fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Zamówienia publiczne: wykonawca wykaże, że nie podlega wykluczeniu

Rzeczpospolita
Wykonawcy biorący udział w postępowaniu o zamówienie publiczne zobowiązani są wykazać, że nie podlegają wykluczeniu z takiego postępowania
Przez wykonawcę zgodnie z art. 2 pkt 11 ustawy – Prawo zamówień publicznych (dalej: pzp) należy rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego.Możliwość uzyskania zamówienia jest więc, co do zasady, powszechnie dostępna bez względu na status i formę organizacyjnoprawną wykonawcy, co czyni zadość zasadzie uczciwej konkurencji oraz równego traktowania (art. 7 pzp).Jakie przesłanki Przesłanki wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia zostały zawarte w art. 24 pzp.Na mocy art. 24 ust. 1 pkt 2) pzp z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie ...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA