fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Kadry

Będą ujednolicone zasady wydawania świadectw pracy

Fotorzepa, Radek Pasterski RP Radek Pasterski
Resort pracy przygotował projekt rozporządzenia porządkującego zasady wydawania świadectw pracy

Świadectwo pracy wydane w dniu rozwiązania umowy

Zgodnie z ministerialnymi propozycjami pracodawca będzie wydawał świadectwo pracy w dniu w którym następuje rozwiązanie lub wygaśnięcie:
- każdorazowo w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia bezterminowej umowy o pracę (czyli umowy na czas nie określony),
-  umowy terminowej trwającej krócej niż 24 miesiące (dotyczy umowy o pracę nawiązanej przed upływem 24 miesięcy, jeśli rozwiązanie jej przypada po upływie 24 miesięcznego terminu),

Świadectwo pracy wydane w dniu upływu 24-miesięcznego terminu

Jeżeli pracownik pozostaje w zatrudnieniu u tego samego pracodawcy na podstawie umowy o pracę na okres próbny, umowy o pracę na czas określony lub umowy o pracę na czas wykonania określonej pracy, pracodawca jest obowiązany wydać pracownikowi świadectwo pracy obejmujące zakończone okresy zatrudnienia na podstawie takich umów, zawartych w okresie 24 miesięcy, poczynając od zawarcia pierwszej z tych umów. Wówczas w dniu upływu 24 -miesięcznego terminu pracodawca zobowiązany byłby do wydania świadectwa pracy swemu pracownikowi.

Świadectwo pracy wydane w ciągu 7 dni od dnia złożenia pisemnego wniosku

Zaś w ciągu 7 dni od dnia złożenia pisemnego wniosku przez pracownika trzeba będzie wydać mu świadectwo pracy w przypadku zakończenia każdego terminowego zatrudnienia w ciągu 2 lat (czyli na podstawie czy to umowy o pracę na okres próbny, umowy o pracę na czas określony czy umowy o pracę na czas wykonania określonej pracy.).

Kto otrzyma świadectwo pracy pocztą

Tak jak dotychczas, pracodawca będzie wydawać świadectwo pracy bezpośrednio pracownikowi (do jego rąk) lub osobie pisemnie przez pracownika do odbioru upoważnionej.Utrzymana ma być zasada, że jeśli wydanie świadectwa pracy pracownikowi lub osobie przez niego upoważnionej w ustawowym terminie nie jest możliwe, pracodawca prześle je pracownikowi pocztą - nie później niż w ciągu 7 dni od dnia upływu tego terminu.

Zbiorcze świadectwo pracy

Uchylony ma zostać "stary" § 2a rozporządzenia - jako sprzeczny z zasadami wydawania świadectw pracy przy bezpośrednio następującymi po sobie umowami terminowymi.
W związku z ww. zmianami zmieniona ma zostać treść załącznika do rozporządzenia, w części zawierającej objaśnienie dotyczące sposobu jego wypełniania. Konieczne stało się bowiem uregulowanie sytuacji, gdy pracodawca - na żądanie pracownika - wydał świadectwa pracy za zakończony okres zatrudnienia, a następnie po upływie 24 miesięcy licząc od dnia zawarcia pierwszej terminowej umowy jest zobowiązany wydać pracownikowi zbiorcze  świadectwo pracy za cały ten 2 letni okres zatrudnienia (a więc i ten okres, za który zostało już wcześniej wydanie pracownikowi na jego żądanie świadectwo pracy).
Resort chce by w zbiorczym świadectwie pracy pracodawca zamieszczał ten okres ponownie, zamieszczając przy tym informację o wydanym wcześniej świadectwie pracy i jego podstawie prawnej.
Etap legislacyjny:
- projekt Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 sierpnia 2011 r. podany do publicznej wiadomości 8 września 2011 r.
Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA