Darmowa pomoc prawna - ministerstwo przedstawiło szczegóły projektu

Darmowa pomoc prawna dla osób uprawnionych do otrzymywania pomocy społecznej nie obejmie spraw z zakresu prawa podatkowego, celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem jej rozpoczynania.

Publikacja: 12.12.2014 16:47

W Polsce nie ma jeszcze państwowego systemu pozasądowej pomocy prawnej dla ubogich.

W Polsce nie ma jeszcze państwowego systemu pozasądowej pomocy prawnej dla ubogich.

Foto: Fotorzepa/Piotr Guzik

Ministerstwo Sprawiedliwości skierowało dzisiaj do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych projekt ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i informacji prawnej. Zgodnie z nim, darmową pomoc prawną (na etapie przedsądowym) otrzyma obywatel uprawniony do otrzymywania pomocy społecznej zaś dostęp do informacji o prawie uzyska każdy obywatel. Projekt ustawy pozwala na wykorzystanie doświadczenia i dorobku organizacji pozarządowych zachowując wszystkie dotychczasowe formy świadczenia przez nie pomocy.

W całym kraju powstanie co najmniej 1549 punktów, w których adwokaci i radcowie będą nieodpłatnie udzielać pomocy prawnej osobom uprawnionym do otrzymywania pomocy społecznej oraz 42 stanowiska na potrzeby udzielania informacji prawnej za pośrednictwem infolinii.

Podatki wyłączone

Nieodpłatna pomoc prawna będzie przysługiwać osobie fizycznej, której w okresie roku poprzedzającego zwrócenie się o udzielenie pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej lub w sytuacjach nadzwyczajnych, która spełnia warunki przyznania takiego świadczenia.

Pomoc prawna będzie polegała na:

1) poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach;

2) wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego;

3) pomocy w sporządzeniu wymagającego wiedzy prawniczej projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w postępowaniach przygotowawczym lub sądowym i pism w postępowaniu sądowoadministracyjnym;

4) sporządzeniu projektu pisma procesowego o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.

Pomoc ta nie będzie natomiast obejmowała spraw z zakresu prawa podatkowego, celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem jej rozpoczynania.

Powiat wskaże gdzie i kiedy

Projekt zakłada, że w udzielanie pomocy prawnej będą zaangażowane jednostki samorządu terytorialnego oraz prawnicze samorządy zawodowe.

Powiat będzie zawierał porozumienie z gminami na obszarze tego powiatu w sprawie wykonywania zadania polegającego na udzielaniu pomocy prawnej, określające m.in.:

1) gminne lub powiatowe jednostki organizacyjne, w których będą usytuowane punkty pomocy prawnej;

2) harmonogram wskazujący dni i godziny, w których będzie udzielana pomoc prawna;

3) zasady współpracy w zakresie zapewnienia warunków lokalowych adwokatom i radcom prawnym udzielającym pomocy prawnej.

Pomocy prawnej będzie udzielał osobiście adwokat lub radca prawny na podstawie umowy zawartej z powiatem.

Powiat będzie również corocznie zawierał z okręgową radą adwokacką i radą okręgowej izby radców prawnych właściwymi dla siedziby władz powiatu porozumienie w sprawie udzielania pomocy prawnej na obszarze powiatu, określające w szczególności:

1) liczbę adwokatów i radców prawnych, którzy będą udzielać pomocy prawnej na obszarze powiatu, z uwzględnieniem potrzeby zapewnienia równomiernego udziału adwokatów i radców prawnych w wykonywaniu tego zadania;

2) zobowiązanie dziekanów okręgowej rady adwokackiej i rady okręgowej izby radców prawnych do imiennego wskazywania adwokatów i radców prawnych, z ewentualnym wskazaniem preferowanych dziedzin prawa, wyznaczonych do udzielania pomocy prawnej;

3) szczegółowe zasady wynagradzania adwokatów i radców prawnych udzielających pomocy prawnej.

Infolinia dla każdego

Nieodpłatna informacja prawna będzie przysługiwać wszystkim osobom fizycznym. Będą one mogły  uzyskać informację o obowiązujących aktach normatywnych regulujących przedstawione zagadnienie, sposobach uzyskania pomocy prawnej lub innego rodzaju pomocy dotyczącej rozwiązania problemów prawnych.

Wojewoda będzie prowadzić wojewódzkie centrum informacji prawnej wchodzące w skład urzędu wojewódzkiego. W wojewódzkim centrum informacji prawnej będzie prowadzona obsługa infolinii, za której pośrednictwem będzie udzielana informacja prawna.

Organizację usługi telekomunikacyjnej w zakresie infolinii zapewni Minister Sprawiedliwości. Realizację zadania polegającego na udzielaniu informacji prawnej w wojewódzkim centrum informacji prawnej wojewoda powierzy organizacji pozarządowej, wyłanianej corocznie w otwartym konkursie ofert.

Ministerstwo Sprawiedliwości skierowało dzisiaj do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych projekt ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i informacji prawnej. Zgodnie z nim, darmową pomoc prawną (na etapie przedsądowym) otrzyma obywatel uprawniony do otrzymywania pomocy społecznej zaś dostęp do informacji o prawie uzyska każdy obywatel. Projekt ustawy pozwala na wykorzystanie doświadczenia i dorobku organizacji pozarządowych zachowując wszystkie dotychczasowe formy świadczenia przez nie pomocy.

W całym kraju powstanie co najmniej 1549 punktów, w których adwokaci i radcowie będą nieodpłatnie udzielać pomocy prawnej osobom uprawnionym do otrzymywania pomocy społecznej oraz 42 stanowiska na potrzeby udzielania informacji prawnej za pośrednictwem infolinii.

Pozostało 83% artykułu
Nieruchomości
Trybunał: nabyli działkę bez zgody ministra, umowa nieważna
Materiał Promocyjny
Wykup samochodu z leasingu – co warto wiedzieć?
Praca, Emerytury i renty
Czy każdy górnik może mieć górniczą emeryturę? Ważny wyrok SN
Prawo karne
Kłopoty żony Macieja Wąsika. "To represje"
Sądy i trybunały
Czy frankowicze doczekają się uchwały Sądu Najwyższego?
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka
Sądy i trybunały
Łukasz Piebiak wraca do sądu. Afera hejterska nadal nierozliczona