Materiał powstał we współpracy z PGE Polska Grupa Energetyczna

– Energetyka węglowa skupiona w Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego przez najbliższe 20-30 lat będzie podstawą bezpieczeństwa energetycznego Polski. Jednocześnie polska gospodarka, aby być konkurencyjna potrzebuje czystej, bezpiecznej i taniej energii. Aktualizacja strategii PGE byłą konieczna żeby zrealizować te potrzeby - powiedział Wojciech Dąbrowski prezes Polskiej Grupy Energetycznej. – Wojna na Ukrainie i sytuacja gospodarcza w Europie wpłynęła na przyspieszenie prac nad tą strategią – dodaje Wojciech Dąbrowski.

Jeszcze w bieżącej dekadzie koncern chce przeznaczyć na „zielone” inwestycje kwotę 125 miliardów złotych. Będzie ona przeznaczona przede wszystkim na budowę nowych źródeł energii – doskonale znany projekt budowy elektrowni atomowej, morskich farm wiatrowych o łącznej mocy ponad 7 GW, lądowych farm wiatrowych o mocy 1,5 GW oraz farm fotowoltaicznych o mocy 3 GW. Niebagatelna cześć budżetu inwestycyjnego zostanie też przeznaczona na modernizację sieci dystrybucyjnych oraz dekarbonizację ciepłownictwa.

Zero niewykorzystanej energii

W przyszłym modelu za stabilność i elastyczność systemu ma odpowiadać elektrownia jądrowa oraz elektrownie oparte na paliwie gazowym – które przed 2040 r. miałoby być też zastępowane paliwami zielonymi: m.in. biometanem, amoniakiem czy wreszcie wodorem. Łącznie ten stabilny fundament systemu miałby odpowiadać za 5 GW mocy, a wraz ze wspomnianymi odnawialnymi źródłami energii PGE dysponowałoby 17 GW mocy.

Nie oznacza to jednak, że OZE będą w tym systemie źródłem niestabilnym, opartym wyłącznie na kaprysach pogody. Stabilność zielonych źródeł ma zapewniać infrastruktura składająca się z wielkoskalowych magazynów energii. W perspektywie nieco ponad dekady – do 2035 r. – PGE chce rozbudować obecny potencjał elektrowni szczytowo-pompowych oraz magazynów bateryjnych, które zapewniłyby systemowi elektroenergetycznemu 3,7 GW mocy. W tym samym czasie uruchomione zostaną elektrolizery o mocy 300 MW.

Dodatkowym aspektem tej zielonej transformacji ma być idea „zero niewykorzystanej energii”. PGE chciałoby wykorzystać konwersję energii elektrycznej powstającej w OZE na paliwa alternatywne, które z kolei wydatnie wsparłyby transformację energetyczną takich sektorów, jak przemysł czy transport. Potencjał jest olbrzymi: przykładowo, jak już wspomniano, morskie farmy wiatrowe o mocy 7 GW mogłyby dostarczać 26 TWh energii, co z kolei pozwoliłoby zaspokoić potrzeby 11 milionów gospodarstw domowych w Polsce.

Należałoby tu wspomnieć także o elementach o krytycznym znaczeniu dla planowanej transformacji: rozbudowie infrastruktury dystrybucyjnej oraz inteligentnych sieciach. W strategii PGE wskazano, że sieci koncernu będą zarządzane w czasie rzeczywistym w oparciu o centralny system zasilany danymi z w pełni opomiarowanej infrastruktury i liczników zdalnego odczytu zużycia energii. Te rozwiązania będą dodatkowo stabilizować system oraz otworzą możliwości dalszego przyłączania do sieci odnawialnych źródeł energii.

Ważnym elementem planowanych działań jest dekarbonizacja ciepłownictwa. Program inwestycyjny obejmuje 16 lokalizacji, w których węgiel zostałby zastąpiony technologiami odnawialnymi i elektrycznymi, wspomaganymi magazynami ciepła oraz rozwiązaniami hybrydowymi – w grę wchodzą m.in. wielkoskalowe pompy ciepła czy kotły elektrodowe.

Mat. Partnera

Zachować konkurencyjność

Środowisko (environmental), społeczna odpowiedzialność (social responsibility) i ład korporacyjny (corporate governance) to czynniki, które mają zasadnicze znaczenie dla Grupy. W tę stronę zmierzają wszystkie rozwiązania, jakie planuje zastosować w najbliższych latach PGE. Transformacja w stronę zeroemisyjnych, odnawialnych źródeł energii i energetyka jądrowa mają przynieść kluczową, 95-procentową redukcję emisji. Z olbrzymim potencjałem wiąże się też technologia przechwytywania emitowanego dwutlenku węgla – rozwiązanie szybko zyskujące uwagę i popularność na całym świecie, uważane za przyszłość energetyki, które PGE chciałoby wdrożyć w swoich strukturach.

Uzupełnieniem będzie program kompensacji emisji, m.in. poprzez nasadzenia drzew, oraz plan 50-procentowej redukcji zużycia wody w konwencjonalnych jednostkach należących do firmy. Warto w tym miejscu wspomnieć również o odpowiedzialnej i prośrodowiskowej polityce recyklingu i odzysku surowców z wyeksploatowanych instalacji OZE czy technologie pozwalające wykorzystać uboczne produkty wytwarzania i wydobycia.

Ma to nie tylko znaczenie dla firmy i jej raportowania ESG. Planowane działania PGE obejmują też współuczestnictwo w nich pracowników, branży energetycznej, swoich partnerów biznesowych czy mieszkańców z regionów działania koncernu. A najważniejsze, że – z perspektywy zarówno indywidualnych, jak i biznesowych klientów Grupy PGE – kluczowym rezultatem tych działań będzie w 100 procentach czysta, zielona energia. – Polska gospodarka, aby pozostać konkurencyjną, potrzebuje czystej, bezpiecznej, zielonej i taniej energii – nie pozostawia wątpliwości prezes Dąbrowski.

Materiał powstał we współpracy z PGE Polska Grupa Energetyczna