Michał Markiewicz

Michał Markiewicz

Jest asystentem w Katedrze Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego, partnerem w Kancelarii Markiewicz Sroczyński Mioduszewski, autorem licznych publikacji naukowych i branżowych, a także redaktorem prestiżowego czasopisma naukowego: „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej”.

W 2022 roku otrzymał indywidualną rekomendację w rankingu Rzeczpospolitej w kategorii Prawo własności intelektualnej i przemysłowej. Równocześnie kancelaria w zakresie praktyk, którymi zarządza, uzyskała w 2023 r. tytuł lidera. Michał Markiewicz specjalizuje się w prawie własności intelektualnej, prawie zwalczania nieuczciwej konkurencji, ochronie dóbr osobistych oraz prawie umów. W pracy w kancelarii jest odpowiedzialny m.in. za opracowywanie strategii procesowych, w tym złożonych zagadnień egzekwowania praw własności intelektualnej oraz udział w precedensowych sprawach sądowych z tego zakresu. Był zaangażowany w szereg negocjacji zakończonych z sukcesem podpisaną ugodą. Jest autorem/współautorem wielu opinii prawnych mających m.in. istotne znaczenie dla wyboru przez klientów odpowiednich modeli biznesowych prowadzonej działalności. Poza doradztwem na rzecz klientów z wielu baraż takich jak np. motoryzacja, sektor audiowizualny, architektura, design, rynek reklamowy, gry komputerowe, rynek wydawniczy, branża spożywcza, dr Michał Markiewicz służył także ekspercką wiedzą szeregu kancelariom w prowadzonych przez nich sporach, a także największym na rynku firmom konsultingowym. Za swoją monografię pt. „Zarząd wspólnym prawem autorskim” otrzymał w 2018 r. nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w konkursie na najlepszą pracę naukową na temat własności intelektualnej organizowanym przez Urząd Patentowy RP. Dr Michał Markiewicz prowadzi zajęcia z prawa własności intelektualnej na Uniwersytecie Jagiellońskim, szkoli aplikantów radcowskich w zakresie prawa autorskiego, bierze także udział w szkoleniach oraz konferencjach w charakterze prelegenta.

Wyczerpanie prawa w prawie autorskim

Krajowe przepisy – w przeciwieństwie do regulacji UE – przewidują wymóg publicznego udostępnienia oryginału lub egzemplarza utworu poprzez przeniesienie jego własności. Wydaje się, że w wykładni przepisów należy ten wymóg pominąć.

Znak towarowy unijny, polski, a może oba?

Na terytorium Polski występują dwa prawa do oznaczenia, tj. polski znak towarowy (przyznawany decyzją Urzędu Patentowego RP) oraz znak towarowy Unii Europejskiej (udzielany w drodze decyzji EUIPO). Podstawowe elementy, które należy wziąć pod uwagę przy decyzji o wyborze prawa, to zakres terytorialny korzystania z oznaczenia oraz koszty związane z rejestracją.

Kiedy powstają prawa własności intelektualnej

Gdy dane prawo własności intelektualnej wymaga zgłoszenia go do rejestracji, dochodzenie roszczeń za jego naruszenie jest uzależnione przede wszystkim od wiedzy o tym zgłoszeniu albo możliwości uzyskania jej przez naruszyciela.

Licencja na program komputerowy – możliwości i ryzyka

Przedsiębiorca koniecznie musi mieć świadomość niebezpieczeństw, ale i korzyści, związanych z wyborem jednego z kilku modeli pozyskiwania oprogramowania na potrzeby własnej działalności. Ewentualna potrzeba zmiany oprogramowania w przyszłości może się okazać kosztowna, a w krótkim czasie niewykonalna.

Jak używać znak towarowy

Nie w każdej sytuacji użycia znaku towarowego można uznać, że wystąpiło naruszenie prawa.

Dlaczego warto chronić wieloma prawami ten sam projekt

Poprzez uzyskanie kilku praw wyłącznych do tego samego produktu przedsiębiorca może w znaczący sposób zwiększyć zakres ochrony posiadanych przez siebie wartościowych rozwiązań.

Czym jest utwór? TSUE odpowie na pytanie

Trybunał Sprawiedliwości UE (TSUE) ma w związku z pytaniami, które trafiły do niego w 2023 r., szansę na doprecyzowanie zakresu prawnoautorskiej ochrony w Unii. Tylko czy skorzysta z tej okazji?

Cytat w prawie własności intelektualnej

Prawo cytatu występuje zarówno w prawie autorskim, jak i w prawie wzorów przemysłowych. Instytucje te nazywają się tożsamo, ale ich znaczenie jest zupełnie inne.

Reklama a przedmiot w tle

Prezentując biuro w sieci, kalendarzach czy na ulotkach trzeba uważać na elementy wystroju. Rzeczy przedstawione w reklamie mogą być objęte być prawami autorskimi.

Wykorzystanie sztucznej inteligencji osłabia prawa przedsiębiorców

Jakie ograniczenia w ochronie praw autorskich wiążą się z wykorzystaniem sztucznej inteligencji przez pracowników i zleceniobiorców oraz jak temu zaradzić?