Porozumienie określające zasady sąsiedzkich stosunków i relacji oraz wzajemnej współpracy, zwane też często porozumieniem dobrosąsiedzkim, stanowi co do zasady umowę nienazwaną, która jest dopuszczalna na mocy art. 3531 Kodeksu cywilnego (k.c.). W niektórych przypadkach ułożenie wzajemnych relacji sąsiadów może nastąpić w formie ugody, w szczególności w przypadku gdy strony już wdały się w spór.

Nie tylko w sytuacjach przymusowych