nieprawidłowości związanych z nieterminowym rozpatrywaniem reklamacji przez banki, nieinformowaniem konsumentów o warunkach umowy;

- brakiem rzetelnej i pełnej informacji ze strony konsultantów bankowych co do treści umowy i skutków jej zawarcia;

- działalności firm parabankowych.

Kolejna grupa problemów często zgłaszanych przez konsumentów dotyczyła usług remontowo-budowlanych (14 795 porad, 1 964 wystąpienia). Konsumenci skarżyli się m.in. na:

- jakość świadczonych usług;

- realizację umów przez osoby nie posiadające wcześniej zadeklarowanych kwalifikacji;

- żądanie pełnej zapłaty za nieprawidłowo wykonaną usługę;

- odmowę przyjęcia lub uznania reklamacji.