fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Wyjaśnienia urzędów

Za mało lekarzy rodzinnych

Mamy za mało lekarzy rodzinnych
Fotorzepa, Jakub Dobrzyński
Wczo­raj Sej­mo­wa Ko­mi­sja Zdro­wia de­ba­to­wa­ła nad sy­tu­acją me­dy­cy­ny ro­dzin­nej i roz­wią­za­niami praw­nymi, któ­re ma­ją po­pra­wić opie­kę nad pa­cjen­ta­mi.
Z da­nych za­pre­zen­to­wa­nych przez Alek­san­dra So­pliń­skie­go, wi­ce­mi­ni­stra zdro­wia, wy­ni­ka, że  ma­my w Pol­sce ok. 10 tys. le­ka­rzy ro­dzin­nych. – Aby za­pew­nić do­brą opie­kę wszyst­kim oby­wa­te­lom na po­zio­mie pod­sta­wo­wym, po­trze­ba ich ok. 20 tys. – pod­kre­ślił wi­ce­mi­ni­ster.
Re­sort pra­cu­je nad no­we­li­za­cją usta­wy o świad­cze­niach opie­ki zdro­wot­nej fi­nan­so­wa­nych ze środ­ków pu­blicz­nych. Ma ona spra­wić, że le­karz ro­dzin­ny bę­dzie spra­wo­wał opie­kę nad mniej­szą licz­bą cho­rych niż obec­nie. Le­ka­rze obec­ni na ko­mi­sji wska­za­li jed­nak, że naj­pierw trze­ba za­chę­cić stu­den­tów, aby wy­bie­ra­li spe­cja­li­za­cję ro­dzin­ną.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA