Niepisaną zasadą obowiązującą na gruncie ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (dalej „PZP”) jest ta, że każde postępowanie, nawet prowadzone w tym samym czasie, stanowi odrębną całość. Tym samym decyzje zamawiającego z jednego postępowania – co do zasady – nie dotyczą tego samego lub innych zamawiających w innych postępowaniach. Co do zasady, ponieważ od ww. zasady występują pewne wyjątki, kiedy to określone działania lub zaniechania wykonawcy z przeszłości, mogą oddziaływać na jego sytuację w kolejnych postępowaniach.