fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Firma

W jakich branżach czekają dotacje na eksport

www.sxc.hu
Wiadomo już, jakie rodzaje działalności mogą liczyć na dodatkowe wsparcie przy wchodzeniu na zagraniczne rynki. Dla przedsiębiorców, którzy spełnią określone kryteria, oznacza to szansę zdobycia dotacji
Nabiera tempa realizacja działania 6.5.1 programu „Innowacyjna gospodarka”. To za jego sprawą w większym niż do tej pory stopniu ma być promowana polska gospodarka, jej specjalności eksportowe i przedsiębiorstwa stojące za ich produkcją.
Realizacja tego przedsięwzięcia to znane już przedsiębiorcom tzw. programy promocji ogólnej. Ich celem jest reklamowanie Polski i polskiej gospodarki jako całości. Do programów takich mogli zgłaszać się przedsiębiorcy reprezentujący różne branże, o ile wykazali, że mają pewien potencjał eksportowy.
Teraz przychodzi czas na realizację także drugiego komponentu, czyli tzw. branżowych programów promocji kierowanych do firm operujących w specyficznych branżach uznanych za najbardziej perspektywiczne dla polskiego eksportu >patrz ramka. Czym oba programy różnią się od siebie?

Większe wyzwanie

Zarówno branżowe programy promocji, jak i programy promocji o charakterze ogólnym są wybierane przez ministra gospodarki w ramach realizacji projektu systemowego „Promocja polskiej gospodarki na rynkach międzynarodowych”.
O ile jednak programy ogólne to jednorazowe wydarzenia (np. konkretne targi, misje gospodarcze, wystawy), o tyle te branżowe to pewna większa koncepcja, chociaż obejmująca okres nie dłuższy niż 36 miesięcy, w której określane są:
- rodzaje i terminy działań promujących jedną branżę lub producentów towarów jednego rodzaju,
- rynki, na których prowadzone są działania promujące,
- katalog rodzajów działalności związanych z daną branżą, usługami lub towarami jednego rodzaju,
- katalog produktów, usług lub towarów jednego rodzaju, które będą objęte działaniami promującymi.
Tym samym inne są wymagania co do firm, które mogą zgłaszać swój udział, oraz warunki, jakie muszą one spełniać, aby uzyskać dofinansowanie. Branżowe programy promocji mają na celu wsparcie udziału przedsiębiorców w wydarzeniach promocyjnych oraz oddziaływać nie na daną branżę jako całość. Składają się one z dwóch części:
- komponent A – opracowanie i realizacja branżowego programu promocji przeznaczonego dla przedsiębiorców,
- komponent B – opracowanie i realizacja branżowego programu promocji przeznaczonego dla branży jako całości.
Przygotowany w ramach komponentu A program promocji musi uwzględniać zróżnicowane formy promocji (np. udział w targach zagranicznych, misjach gospodarczych, konsultacjach, pokazach, spotkaniach branżowych, spotkaniach z kontrahentami, indywidualnych spotkaniach, doradztwie, szkoleniach, coachingu, opracowanie i produkcję artykułów oraz materiałów promocyjnych), które dostosowane będą do specyfiki danej branży.
Tym, co przede wszystkim odróżnia je od programów ogólnych, jest zaadresowanie do konkretnych firm, a po ich stronie obowiązek zadeklarowania udziału w kilku wydarzeniach objętych programem. Innymi słowy do udziału w tych przedsięwzięciach kwalifikują się firmy, których działalność pasuje do programu. Nie mogą też wybrać sobie tylko jednej imprezy (np. konkretnej misji gospodarczej), lecz z listy wybrać co najmniej połowę wydarzeń, w których chcieliby uczestniczyć.
Upraszczając, gdyby program promocji branżowej obejmował dwa lata i przewidywał zorganizowanie w tym czasie sześciu misji gospodarczych, firma, która zgłosi swój akces, musi zadeklarować udział w co najmniej trzech takich misjach. Tym samym, mimo możliwości uzyskania dofinansowania, musi dysponować większym budżetem, koniecznym do sfinansowania wkładu własnego oraz wydatków, które nie będą uznane za kwalifikowane.
Przy programach ogólnych firma miała prawo wybrać z listy imprez objętych programem tylko tę jedną, najważniejszą z jej punktu widzenia, bez obowiązku uczestniczenia w kolejnych wydarzeniach.

Kto może startować...

O tym, jakie firmy mogą starać się o wsparcie, przesądza § 3 rozporządzenia ministra gospodarki regulującego warunki przyznawania dotacji >patrz ramka. Zgodnie z nim pomoc może zostać udzielona przedsiębiorcy, który łącznie spełnia następujące warunki:
- zgłosił swój udział w branżowym programie promocji,
- prowadzi działalność gospodarczą i ma siedzibę, a w wypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną – adres głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej – na terytorium Polski,
- nie ma zaległości podatkowych oraz z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne,
- złożył wniosek o udzielenie pomocy w Ministerstwie Gospodarki (wypełniony zgodnie ze wzorem, w terminie określonym w ogłoszeniu o konkursie),
- w roku podatkowym, w którym składa wniosek, oraz dwóch poprzedzających go latach nie otrzymał pomocy de minimis, której wartość brutto, łącznie z pomocą, o którą się ubiega, przekraczałaby równowartość 200 tys. euro, a w wypadku przedsiębiorców prowadzących działalność w sektorze transportu drogowego – 100 tys. euro (warunki tzw. pomocy de minimis),
- wielkość pomocy, o którą się ubiega, łącznie z inną pomocą publiczną udzieloną temu przedsiębiorcy, w odniesieniu do tych samych wydatków kwalifikujących się do objęcia pomocą, nie spowoduje przekroczenia maksymalnej dopuszczalnej intensywności wsparcia określonej dla innych przeznaczeń pomocy publicznej (maksymalna procentowa wartość dofinansowania),
- zobowiązał się do udziału w działaniach promujących, stanowiących co najmniej 50 proc. liczby działań przeznaczonych dla przedsiębiorców w branżowym programie promocji,
- rodzaj prowadzonej przez firmę działalności określony według kodu Polskiej Klasyfikacji Działalności lub Europejskiej Klasyfikacji Działalności mieści się w katalogu rodzajów działalności gospodarczej określonym w branżowym programie promocji,
- terminy udziału w działaniach promujących nie wykraczają poza terminy określone w branżowym programie promocji,
- projekt opisany we wniosku o udzielenie pomocy jest spójny z działaniami promującymi określonymi w tym programie,
- złożył wniosek o udzielenie pomocy przed terminem rozpoczęcia pierwszego z działań promujących, do których zgłosił udział,
- towary lub usługi danego rodzaju produkowane lub sprzedawane przez przedsiębiorcę mieszczą się w katalogu określonym w branżowym programie promocji.

...i co zyska

Przedsiębiorcy, którzy zgłoszą się do programu i zostaną do niego przyjęci, mogą liczyć na bonus finansowy. Mianowicie wszystkie wydatki, które zostaną uznane za kwalifikowane, zostaną rozłożone w ten sposób, że 25 proc. z nich sfinansuje przedsiębiorca, a pozostałe 75 proc. zostanie pokryte z budżetu programu.
To sprawi, że takie wydatki jak np. te związane z budową stoiska wystawowego, zakupem biletów, przygotowaniem katalogów i innych materiałów promocyjnych, nie będą w całości finansowane przez przedsiębiorcę.
Warto przypomnieć, że katalog dopuszczalnych wydatków jest szeroki i zgodnie z § 5 ust. 2 przywołanego rozporządzenia obejmuje m.in. koszty:
- wynajmu i zabudowy powierzchni wystawienniczej,
- wynajmu sal konferencyjnych,
-  zakupu usług w zakresie obsługi technicznej, w tym nagłośnienia i oświetlenia,
- zakupu usług w zakresie organizacji seminariów, konferencji, pokazów, prezentacji produktów lub usług oraz degustacji,
- udziału w polskich i zagranicznych konferencjach, kongresach, seminariach, pokazach, degustacjach, spotkaniach bilateralnych i wyjazdach studyjnych,
- tłumaczenia symultanicznego lub konsekutywnego,
- transportu osób, o ile jest to związane z organizacją seminariów, konferencji, pokazów oraz degustacji lub organizacją branżowej misji gospodarczej,
- transportu i spedycji eksponatów w związku z udziałem w targach, wystawach lub branżowych misjach gospodarczych wraz z ubezpieczeniem i odprawą celną,
- wpisu do katalogu targowego, opłaty rejestracyjnej oraz reklamy w mediach targowych,
- przygotowania i druku materiałów promocyjnych i reklamowych oraz tłumaczenia tych materiałów,
- przygotowania lub zakupu materiałów reklamowych,
- przygotowania i publikacji reklam i informacji prasowych,
- produkcji i emisji kampanii reklamowych,
- transportu i ubezpieczenia próbek wyrobu i dokumentacji technicznej wysłanych do badań certyfikacyjnych,
- przeprowadzenia audytu certyfikatu wyrobu,
- przeprowadzenia badań certyfikacyjnych wyrobu,
- wystawienia i wydania certyfikatu.

Procedura

Przedsiębiorcy, którzy reprezentują branże wybrane jako perspektywiczne dla polskiego eksportu, powinni wykorzystać tę szansę dla własnej promocji. W tym celu należy się zgłosić do instytucji wskazanych przez Ministerstwo Gospodarki jako właściwe dla realizacji konkretnego programu. Każda branża będzie miała swojego lidera stojącego za organizacją imprez i wydarzeń.
Następnie trzeba dokładnie przestudiować przygotowany program, zapoznać się z jego celami i sprawdzić, czy i w jakim stopniu może on służyć konkretnej firmie. Jeżeli będzie on dawał szansę na promocję i zwiększenie eksportu, na pewno warto z niego skorzystać. Jednak o przyznanie dotacji występuje się do Ministerstwa Gospodarki, a nie do lidera projektu. Także umowa o dofinansowanie jest podpisywana między przedsiębiorcą a ministerstwem.
W celu znalezienia podmiotów właściwych dla danej branży należy wejść na stronę internetową www.mg.gov.pl. Przykładowo promocję branży jubilerskiej będzie organizowało konsorcjum z Międzynarodowymi Targami Gdańskimi jako liderem. Dla branży odzieżowej są to Międzynarodowe Targi Poznańskie oraz Związek Pracodawców Przemysłu Odzieżowego i Tekstylnego.
Strategiczne działy gospodarki
- branża meblarska,
- branża jubilersko-bursztynicza,
- usługi informatyczne i teleinformatyczne,
- przemysł biotechnologiczny i farmaceutyczny,
- produkcja jachtów i łodzi rekreacyjnych,
- produkcja sprzętu medycznego i aparatury pomiarowej,
- branża stolarki okiennej i drzwiowej,
- budownictwo,
- branża ochrony i zachowania zabytków,
- kosmetyki,
- maszyny i urządzenia górnicze,
- odzież, dodatki, galanteria skórzana,
- turystyka medyczna,
- przemysł obronny,
- polskie specjalności żywnościowe. -
Podstawa prawna
Wsparcie udzielane jest pod postacią tzw. pomocy de minimis. Dlatego mogą się o nie ubiegać ci przedsiębiorcy, którzy nie wykorzystali limitu takich dotacji (generalnie jest to 200 tys. euro w ciągu trzech lat).
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA