Wnioskodawca zwrócił się do powiatowego inspektoratu weterynarii o udzielenie informacji na temat wysokości wynagrodzenia, nagród i premii powiatowego lekarza weterynarii oraz udostępnienie skanów jego listy obecności za ostatni miesiąc. Zainteresowany otrzymał odpowiedzi na pytania, z wyjątkiem listy obecności. Inspektorat stwierdził, że stanowi ona kategorię danych osobowych, podlegającą wyjątkowej ochronie. Wnioskodawca złożył zatem skargę na bezczynność organu.

Sprawą zajął się WSA w Gdańsku. Podkreślił, że zgodnie z ustawą o Inspekcji Weterynaryjnej powiatowy lekarz weterynarii jest organem inspekcji. Można go uznać za organ władzy publicznej, który jest obowiązany do udostępniania informacji publicznej będącej w jego posiadaniu. Z tego powodu, w ocenie sądu, dopuszczono się bezczynności w zakresie udostępnienia list obecności. Dokument ten stanowi informację publiczną, ponieważ dotyczy organizacji pracy oraz służy weryfikacji sposobu, w jaki pracownik wywiązuje się ze swoich obowiązków.

Czytaj więcej

Transport zwierząt
Transport zwierząt bez stresu i cierpienia

Sąd zwrócił uwagę, że uznanie przez organ danej informacji za publiczną nie powoduje jej automatycznego udostępnienia, gdyż wymagane jest jeszcze zweryfikowanie przesłanek ograniczających dostępność, o których mowa w ustawie o dostępie do informacji publicznej. Wyjaśnienia wymaga też, czy osoby fizyczne pełnią funkcje publiczne w rozumieniu art. 5 ust. 2 – wówczas ograniczenia dostępności informacji nie mają zastosowania. – Odmowa udostępnienia informacji publicznej z powołaniem się na prywatność osoby fizycznej musi przybrać formę decyzji administracyjnej. Nie można tak zakwalifikować udzielonej przez organ odpowiedzi – tłumaczyła sędzia Magdalena Dobek-Rak.

Mec. Edyta Głowińska z Madejczyk Kancelaria Prawna komentuje: – Wyrok potwierdza szerokie rozumienie informacji publicznej, do której dostęp ma każdy obywatel. Warto zwrócić uwagę, że choć WSA opowiedział się za uznaniem listy obecności za informację publiczną, nie nakazał jej bezwzględnego udostępnienia. Zobowiązał jedynie powiatowego lekarza weterynarii do rozpoznania wniosku o udostępnienie tej listy. Jeżeli organ zamierza odmówić udzielenia informacji, musi wydać decyzję.

WSA zobowiązał organ do ponownego rozpatrzenia wniosku.

Sygnatura akt: II SAB/Gd 92/21