fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Poradniki

Zwrot VAT za materiały budowlane: jak się starać, ile można odzyskać

Osoby, które budują dom lub remontują mieszkanie, mogą otrzymać rekompensatę przekraczającą 30 tys. zł
O zwrot VAT mogą się starać osoby fizyczne, które budują dom lub remontują mieszkanie. Obejmuje to tylko te towary, na które stawka VAT wzrosła od 1 maja 2004 r. z 7 do 22 proc. Rekompensata obejmuje różnicę między tymi stawkami.
Od 1 stycznia 2011 r. sytuacja się zmieniła po raz kolejny. Nie tylko wzrosła stawka VAT na  materiały budowlane z 22 do 23 proc., ale również obowiązuje inny limit zwrotu.

Decyduje stawka na fakturze

Do końca 2010 r. osoby fizyczne mogły odzyskać 68,18 proc. VAT zapłaconego w cenie materiałów budowlanych. Taki limit obowiązywał bowiem przy  stawce VAT wynoszącej 22 proc.
Od 1 stycznia 2011 r. wskaźnik ten wynosi 65,22 proc. VAT, przy stawce 23 proc. VAT. Limity w tej wysokości, tak jak podwyżka podatku, mają obowiązywać trzy lata, czyli do końca 2013 r.
W praktyce może to sprawiać pewne trudności przy wyliczaniu żądanej kwoty zwrotu. Osoby posiadające faktury ze stawkami 22 i 23 proc. muszą dokonać dwóch odrębnych obliczeń według dwóch różnych wzorów i zsumować wynikające z nich kwoty.
Przykład
Pan Tomasz rozpoczął budowę domu w czerwcu 2010 r. Do końca 2010 r. kupił materiały o wartości 100 tys. zł netto. VAT według stawki 22 proc. wyniósł 22 tys. zł. Przysługuje mu zwrot 68,18 proc. kwoty VAT wynikającej z faktur (22 000 zł x 68,18 proc. = 14 999,60). Po zaokrągleniu do pełnych złotych kwota zwrotu wyniesie 15 tys. zł.
Dodatkowo w 2011 r. wydał na zakup towarów 40 tys. zł netto. Według stawki 23 proc. zapłacił 9200 zł VAT. Przysługuje mu zwrot 65,22 proc. podatku wynikającego z faktur (65,22 proc. x 9200 = 6000,24 zł). Po zaokrągleniu do pełnych złotych będzie to 6 tys. zł.
W sumie może więc odzyskać 15 tys. zł plus 6 tys. zł, czyli 21 tys. zł.

Limit odnawiany co pięć lat

Inwestor, który wyliczył kwotę zwrotu na podstawie faktur, musi następnie sprawdzić, czy mieści się w innym limicie. Żądana przez niego rekompensata nie może przekroczyć innego pięcioletniego ograniczenia, liczonego od daty złożenia pierwszego wniosku.
Uwaga! Dla każdego podatnika pięcioletni limit może więc obejmować inny okres, gdyż bierze się tu pod uwagę datę złożenia pierwszego w życiu podatnika wniosku o zwrot VAT. Wniosek można złożyć w dowolnym momencie.
Do obliczenia pięcioletniego limitu służy specjalny wzór, w którym należy uwzględnić m.in. cenę 1 mkw. powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego. Chodzi o ogłaszaną w poprzednim kwartale przez GUS cenę, która jest przyjmowana na potrzeby obliczenia premii gwarancyjnej od wkładów oszczędnościowych na książeczkach mieszkaniowych.
Osoba, która składa wniosek o  zwrot w IV kwartale 2011 r., od  października do grudnia, musi wziąć pod uwagę cenę 1 mkw. wynoszącą 3819 zł.
Wyliczenie różni się też w zależności od tego, czy dana osoba korzystała z ulg mieszkaniowych w związku z wydatkami uprawniającymi do zwrotu VAT oraz czy prowadzona przez nią inwestycja wymaga pozwolenia na budowę.
Przykład
Pan Tomasz złoży wniosek o zwrot VAT w  październiku  2011 r. Dotyczy on materiałów użytych przy budowie domu, który jest inwestycją wymagającą pozwolenia na budowę.
Obliczył już wcześniej, że przysługuje mu zwrot 21 tys. zł podatku. Musi też obliczyć według wzoru limit, którego nie może przekroczyć w ciągu pięciu lat (70 m x 3819 zł) x 12,295 proc. = 32 868 zł.
Pan Tomasz odzyska więc 21 tys. zł zgodnie ze swoim wyliczeniem, gdyż nie przekroczył limitu wynoszącego 32 868 zł.
Jeśli pierwszy wniosek złoży 10 października 2011 r., to jeden pełen limit zwrotu będzie mu przysługiwał od 10 października 2011 r. do 9 października 2016 r. Jeśli będzie kontynuował inwestycję, to następny wniosek może złożyć po roku. W ciągu pięciu lat może otrzymać jeszcze 11 868 zł w ramach przysługującego mu limitu.

Nowy wykaz materiałów

Inny problem wynika ze zmiany wykazu materiałów, których zakup uprawnia do zwrotu. Osoby, które kupiły towary po 1 stycznia tego roku, muszą się odwołać do załącznika z obwieszczenia ministra infrastruktury z 3 września 2010 r., obowiązującego od 1 stycznia 2011 r. (DzUrz MI nr 11, poz. 35). Można go znaleźć na stronie internetowej resortu infrastruktury.
Nowy wykaz zawiera tylko 87 pozycji, podczas gdy wykaz obowiązujący do końca 2010 r. zawierał ich 170. Mniejsza liczba pozycji w nowym wykazie wynika z nowych grupowań statystycznych. Mimo zmiany wykazu materiałów, za które przysługuje zwrot, ich asortyment pozostał ten sam.
Obejmuje on m.in. cegły, płyty chodnikowe, klepki, okna i drzwi, kotły centralnego ogrzewania oraz przewody elektryczne. Wydatki te muszą być udokumentowane fakturami VAT na nazwisko nabywcy.
Wiele kłopotów sprawia też inwestorom brak numeru PKWiU na fakturze zakupu danego towaru.
Uwaga! Klasyfikacja PKWiU na fakturze ma znaczenie pomocnicze. Nie przesądza natomiast o prawie do zwrotu. Na ewentualne żądanie urzędu skarbowego kupujący musi jednak przedstawić dodatkowe dowody zakupu towaru o danych cechach.

Tylko na wniosek

Zainteresowani zwrotem muszą wypełnić wniosek (można to zrobić na druku VZM, który jest dostępny na stronach Ministerstwa Finansów), w którym trzeba podać m.in. wykaz wydatków i rok rozpoczęcia inwestycji. Należy też samodzielnie obliczyć kwotę zwrotu.
Wniosek o zwrot VAT można składać nie częściej niż raz w roku, niezależnie od liczby inwestycji. Składa się go w urzędzie skarbowym właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby fizycznej w dniu złożenia przez nią wniosku.
Wniosek powinien zawierać m.in:
- imię i nazwisko, numer identyfikacji podatkowej, adres miejsca zamieszkania osoby fizycznej, a w przypadku małżeństwa – obojga małżonków
- wskazanie właściwego urzędu skarbowego, do którego kierowany jest wniosek
- rok rozpoczęcia inwestycji
- wykaz faktur oraz wartość poniesionych wydatków na cele objęte zwrotem
- kwotę zwrotu
- oświadczenie o zakresie przeprowadzonego remontu, jeżeli roboty te nie wymagają pozwolenia na budowę
- wskazanie sposobu wypłaty kwoty zwrotu – jeżeli ma to być wypłata na konto, należy wskazać numer rachunku osoby fizycznej, na który ma nastąpić zwrot
- podpis osoby ubiegającej się o zwrot wydatków lub obojga małżonków.
Do wniosku należy dołączyć kopię:
- pozwolenia na budowę, jeśli inwestycja wymagała takiego pozwolenia
- faktur dokumentujących poniesione wydatki
- dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do budynku (lokalu) mieszkalnego, którego remont nie wymagał pozwolenia na budowę.
Za tytuł prawny do nieruchomości uważa się m.in: własność, umowę użyczenia, umowę najmu lub dzierżawy, inny stosunek zobowiązaniowy, z którego wynika prawo podatnika do korzystania z budynku (lokalu) mieszkalnego, np. umowę, na  podstawie której członek spółdzielni jest obowiązany do ponoszenia kosztów eksploatacji związanych z użytkowaniem nowo wybudowanego lokalu mieszkalnego.

Jeden dla obojga małżonków

W przypadku osób, które pozostają w związku małżeńskim, kwota zwrotu dotyczy łącznie obojga małżonków.
Wniosek o zwrot VAT mogą złożyć wspólnie albo odrębnie dla każdego z nich. Niezależnie od tego, czy złożyli wniosek wspólnie czy odrębnie, oboje muszą go podpisać.
Jeśli małżonkowie starający się o zwrot VAT mają różne miejsca zamieszkania, to składają wspólny wniosek do urzędu skarbowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania jednego z nich.
Osoby, które składają odrębne wnioski o zwrot VAT do  dwóch różnych urzędów skarbowych, mają przy tym obowiązek zawiadomić o złożeniu przez siebie wniosku urząd skarbowy małżonka.
Przy wspólnym wniosku faktury VAT nie muszą być wystawione na oboje małżonków – mogą być także wystawione na jedno z nich. Również gdy składają wniosek oddzielnie, faktura może być wystawiona na jedno z nich lub na oboje.
Jeśli przed zawarciem związku małżeńskiego dana osoba otrzymała kwotę zwrotu, to kwotę zwrotu obliczoną zgodnie z ustawą pomniejsza się o kwoty uprzednio otrzymane.

Zwrot w ciągu czterech miesięcy

Jeśli prawidłowość wniosku nie budzi wątpliwości, inwestor otrzyma zwrot w ciągu czterech miesięcy od dnia jego złożenia.
W innym przypadku naczelnik urzędu wydaje decyzję w  ciągu czterech miesięcy od dnia złożenia wniosku, w której określa wysokość zwrotu. Urząd zwraca wówczas VAT w terminie 25 dni od dnia doręczenia tej decyzji.
Pieniądze można otrzymać w kasie urzędu, na rachunek bankowy albo za pośrednictwem poczty. Składając wniosek, można wybrać jedną z tych możliwości.
Warto pamiętać, że warunkiem wypłaty jest brak zaległości podatkowych. W przeciwnym razie kwota zwrotu jest zaliczana na poczet tych zaległości wraz z odsetkami za zwłokę.
Gdy fiskus spóźni się z wydaniem decyzji lub wypłatą, to kwota zwrotu podlega oprocentowaniu w wysokości opłaty prolongacyjnej, ustalonej w  przypadku odroczenia terminu płatności podatków stanowiących dochód budżetu państwa, obowiązującej w dniu, w którym upłynął termin wypłaty kwoty zwrotu.
Jak obliczyć pięcioletni limit zwrotu
1. W przypadku osób, które nie korzystały z ulg mieszkaniowych, kwota zwrotu wynosi obecnie 65,22 proc. kwoty VAT zapłaconego w cenie materiałów budowlanych, ale nie więcej niż:
• 12,295 proc. kwoty stanowiącej iloczyn 70 mkw. i ceny 1 mkw., jeśli inwestycja wymaga pozwolenia na budowę
• 12,295 proc. kwoty stanowiącej iloczyn 30 mkw. i ceny 1 mkw., jeśli inwestycja nie wymaga pozwolenia na budowę
2. W przypadku osób, które korzystały z ulg mieszkaniowych, kwota zwrotu wynosi 55,23 proc. kwoty VAT zapłaconego w cenie materiałów budowlanych, ale nie więcej niż:
• 9,959 proc. kwoty stanowiącej iloczyn 70 mkw. i ceny 1 mkw., jeśli inwestycja wymaga pozwolenia na budowę
• 9,959 proc. z kwoty stanowiącej iloczyn 30 mkw. i ceny 1 mkw., jeśli inwestycja nie wymaga pozwolenia na budowę.
Najczęstsze pomyłki podatników
• Podawanie we wniosku niekompletnego numeru faktury.
• Wpisywanie własnego numeru NIP zamiast NIP sprzedawcy.
• Błędna kwalifikacja towaru – faktury nie zawierają zwykle symbolu PKWiU, co powoduje problemy z ustaleniem, czy zakupiony towar mieści się w wykazie materiałów objętych zwrotem.
• Wykazywanie oprócz wydatków na budowę domu także innych, niepodlegających odliczeniu – np. na utwardzenie posesji, kosztów ogrodzenia oraz wykonania podjazdu czy drogi.
• Brak właściwego udokumentowania tytułu prawnego do nieruchomości.
• Brak podpisu małżonka w przypadku wniosków składanych przez małżeństwa.
 
 
 
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA