Szarzy giganci na szarym końcu?

Sektory, których historyczną spuścizną są łańcuchy wartości oparte na konwencjonalnych źródłach energii oraz pozostałych szarych sektorach, mają do wykonania znacznie trudniejsze zadania przekształcenia nie tylko swojego modelu operacyjnego, ale i samych fundamentów, na których zbudowane są ich wieloletnie modele biznesowe. Szarzy giganci na szarym końcu?

Publikacja: 29.11.2023 08:00

Szarzy giganci na szarym końcu?

Foto: mat. pras.

Materiał partnera: EY

W ostatnich latach kształtowanie się narracji dotyczącej zrównoważonego rozwoju swoją skalą i dynamiką nie tylko podkreśla rosnące oczekiwania klientów, rządów oraz społeczności międzynarodowej, ale też niezaprzeczalnie wpływa na trajektorię rozwoju przedsiębiorstw i związanych z nim strategicznych decyzji biznesowych. Liczba wyzwań z tym związanych tylko się jednak piętrzy. Od firm wymaga się podejmowania zdecydowanych działań, wyznaczania ambitnych celów, transparentności i sprostania oczekiwaniom interesariuszy przy jednoczesnym zachowaniu operacyjności ich biznesu. Od sektora przemysłowego wymaga się najwięcej, gdyż i zakres oczekiwanych zmian jest najszerszy – dekarbonizacja, przekształcanie całych łańcuchów dostaw, implementacja założeń gospodarki obiegu zamkniętego to tylko kilka z przykładów działań, które nie tylko wymagają strategicznych zmian, ale i dostępu do źródeł finansowania – a o te niestety trudno.

Zgodnie z badaniami opublikowanymi przez Bloomberg, w 2022 roku aktywa zarządzane w zrównoważonych funduszach przekroczyły wartość 37,8 biliona dolarów. Dla porównania zaledwie trzy lata wcześniej zgodnie z danymi Global Sustainable Investment Alliance (GSIA) ta kwota wynosiła niespełna 1,7 biliona dolarów. Zrównoważone fundusze trafiają do zdywersyfikowanego portfolio przedsiębiorstw ze wszystkich sektorów i regionów świata. Wraz z gwałtownym rozrostem puli środków, zauważalna jest jednak ich nierównomierna alokacja, w tym odpływ z wybranych sektorów. Gwałtownemu rozwojowi przeważnie brakuje struktury i zasad, które rodzą się z czasem. Dzisiaj stoimy w obliczu dylematów natury psychologicznej – szeroka grupa inwestorów po prostu nie chce posiadać szarych firm w swoim portfelu i być powiązywana z nimi. Dowodzi to, że zrównoważone inwestycje obecnie w dużej mierze kształtują się pod wpływem preferencji inwestorów i interesariuszy, a niekoniecznie strategicznych decyzji biznesowych. To zjawisko nazywane jest społeczną licencją do prowadzenia działalności (ang. social license to operate, SLO) – czyli powszechną akceptacją praktyk biznesowych i procedur operacyjnych firmy przez jej pracowników, interesariuszy i ogółu społeczeństwa. Ograniczenie SLO prowadzi do takich skutków jak właśnie ograniczenie dostępu do kapitału. Zrównoważona transformacja szarych gigantów jest jednym z niewielu obszarów, na które te przedsiębiorstwa mają wpływ i które mogą znacząco polepszyć ich perspektywy na przyszłość, w tym i na przykładzie samego finansowania. Estymuje się, że w 2025 roku zrównoważone inwestycje będą stanowić około jednej trzeciej wszystkich zarządzanych aktywów – dlatego obecne wyzwania są ostatnim dzwonkiem na podjęcie działań w stronę „zazielenienia” swojego biznesu, tak by móc w pełni skorzystać z przywilejów dostępu do kapitału, który pozwoli dalej go rozwinąć.

Zrównoważona transformacja szarych gigantów – kim są i jakie stoją przed nimi wyzwania?

Głównym celem równoważonej transformacji jest alokacja zasobów w sposób, który przynosi zyski, a jednocześnie przyczynia się do pozytywnego oddziaływania na świat. Jednakże w tym wyzwaniu szanse nie są równe. Sektory, których historyczną spuścizną są łańcuchy wartości oparte na konwencjonalnych źródłach energii oraz pozostałych szarych sektorach, mają do wykonania znacznie trudniejsze zadania przekształcenia nie tylko swojego modelu operacyjnego, ale i samych fundamentów, na których zbudowane są ich wieloletnie modele biznesowe.

mat. pras.

Porównując rozbieżności w ilości zanieczyszczeń emitowanych przez firmy zielone (20 proc. przedsiębiorstw o najniższej emisji gazów cieplarnianych przepadających na jednostkę sprzedaży) i szare (20 proc. przedsiębiorstw o najwyższej emisji gazów cieplarnianych przepadających na jednostkę sprzedaży) – szara firma zanieczyszcza środowisko 260 razy bardziej niż zielona firma podobnej wielkości. Jeśli ta pierwsza ograniczy zanieczyszczenia nawet o skromny 1 proc., jest to w rzeczywistości znacznie bardziej korzystne dla środowiska niż zielona firma, która ograniczy zanieczyszczenia o 100 proc.

W kierunku transformacji modeli operacyjnych i preferencji

Postępujące trendy w obszarze zrównoważonego rozwoju będą nadal zyskiwać na sile w najbliższych latach napędzane zmianami klimatycznymi i presją regulacyjną (w tym m.in. Taksonomia Unii Europejskiej czy nowo wprowadzona dyrektywa dotycząca raportowania zrównoważonego rozwoju CSRD). W konsekwencji, spółki z szarych branż będą musiały podjąć zdecydowane działania na rzecz transformacji, aby zapewnić sobie dalszy rozwój i stabilność prowadzenia biznesu. W tym celu w pierwszej kolejności firmy będą musiały sprostać stawianym przed nimi wyzwaniom regulacyjnym, a w drugiej podjąć strategiczne decyzje dotyczące kierunku i ambicji związanych ze zrównoważoną transformacją w tym np. dekarbonizacją swojego biznesu.

Niezbędnym elementem będzie też zwiększenie transparentności działań w zakresie zrównoważonego rozwoju oraz bardziej aktywna współpraca na rzecz transformacji do gospodarki niskoemisyjnej – od prostego dialogu z interesariuszami, po projekty transformacyjne i alianse strategiczne ukierunkowane na opracowywanie nowych technologii.

Tak kompleksowe transformacje niechybnie wymagać będą inwestycji w nowe procesy produkcyjne, procedury i talent, które w efekcie pozwolą ograniczyć negatywny wpływ na środowisko i społeczeństwo. Nie ulega wątpliwości, że zapewnienie sobie przez szarych gigantów stabilnej przyszłości, wymaga zastanowienia się przez nich, co mogą zrobić już dziś, żeby w przyszłości pozostać bardziej konkurencyjnym.

- Ada Eichert, senior, EY Polska

- Piotr Pilarowski, menedżer, EY Polska

Dodatki
Studenci medycyny KUL mają świetne warunki. Każdy traktowany jest indywidualnie
Materiał Promocyjny
Tajniki oszczędnościowych obligacji skarbowych. Możliwości na różne potrzeby
Dodatki
Kształcą ludzi, którzy z wiarą w siebie podchodzą do wyzwań
Materiał partnera
Uniwersytet to tworzący go ludzie
Dodatki
Unijne fundusze na rozwój
Dodatki
KOWR promuje zdrowe odżywianie