fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Interpretacje podatkowe

Interpretacje podatkowe będzie wydawać Izba Skarbowa w Łodzi

Fotorzepa, Marian Zubrzycki
Już od 1 kwietnia podatnicy i płatnicy z województw: lubelskiego, łódzkiego, opolskiego i świętokrzyskiego będą kierować pytania o wykładnię przepisów do dyrektora łódzkiej izby skarbowej

Czego dotyczy upoważnienie

Rozporządzenie to upoważnia dyrektorów izb skarbowych (dziś czterech, a od 1 kwietnia pięciu) do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego w rozumieniu art. 3 pkt 2 ordynacji podatkowej w sprawach pozostających we właściwości naczelników urzędów i dyrektorów izb skarbowych oraz naczelników urzędów i dyrektorów izb celnych.
Upoważnienie to nie dotyczy więc podatków i opłat lokalnych, bo w ich przypadku organem właściwym jest wójt (burmistrz, prezydent miasta). Wnioskodawcy mogą liczyć tylko na pomoc w zrozumieniu:
- ustaw podatkowych,
- ratyfikowanych przez Polskę umów o unikaniu podwójnego opodatkowania,
- ratyfikowanych przez Polskę innych umów międzynarodowych dotyczących problematyki podatkowej,
- aktów wykonawczych wydanych na podstawie ustaw podatkowych.
Tylko te przepisy mieszczą się bowiem w definicji przepisów prawa podatkowego. Na tej podstawie organy podatkowe odmawiają np. odpowiedzi, jak rozumieć postanowienia ustawy o rachunkowości, nawet gdy ma to znaczenie dla obliczenia wysokości podatku.
Dla osób fizycznych właściwość miejscową organów upoważnionych do wydawania interpretacji ustala się według miejsca zamieszkania.
O tym, kto udzieli odpowiedzi osobie prawnej, decyduje adres siedziby wynikający z właściwego rejestru. Jeśli nie został on ujawniony w rejestrze, bierze się pod uwagę adres siedziby zapisany w statucie albo umowie.
Jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej przesyłają wniosek o interpretację według adresu siedziby wynikającej z właściwego rejestru (lub innych dokumentów ewidencyjnych).
Dla podatkowych grup kapitałowych istotny jest adres siedziby spółki ją reprezentującej (wskazanej w umowie o utworzeniu grupy).
Jeśli na podstawie tych reguł nie uda się ustalić, kto powinien odpowiedzieć na pytanie, interpretację wydaje Izba Skarbowa w Warszawie.

Nierozpatrzone wnioski

Pojawia się pytanie, co stanie się ze złożonym w marcu przez podatnika z województwa świętokrzyskiego wnioskiem, na  który do 1 kwietnia nie zostanie udzielona odpowiedź. Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami powinien on bowiem trafić do Izby Skarbowej w Katowicach. Czy po 1 kwietnia prześle on pytanie do Łodzi?
Nie. Z § 10 rozporządzenia ministra finansów z 20 czerwca 2007 wynika bowiem, że o właściwości decyduje moment złożenia wniosku. Późniejsze zmiany przepisów o właściwości miejscowej nie wpływają więc na to, kto udzieli odpowiedzi.
Podatnicy i płatnicy, których wnioski składane od 1 kwietnia będą trafiać do Łodzi, mogą zadawać sobie pytanie, czy warto zaczekać z zadaniem pytania do przyszłego miesiąca. W większości wypadków raczej nie wpłynie to na treść interpretacji. Co do zasady są one bowiem jednolite.
W niektórych sprawach stanowiska izb skarbowych się jednak różnią. Jeśli więc wiemy, że np. Izba Skarbowa w Warszawie prezentuje bardziej fiskalne stanowisko niż pozostałe, to będąc podatnikiem z województwa lubelskiego, może warto zaczekać kilka dni do początku kwietnia, aby pytanie trafiło do Łodzi.
Upoważnienie Izby Skarbowej w Łodzi do udzielania odpowiedzi na pytania podatników spowodowało konieczność zmiany rozporządzenia ministra finansów z 20 czerwca 2007 w sprawie wzoru wniosku o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego oraz sposobu uiszczenia opłaty od wniosku. Została ona opublikowana w DzU nr 58, poz. 299. Przy okazji wprowadzono inne poprawki.

Zmiany w drukach

We wzorze wniosku ORD-IN wprowadzono nową część D „Dane pełnomocnika lub osoby upoważnionej”. Ma to umożliwić szybką identyfikację osoby właściwej do odbioru korespondencji i w ten sposób zminimalizować możliwość popełnienia pomyłek.
Konsekwencją wprowadzenia tej rubryki jest zmiana oznaczeń kolejnych części druku.
W nowym wniosku zmodyfikowano też część przeznaczoną na oświadczenie i podpis wnioskodawcy (lub osoby upoważnionej). Obecnie są one bowiem niedostosowane do sytuacji, gdy wnioskodawca jest reprezentowany łącznie przez dwie lub więcej osób.
Ponadto uproszczony został druk ORD-IN/A. Nie będzie trzeba powielać w nim informacji podanych w formularzu ORD-IN (adresu siedziby lub miejsca zamieszkania).
Do kogo kierować pytania
Od 1 kwietnia 2011 właściwy do wydania interpretacji będzie dyrektor Izby Skarbowej w:
- Bydgoszczy – jeżeli wnioskodawca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę w województwie: kujawsko-pomorskim, podlaskim, pomorskim, warmińsko-mazurskim lub zachodniopomorskim,
- Katowicach – jeżeli wnioskodawca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę w województwie: małopolskim, podkarpackim lub śląskim,
- Łodzi – jeżeli wnioskodawca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę w województwie: lubelskim, łódzkim, opolskim lub świętokrzyskim,
- Poznaniu – jeżeli wnioskodawca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę w województwie: dolnośląskim, lubuskim lub wielkopolskim,
- Warszawie – jeżeli wnioskodawca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę w województwie mazowieckim lub poza terytorium Polski.
Czytaj też artykuł:
Więcej w serwisie o:
 
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA