fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Nieruchomości

Czy można wprowadzić się do domu przed całkowitym zakończeniem budowy

Legalizacja samowoli budowlanej będzie o wiele droższa. Opłata ma być równa połowie wartości budynku
Fotorzepa, Seweryn Sołtys Seweryn Sołtys
Buduję dom. Inwestycję finansuję z kredytu, ale nie wystarczy on na wykończenie. Chcę więc  sprzedać mieszkanie, w którym obecnie mieszkam z rodziną. Nie wiem, kiedy podpiszę akt notarialny, być może stanie się to przed zakończeniem budowy. Czy w razie czego będziemy mogli wprowadzić się do domu przed zakończeniem budowy? Zakładam, że część pomieszczeń będzie nadawała się do zamieszkania – pisze czytelnik.
W przypadku inwestycji, która wymagają pozwolenia na budowę (a do takich należy budowa domu), przed rozpoczęciem użytkowania trzeba zawiadomić nadzór budowlany o zakończeniu budowy, a następnie odczekać 21 dni. Jeśli w tym czasie organ nie zgłosi sprzeciwu - w drodze decyzji – można się wprowadzać.
Nie zawsze jednak wystarczy taka procedura. Czasami trzeba wystąpić do nadzoru o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. Będzie tak m.in. w przypadku, gdy w pozwoleniu na budowę  nałożony został na inwestora obowiązek uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.  Wymagana jest ona również, gdy przystąpienie do użytkowania obiektu budowlanego ma nastąpić przed wykonaniem wszystkich robót budowlanych.. Dopuszcza to art. 55 pkt 3 ustawy - Prawo budowlane.
Inwestor, który chce uzyskać zgodę na wcześniejsze przystąpienie do użytkowania powinien więc zwrócić się do nadzoru budowlanego z pisemnym wnioskiem i załącznikami. Potrzebne będą:
- oryginał dziennika budowy;
- oświadczenie kierownika budowy
- oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania;
- protokoły badań i sprawdzeń;
- inwentaryzację geodezyjną powykonawczą;
- potwierdzenie, zgodnie z odrębnymi przepisami, odbioru wykonanych przyłączy;
- kopię świadectwa charakterystyki energetycznej budynku.
Inwestor jest również obowiązany dołączyć do wniosku oświadczenia o braku sprzeciwu lub uwag ze strony Państwowej Inspekcji Sanitarnej i Państwowej Straży Pożarnej.
Zanim nadzór budowlany wyda decyzję, musi skontrolować teren budowy i ocenić, czy ta część budynku, której dotyczy wniosek, rzeczywiście nadaje się do zamieszkania. Kontrola  obejmuje sprawdzenie:
- zgodności obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub terenu;
- zgodności obiektu budowlanego z projektem architektoniczno-budowlanym, w zakresie:
- wyrobów budowlanych szczególnie istotnych dla bezpieczeństwa konstrukcji i bezpieczeństwa pożarowego;
- w przypadku nałożenia w pozwoleniu na budowę obowiązku rozbiórki istniejących obiektów budowlanych nieprzewidzianych do dalszego użytkowania lub tymczasowych obiektów budowlanych - wykonania tego obowiązku, jeżeli upłynął termin rozbiórki określony w pozwoleniu;
- uporządkowania terenu budowy.
Jeśli inspektor stwierdzi, że do wykonania zostały  takie roboty budowlane, objęte  decyzją o pozwoleniu na budowę, bez których obiekt może funkcjonować zgodniez przeznaczeniem określonym w pozwoleniu na budowę, to zezwoli na wcześniejsze przystąpienie do użytkowania. W wydanym pozwoleniu na użytkowanie może też określić termin wykonania tych niezrealizowanych jeszcze robót.
Trzeba pamiętać, że w przypadku kontynuacji robót po przystąpieniu do użytkowania obiektu, inwestor ma obowiązek zawiadomić nadzór  o ich zakończeniu
W przypadku, gdy inspektor nadzoru stwierdzi przystąpienie do wcześniejszego  użytkowania obiektu budowlanego bez zezwolenia,  wymierzyć musi karę z tytułu nielegalnego użytkowania obiektu budowlanego. Kara stanowi iloczyn stawki opłaty (s), współczynnika kategorii obiektu budowlanego (k) i współczynnika wielkości obiektu budowlanego (w). Stawka (s) wynosi zaś 500 zł x 10 = 5000 zł  (art. 57 i art. 59f ust. 1 prawa budowlanego). Kategorie obiektów, współczynnik kategorii obiektu oraz współczynnik wielkości obiektu określa załącznik do ustawy prawo budowlane.
W przypadku nielegalnego użytkowania budynku mieszkalnego jednorodzinnego kara wyniesie:
5000 zł (stawka opłaty) x 2 (współczynnik kategorii obiektu budowlanego)
x 1 (współczynnik wielkości obiektu budowlanego) = 10000 zł
 
Istotne jest to,   że uzyskanie zgody na wcześniejsze wprowadzenie się do domu w budowie absolutnie nie zwalnia inwestora z obowiązku zawiadomienia organu o zakończeniu robót, które prowadził po przeprowadzce.
Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA