fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Firma

Ubezpieczenie ochrony prawnej dla przedsiębiorcy

Pracownik zniszczył narzędzia. ZUS niesłusznie dopomina się zapłaty zaległych składek. Dostawca wadliwego sprzętu nie chce go wymienić. Takie spory mogą firmę dużo kosztować. Wydatki można ograniczyć, wykupując ubezpieczenie ochrony prawnej
Wydatki na pomoc prawną adwokatów i radców prawnych, koszty postępowania sądowego czy powołania biegłych przynajmniej częściowo może pokryć towarzystwo ubezpieczeniowe. Trzeba w tym celu wykupić ubezpieczenie ochrony prawnej. Towarzystwo zapłaci maksymalnie kwotę odpowiadającą wysokości sumy ubezpieczenia ustalonej w umowie. Dla przedsiębiorców oznacza to ograniczenie ryzyka finansowego i dostęp do porad prawnych udzielanych przez specjalistów.
– Ubezpieczenie ochrony prawnej przyda się praktycznie każdemu drobnemu przedsiębiorcy, a zwłaszcza takiemu, który nie zatrudnia prawników i nie współpracuje na stałe z kancelarią prawną – mówi Marcin Pawelec z Allianz Polska.
Ochroną prawną powinny zainteresować się także firmy mające dużo samochodów. Może się okazać bardzo przydatna w sporach z ubezpieczycielami w razie wypadków komunikacyjnych.
Ubezpieczenia takie stają się coraz bardziej popularne. Klienci przekonują się, że procesy sądowe nie należą do rzadkości i nie są tanie. Dochodzi przecież do sporów z pracownikami. Pojawiają się problemy z najmem, z wyegzekwowaniem odszkodowania. W takich sytuacjach potrzebna jest fachowa pomoc prawna. Ważne jest poza tym pokrycie kosztów postępowania. Istnieje przecież ryzyko, że sprawa zostanie przegrana. A wtedy opłaty sądowe przepadną. Dojdzie też obowiązek pokrycia koszów strony przeciwnej.
W ciągu ostatnich kilku miesięcy na rynku pojawiły się nowe oferty. Ubezpieczenie ochrony prawnej dla firm wprowadziło D.A.S. Towarzystwo Ubezpieczeń Ochrony Prawnej. Zaczął je również oferować swoim klientom bank BNP Paribas Fortis.
880 zł to najniższa składka roczna za ubezpieczenie ochrony prawnej w D.A.S.
W ramach ubezpieczenia ochrony prawnej towarzystwo zwróci wynagrodzenie adwokata lub radcy prawnego, opłaty sądowe oraz inne wydatki niezbędne w postępowaniu sądowym i egzekucyjnym. Mogą to być opłaty za ekspertyzy biegłych czy zwrot kosztów poniesionych przez przeciwnika, jeśli takie będzie orzeczenie sądu.
Polisa może obejmować też koszty postępowania polubownego, opłaty i koszty w postępowaniu przed organami administracji państwowej lub samorządowej. W zależności od zakresu ubezpieczenia w grę mogą wchodzić również koszty podróży klienta do sądu za granicą, jeżeli stawiennictwo jest obowiązkowe. Towarzystwo może zapłacić też za tłumaczenie na język obcy dokumentów potrzebnych do obrony interesów prawnych ubezpieczonego za granicą. Dodatkowo oferowane są darmowe telefoniczne porady prawne.
– Polisa zapewnia ubezpieczonemu natychmiastowy dostęp do środków potrzebnych do prowadzenia sporu prawnego – mówi Agnieszka Janowicz-Colletti z D.A.S. – Nie trzeba pokrywać kosztów z własnego budżetu i czekać na ich zwrot.
Gdy dojdzie do zdarzenia przewidzianego w umowie, trzeba jak najszybciej skontaktować się z towarzystwem. W ogólnych warunkach ubezpieczenia (OWU) znajdziemy informację, w jakim czasie trzeba zgłosić szkodę. Z ubezpieczycielem należy konsultować wszelkie czynności.
Ubezpieczenie ochrony prawnej może być dołączane do pakietów, ale najszerszy zakres mają polisy kupowane odrębnie. Oferowane są one w wariancie podstawowym, który można rozszerzyć w zależności od potrzeb np. o spory pracownicze, ochronę prawną nieruchomości, ochronę życia przedsiębiorcy. Zakres ochrony w wersji podstawowej oraz rozszerzonej wraz z katalogiem wyłączeń odpowiedzialności towarzystwa znajdziemy w OWU.
Bardzo ważna jest wysokość sumy ubezpieczenia. Zależy od niej to, jaką część kosztów pokryje towarzystwo. Jednak nawet najdroższa polisa nie zapewni ochrony we wszystkich sytuacjach. Często spotykane jest wyłączenie ochrony w razie sporów wynikających z umów. Chodzi np. o sytuacje, gdy przedsiębiorca nie dotrzymał zobowiązania umownego czy nienależycie je wykonał i został z tego powodu pozwany do sądu.
Odpowiedzialność towarzystwa standardowo nie obejmuje też zdarzeń związanych z działaniami wojennymi, zamieszkami, rozruchami, katastrofami ekologicznymi czy strajkami. Przedsiębiorca nie skorzysta z ochrony prawnej także wtedy, gdy np. spowodował szkodę umyślnie, po spożyciu alkoholu czy środków odurzających.
Poza tym polisa nie zadziała, jeśli zostanie popełnione przestępstwo, wykroczenie skarbowe czy celne. Podobnie traktowane są czyny nieuczciwej konkurencji, praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów, sprawy związane z upadłością.
 
Oferta towarzystw – przykłady
D.A.S. Towarzystwo Ubezpieczeń Ochrony Prawnej
Ubezpieczenie Ochrona Prawna dla Firmy zapewnia ochronę interesów właściciela firmy, wspólnika lub członka zarządu oraz ochronę prawnych interesów pracowników, wynikających z wykonywania obowiązków służbowych.
Pokrywane są koszty:
– dochodzenia roszczeń odszkodowawczych od sprawcy, który nie jest pracownikiem firmy, z tytułu szkody na osobie lub mieniu wyrządzonej czynem niedozwolonym,
– obrony w postępowaniu karnym lub o wykroczenie, jako konsekwencji nieumyślnego popełnienia przestępstwa lub wykroczenia przez przedsiębiorcę; z zakresu ubezpieczenia wyłączone są przestępstwa i wykroczenia skarbowe,
– sporu związanego z umową ubezpieczenia zawartą z ubezpieczycielem majątkowym, dotyczącą majątku firmy z wyłączeniem nieruchomości i pojazdów.
Możliwe są trzy opcje dodatkowe. Ochrona Prawna Pracodawcy poszerza zakres ochrony o sprawy związane z zatrudnianiem ludzi. Ochrona Prawna Nieruchomości dotyczy spraw związanych z nieruchomością wykorzystywaną do prowadzenia działalności gospodarczej (firma musi mieć jeden z tytułów prawnych: własność, użytkowanie wieczyste, uprawnienie do lokalu na podstawie przepisów o spółdzielniach mieszkaniowych, użytkowanie, najem, dzierżawa). Ochrona Prawna w Sporach Umownych rozszerza zakres o sprawy wynikające z naruszenia umów o nabycie rzeczy ruchomych (z wyłączeniem pojazdów), pod warunkiem że kupione rzeczy zostaną ujęte w ewidencji środków trwałych firmy.
Concordia
Ubezpieczenie Euroadwokat Biznes zapewnia podstawową ochronę prawną osobom prowadzącym działalność na własny rachunek (w wariancie podstawowym), ochronę prawną rodziny oraz ochronę prawną w ruchu drogowym, obejmującą pojazdy przedsiębiorcy, prywatne pojazdy ubezpieczonego prowadzącego działalność na własny rachunek lub osoby kierującej daną firmą, małżonka takich osób oraz niepełnoletnich dzieci (w wariancie rozszerzonym). Ochroną ubezpieczeniową objęte są motocykle, motorowery, auta osobowe, samochody typu kombi, dostawcze, ciężarowe do 4 ton ładowności (w przypadku przedsiębiorców transportowych do 1 tony), samochody mieszkalne, przyczepy, w tym kempingowe. Ubezpieczenie można uzupełnić o ochronę prawną nieruchomości przedsiębiorcy, pomieszczeń firmowych oraz mieszkania właściciela firmy.
Allianz Polska
Oferuje polisę zapewniającą ochronę w przypadku sporów podatkowych. Allianz Podatnik obejmuje postępowania podatkowe wszczęte z urzędu (w zakresie obowiązków i zobowiązań podatkowych, kontroli podatkowej i skarbowej). Polisa zapewnia bieżące doradztwo i konsultacje, sporządzanie projektów pism procesowych, a także reprezentację podatnika (firmy) przed organami podatkowymi. Ubezpieczenie dotyczy maksymalnie trzech sporów podatkowych w ciągu roku. Wysokość składki zależy od przychodów firmy.
BNP Paribas Fortis
Firmy będące klientami tego banku mogą wykupić ubezpieczenie ochrony prawnej za dodatkową opłatą. Polisa obejmują zwrot kosztów procesu sądowego, postępowania egzekucyjnego, kosztów notarialnych, jeśli dojdzie do sporu prawnego związanego z działalnością prowadzoną przez przedsiębiorcę. Nie dotyczy to sporów związanych z życiem prywatnym przedsiębiorcy oraz sporów między wspólnikami. Maksymalna suma ubezpieczenia to 30 tys. zł.
 
Ile trzeba wydać
Składka za ubezpieczenie ochrony prawnej zależy od wielu czynników. Generalnie jest niższa, niż wynoszą łączne koszty przeciętnej sprawy sądowej. Wpływ na jej wysokość mają m.in.: suma ubezpieczenia, wielkość firmy, roczne przychody, liczba zatrudnionych, zakres ochrony (pakiet podstawowy czy rozszerzony o wybrane rodzaje ryzyka). Na przykład w D.A.S. najniższa składka roczna to 880 zł przy założeniu, że został wybrany podstawowy zakres ochrony, przedsiębiorstwo zatrudnia nie więcej niż pięć osób, a jego przychód nie przekracza 150 tys. zł rocznie. Przy szerszym zakresie ochrony składka wyniesie kilka tys. zł.
 
Kiedy przyda się polisa
Właściciel niedużego zakładu wytwórczego zatrudnia kilka osób. Jedna z nich ma wypadek przy pracy. Sprawą zajmuje się prokurator. Właściciel chciałby się bronić przed sądem przy pomocy adwokata. Z ubezpieczenia ochrony prawnej zostanie pokryte honorarium adwokata oraz koszty sądowe niezależnie od tego, czy ubezpieczony sprawę wygra czy nie.
Właściciel sklepu dowiaduje się, że doszło do kradzieży. Wewnętrzne dochodzenie wykazuje, że towar regularnie wynosił jeden z pracowników. Szef chce go zwolnić. Jednocześnie na policji składa zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Dzięki ubezpieczeniu ochrony prawnej będzie miał pieniądze na opłacenie prawnika, który zajmie się postępowaniami. Dostanie też pieniądze na pokrycie kosztów sądowych.
Przedsiębiorca prowadzi działalność w wynajętym lokalu. Właściciel nieruchomości żąda dużej podwyżki czynszu. Już wtedy w ramach ubezpieczenia ochrony prawnej przedsiębiorca może skorzystać z porady prawnika. Gdy przedsiębiorca odmawia płacenia czynszu w nowej wysokości, najmujący wypowiada mu umowę. W takiej sytuacji ubezpieczony może liczyć na opłacenie z polisy pełnomocnika i na zwrot kosztów sądowych.
Dentysta prowadzący własny gabinet miał za granicą wypadek samochodowy z winy innej osoby. Doznał obrażeń ciała. Z tego powodu przez jakiś czas nie mógł pracować. Domaga się odszkodowania i zadośćuczynienia z OC sprawcy wypadku. Ubezpieczyciel odmawia mu rekompensaty za utracony zysk. Ubezpieczenie ochrony prawnej – pod warunkiem że działa nie tylko na terenie Polski – pokryje honorarium pełnomocnika i koszty sądowe, w tym opłatę za przygotowanie opinii przez biegłego, koszty tłumaczenia dokumentów, a w razie potrzeby także koszty transportu do sądu za granicą.
 
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA