fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Nieruchomości

Więcej czasu na porządki w księgach wieczystych

Fotorzepa, Andrzej Cynka A.C. Andrzej Cynka
Do 19 ma­ja przy­szłe­go ro­ku sta­ro­sto­wie ma­ją uzu­peł­nić wy­ka­zy nie­ru­cho­mo­ści Skar­bu Pań­stwa i jed­no­stek sa­mo­rzą­du te­ry­to­rial­ne­go
Na wczo­raj­szym po­sie­dze­niu Sejm przy­jął po­praw­ki Se­na­tu zgło­szo­ne do usta­wy o zmia­nie usta­wy o ujaw­nie­niu w księ­gach wie­czy­stych pra­wa wła­sno­ści nie­ru­cho­mo­ści Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnych.
Sta­ro­sto­wie, któ­rzy prze­ka­za­li nie­kom­plet­ne wy­ka­zy nie­ru­cho­mo­ści, ma­ją czas do 19 ma­ja 2013 r. na prze­ka­za­nie uzu­peł­nio­nych wy­ka­zów wo­je­wo­dom, a tak­że mar­szał­kom wo­je­wództw, wój­tom, bur­mi­strzom, pre­zy­den­tom miast oraz in­nym niż sta­ro­sto­wie or­ga­nom re­pre­zen­tu­ją­cym Skarb Pań­stwa.
Na pod­sta­wie uzy­ska­nych od wo­je­wo­dów in­for­ma­cji głów­ny geo­de­ta kra­ju do koń­ca pierw­sze­go kwar­ta­łu 2015 r. spo­rzą­dzi wy­kaz nieruchomości,­ dla któ­rych nie  zło­żo­no wnio­sków o ujaw­nie­nie w księ­gach wie­czy­stych pra­wa wła­sno­ści.
Etap legislacyjny: czeka na podpis prezydenta
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA