Związek Banków Polskich uważa, że aktualna sytuacja finansowa sektora bankowego i ograniczone perspektywy jej poprawy nie uzasadniają wzrostu składki na BFG w 2022 r. Dlatego banki zwracają się do Rady BFG z prośbą o utrzymanie stawek z 2021 r., a do Ministra Finansów o zainicjowanie prac legislacyjnych zmierzających do obniżenia docelowego poziomu środków gromadzonych w poszczególnych funduszach BFG oraz zasilenie ich częścią środków pobieranych w ramach podatku bankowego.

ZBP zwraca uwagę, że sektor bankowy w Polsce, będąc bardzo efektywnym pod względem relacji kosztów do przychodów, cechuje się jednocześnie niską rentownością na skutek istniejących w naszym kraju wysokich obciążeń regulacyjnych stosowanych wobec banków. „Niska rentowność powoduje, że już od kilku lat wypracowywane zyski nie pokrywają kosztów kapitału zaangażowanego przez banki, co ogranicza jego możliwość pozyskania nowych kapitałów w celu dalszego zwiększenia akcji kredytowej dla przedsiębiorstw. Trzeba również mieć na uwadze, że rentowność poszczególnych banków nie jest identyczna i ewentualne zwiększenie obciążeń banków z tytułu opłat wnoszonych do BFG może spowodować wyraźne pogorszenie się sytuacji finansowej banków już dziś generujących straty lub niewielki tylko poziom zysku” – czytamy w komunikacie.

Sektor bankowy z zadowoleniem przyjął propozycję Ministra Finansów polegającą na wydłużeniu terminu dochodzenia do docelowego poziomu środków gromadzonych przez BFG (było to oczekiwane podejście, sygnalizował to zarząd BFG). Banki uznają jednak, że w obecnej sytuacji rozwiązanie to nie jest wystarczające i powinno być uzupełnione o ustawowe zasilenie funduszy BFG środkami z innych źródeł, w tym częścią środków finansowych pochodzących z zapłaty przez banki podatku od niektórych instytucji finansowych.

- Biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności, sektor bankowy zwraca się do Ministra Finansów z prośbą o zainicjowanie prac legislacyjnych zmierzających do obniżenia docelowego poziomu środków gromadzonych w BFG oraz wprowadzenia ustawowych zmian pozwalających na zasilenie funduszy BFG połową środków wpłacanych przez banki z tytułu zapłaty podatku od niektórych instytucji finansowych – mówi Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes ZBP.

Jednocześnie sektor zwraca się do Rady BFG z wnioskiem o wprowadzenie następujących zmian w zasadach ustalania składek banków. Pierwszy postulat to wprowadzenie innej ścieżki dochodzenia do docelowego poziomu środków zgromadzonych na finansowanie obowiązkowego systemu gwarantowania depozytów i na finansowanie przymusowej restrukturyzacji poprzez stopniowe zwiększenie skali obciążenia banków z tego tytułu w miarę zbliżania się do wyznaczonego terminu osiągnięcia docelowego poziomu środków. Drugi to nałożenie obowiązku wnoszenia opłat na fundusz restrukturyzacji banków w okresach kwartalnych, tak aby wysokie wpłaty wnoszone na początku każdego roku kalendarzowego nie powodowały silnego okresowego zaburzenia wyników finansowych banków ze wszystkimi negatywnymi efektami tego zjawiska (teraz opłata dokonywana i rozliczana jest raz w roku – w I kwartale). Trzeci postulat to powrót do wyznaczania wysokości stawek opłat na rok następny do końca listopada roku poprzedzającego wniesienie opłaty w celu umożliwienia bankom lepszego budżetowania swojej gospodarki finansowej (teraz Rada BFG wydaje taką decyzję dopiero w lutym).

ZBP uważa, że do czasu wprowadzenia w życie powyższych zmian w zasadach gromadzenia środków w poszczególnych funduszach BFG wysokość opłat banków na rzecz BFG powinna w 2022 r. zostać utrzymana na poziomie zastosowanym w 2021 r. (wtedy ze względu na pandemię obniżono składki o prawie jedną trzecią), z ewentualną możliwością jej powiększenia o wskaźnik odpowiadający tempu wzrostu podstawy naliczenia tych opłat, jakie nastąpiło faktycznie w sektorze bankowym w 2021 r.