fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Biznes

Gorsze prognozy dla outdooru

William Eccleshare, prezes Clear Channel International
Fotorzepa, MS Magdalena Starowieyska
W 2011 roku właścicieli billboardów czeka w najlepszym razie stabilizacja. Na zwyżki mogą liczyć w 2012 roku – zapowiada William Eccleshare, prezes Clear Channel International
Wil­liam Ec­c­le­sha­re, pre­zes Cle­ar Chan­nel In­ter­na­tio­nal, któ­ry w stycz­niu spo­dzie­wał się kil­ku­pro­cen­to­we­go wzro­stu seg­men­tu w Pol­sce, dziś ma na ten te­mat in­ne zda­nie. – My­ślę, że nad­ro­bie­nie ubyt­ku z pierw­szej po­ło­wy ro­ku jest ma­ło re­al­ne – po­wie­dział w roz­mo­wie z na­mi. Pierw­sze sześć mie­się­cy br. przy­nio­sło fir­mom out­do­oro­wym bli­sko 3-proc. spa­dek przy­cho­dów.
Lech Ka­czoń, pre­zes Izby Go­spo­dar­czej Re­kla­my Ze­wnętrz­nej, wska­zu­je, że da­ne za III kwar­tał dla bran­ży bę­dą zna­ne w przy­szłym ty­go­dniu. – Ma­my szan­se, aby za­koń­czyć rok na po­zio­mie z 2010 ro­ku – mó­wi.
Ec­c­le­sha­re pa­trzy z opty­mi­zmem w przy­szłość pol­skie­go ryn­ku. – We­dług Ze­nith Opti­me­dia kra­je Eu­ro­py Środ­ko­wo­-Wschod­niej w 2012 r. mo­gą od­no­to­wać na­wet 14-proc. wzrost wpły­wów re­kla­mo­wych. Nie wiem, czy bę­dzie on tak wy­so­ki, ale są­dzę, że Pol­ska bę­dzie wy­glą­da­ła pod tym wzglę­dem le­piej niż po­zo­sta­łe kra­je re­gio­nu, m.in. w związ­ku z tym, że 2012 r. to rok mi­strzostw Eu­ro­py w pił­ce noż­nej – oce­nia. Li­czy, że 2012 r. przy­nie­sie pierw­sze efek­ty po­stę­po­wa­nia prze­tar­go­we­go na bu­do­wę i za­rzą­dza­nie wia­ta­mi przy­stan­ko­wy­mi w War­sza­wie. Star­tu­je w nim kil­ka kon­sor­cjów, w tym fir­my gieł­do­we (AMS, za­leż­ny od Ago­ry, CAM Me­dia). – Mia­sto prze­ka­za­ło za­in­te­re­so­wa­nym osta­tecz­ną wer­sję umo­wy. Po­praw­kę zgło­si­ła jed­na fir­ma, dla­te­go jest szan­sa, że zło­że­nie de­fi­ni­tyw­nych ofert na­stą­pi w li­sto­pa­dzie. Wte­dy mia­sto mo­gło­by wy­brać zwy­cięz­cę w tym ro­ku – oce­nia Ka­czoń.
Bran­ża li­czy też, że jej udział w ryn­ku re­kla­my uro­śnie dzię­ki no­we­mu stan­dar­do­wi ba­dań. Zaj­mie się ni­mi spół­ka utwo­rzo­na przez AMS, Stro­er i Cle­ar Chan­nel. Fir­my cze­ka­ją dziś na zgo­dę Ko­mi­sji Eu­ro­pej­skiej na jej utwo­rze­nie.
?
Źródło: ekonomia24
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA