fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Nieruchomości

Prace budowlane można rozpocząć, gdy pozwolenie na budowę jest ostateczne

Fotorzepa, Seweryn Sołtys
Zawiadomienie o planowanym terminie rozpoczęcia robót budowlanych można złożyć zanim decyzja o pozwoleniu na budowę stanie się ostateczna. Jednak pierwsze wbicie łopaty powinno nastąpić po tym fakcie
Tak wynika ze stanowiska  Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Rozwiewa ono  wątpliwości co do tego, kiedy inwestor powinien złożyć zawiadomienie o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych,  jaką datę w nim podać i jakie sankcje należy stosować za rozpoczęcie budowy bez zawiadomienia.
Zgodnie z art. 41 ust. 4 ustawy – Prawo budowlane [dalej u.p.b.] inwestor ma obowiązek zawiadomić organ nadzoru budowlanego o planowanym terminie rozpoczęcia robót budowlanych, na które jest wymagane pozwolenie na budowę. Musi to zrobić przynajmniej na  7 dni przed rozpoczęciem tych robót i dołączyć na piśmie m.in. oświadczenie kierownika budowy stwierdzające sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przyjęcie obowiązku kierowania budową. Jednocześnie art. 28 ust. 1 u.p.b. wskazuje, że roboty budowlane wymagające pozwolenia na budowę można rozpocząć jedynie na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę. Decyzja staje się ostateczna po upływie 14 dni od dnia, w którym doręczono ją stronom postępowania, o ile nie wniosą one w tym terminie odwołania od decyzji.
Trudności sprawiało pogodzenie terminów wymienionych w tych  przepisach. Inwestorzy nie zawsze chcą czekać aż  2 tygodnie na uprawomocnienie się decyzji o pozwoleniu na budowę  i  składają zawiadomienie wcześniej. Wskazują termin przypadający po upływie siedmiu dni od złożenia zawiadomienia nie bacząc na to, że może on przypadać na dzień przed uprawomocnieniem się decyzji o pozwoleniu na budowę, bo np. właściciel sąsiedniej nieruchomości odwołał się od decyzji.  Tymczasem  rozpoczęcie budowy  przed terminem jest traktowane jak samowola budowlana i grozi wstrzymaniem robót oraz koniecznością ich zalegalizowania (za opłatą).
Bywa też i tak,  że pozwolenie na budowę stało się już ostateczne, lecz inwestor długo zwleka z rozpoczęciem prac. W końcu rozpoczyna budowę zapominając o obowiązku uprzedniego zawiadomienia nadzoru budowlanego i dostarczenia odpowiednich dokumentów na siedem dni przed wbiciem łopaty.
GINB wyjaśnił, że samo zawiadomienie można złożyć zanim pozwolenie na budowę stanie się ostateczne. Jednak wskazany w zawiadomieniu planowany termin rozpoczęcia robót budowlanych musi przypadać na taki dzień, w którym pozwolenie na budowę będzie już  ostateczne (prawomocne).
Dopuszczalne jest zatem, aby dzień, w którym decyzja o pozwoleniu na budowę stała się ostateczna, był jednocześnie dniem rozpoczęcia robót budowlanych – czytamy w stanowisku GINB
GINB wyjaśnił jednocześnie, że choć inwestor nie powinien rozpoczynać robót przed terminem wskazanym w zawiadomieniu, to  samo zawiadomienie jest czynnością czysto techniczną. Z tego powodu rozpoczęcie robót przed terminem wskazanym w zawiadomieniu powinno być karane jedynie grzywnę, na podstawie art. 93 pkt 4 u.p.b.
Przypomnijmy jeszcze, że za początek budowy prawo uznaje podjęcie prac przygotowawczych na terenie budowy. Są nimi: wytyczenie geodezyjne obiektów w terenie, wykonanie niwelacji terenu, zagospodarowanie terenu budowy wraz z budową tymczasowych obiektów oraz wykonanie przyłączy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy.
Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA