Prawa własności intelektualnej są terytorialne. Oznacza to, że obowiązują one na z góry określonym terytorium i co do zasady są to terytoria poszczególnych państw (wyjątkowo kilku/kilkunastu państw – na mocy konkretnych umów międzynarodowych). W przypadku praw własności przemysłowej prawa z reguły powstają na podstawie decyzji odpowiedniego urzędu (w Polsce – Urzędu Patentowego). Natomiast w przypadku praw, które nie podlegają zgłoszeniu/rejestracji, takich jak prawo autorskie, prawa pokrewne czy prawo do niezarejestrowanego wzoru wspólnotowego, powstają one w związku z zaistnieniem określonych w danym prawie okoliczności.