fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Poradniki

Bez zaświadczeń w kolejce po świadczenia

www.sxc.hu
Od 1 lipca ubiegając się o świadczenia rodzinne nie trzeba będzie przedstawiać zaświadczeń o uzyskiwanych dochodach. Wystarczy stosowne oświadczenie
Także uzyskanie alimentów z funduszu alimentacyjnego będzie łatwiejsze.

Mniej formalności przy zasiłku rodzinnym

Obecnie aby otrzymać zasiłek rodzinny, a później ewentualnie dodatki do niego, konieczne jest przedstawienie w gminie wielu dokumentów i zaświadczeń potwierdzających okoliczności, których spełnienie warunkuje nabycie prawa do świadczeń rodzinnych (m.in. zaświadczenie o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych  każdego członka rodziny).
Od 1 lipca ubiegając się o zasiłek rodzinny  wiele dotychczas przedstawianych zaświadczeń  zastąpić będzie można złożeniem odpowiedniego oświadczenia.
I tak, zgodnie z nowymi zasadami dokumentowania prawa do zasiłku rodzinnego, ilekroć w postępowaniach w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych wymagane jest potwierdzenie:
wystarczy oświadczenie w tej sprawie osoby ubiegającej się o zasiłek.

Oświadczenie także przy alimentach

Ubiegając się o alimenty z funduszu alimentacyjnego zamiast zaświadczenia z urzędu  skarbowego o wysokości uzyskiwanych dochodów, odprowadzonych składkach na ubezpieczenia społeczne odliczonych od dochodu, a także składkach na ubezpieczenie zdrowotne odliczonych od podatku, także wystarczy jedynie oświadczenie osoby ubiegającej się o świadczenie.

Fałszywe zeznania

Oświadczenia składane będą pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie zobowiązany będzie do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
Trzeba pamiętać, że zgodnie z art. 233 kodeksu karnego osoba, która zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat trzech.
Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA