fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Nieruchomości

Jak rozliczać rachunki za energię we wspólnocie

Rzeczpospolita, Mateusz Dąbrowski MD Mateusz Dąbrowski
Gmina posiada mieszkania komunalne w budynkach, które częściowo są zamieszkałe przez osoby prywatne. Na Gminę przychodzi faktura za energię na klatce schodowej. Gmina płaci. Na jakiej podstawie rozliczyć płatność z osobami prywatnymi? Brać pod uwagę liczbę osób zamieszkałych w mieszkaniu komunalnym czy jest jakiś inny sposób? Do jakiej ustawy można zajrzeć, aby uzyskać więcej informacji na ten temat?
Gmina i pozostali właściciele lokali (osoby fizyczne) tworzą wspólnotę mieszkaniową. Z listu nie wynika to wprost, ale można się domyślać, że tą wspólnotą zarządza gmina. Kodeks cywilny ani ustawa o własności lokali nie zawierają uregulowań dotyczących wewnętrznych rozliczeń we wspólnocie z tytułu dostawy mediów do prywatnych lokali. Oczywiste jest jednak, że nie powinna ich ponosić wspólnota, lecz właściciele lokali - ci, którzy faktycznie zużyli prąd, gaz, wodę.  Zarząd lub zarządca, który często zmuszony jest pośredniczyć w rozliczeniu kosztów zużycia przypadających na dany lokal, nie może pokryć takiego zobowiązania z nadwyżki przychodów nad wydatkami wspólnoty.  Pieniądze z opłat od właścicieli mieszkań można bowiem przeznaczyć tylko na pokrycie kosztów związanych z nieruchomością wspólną, np. za zużycie energii na klatce schodowej czy wspólnym strychu.
W wyroku z 13 grudnia 2006 roku Sąd Apelacyjny w Poznaniu (sygn. akt I ACa 589/06) uznał wprawdzie, że jeśli wszystkie lokale w budynku nie są wyposażone w przyrządy do pomiaru zużycia wody, odprowadzania ścieków czy wywozu nieczystości, to wydatki na media zużyte w lokalu zalicza się do kosztów zarządu. Przeciwnicy takiego poglądu argumentują jednak, że zastosowanie tego wyroku w praktyce musiałoby skutkować podziałem kosztów zużycia wedle udziałów w nieruchomości wspólnej, co byłoby rażąco niesprawiedliwe.
Wskazówki dotyczące rozliczania we wspólnocie kosztów zużycia gazu, energii elektrycznej lub ciepła znajdziemy w ustawie z 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. Zgodnie z art. 45a ust. 6 w przypadku gdy wyłącznym ich odbiorcą jest zarządca budynku wielolokalowego, jest on odpowiedzialny za rozliczanie na poszczególne lokale całkowitych kosztów zakupu paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła. Przepisy ustawy skupiają się na rozliczaniu rachunków za energię cieplną.  Według art. 45a ust. 7-9 zarządca budynku musi dokonać wyboru metody rozliczania całkowitych kosztów zakupu ciepła na poszczególne lokale mieszkalne i użytkowe i wprowadzić wybraną metodę w formie wewnętrznego regulaminu rozliczeń. Koszty zakupu ciepła w części dotyczącej ogrzewania dla lokali mieszkalnych i użytkowych rozlicza się stosując metody wykorzystujące:
- wskazania ciepłomierzy,
- wskazania urządzeń wskaźnikowych niebędących przyrządami pomiarowymi w rozumieniu przepisów metrologicznych, wprowadzonych do obrotu na zasadach i w trybie określonych w przepisach o systemie oceny zgodności,
-powierzchnię lub kubaturę tych lokali.
Koszty zakupu ciepła w części dotyczącej przygotowania ciepłej wody użytkowej dostarczanej centralnie rozlicza się  stosując metody wykorzystujące:
a) wskazania wodomierzy ciepłej wody w lokalach,
b) liczbę osób zamieszkałych stale w lokalu.
Wybrana przez zarządcę metoda musi uwzględniać współczynniki wyrównawcze zużycia ciepła na ogrzewanie, wynikające z położenia lokalu w bryle budynku przy jednoczesnym zachowaniu prawidłowych warunków eksploatacji budynku. Ma też stymulować energooszczędne zachowania oraz zapewniać ustalanie opłat w sposób odpowiadający zużyciu ciepła na ogrzewanie i przygotowanie ciepłej wody użytkowej.
Właściciel lokalu ma obowiązek udostępnić go w celu instalacji ciepłomierzy i innych urządzeń pomiarowych, jeśli zarządca wybrał metodę, która je wykorzystuje. Musi też umożliwiać dokonanie odczytów i kontrolowanie urządzeń.
Jeśli zarządca wybrał metodę rozliczeń wykorzystującą urządzenia pomiarowe, to regulamin rozliczeń  powinien dopuszczać możliwość zamiennego rozliczania opłat za ciepło na podstawie powierzchni lub kubatury lokali oraz przewidywać kiedy ten zamienny sposób rozliczeń można stosować.
W praktyce zasady rozliczeń wprowadzone bywają uchwałą wspólnoty, ale – jak wynika z prawa energetycznego – zarządca może wprowadzić je samodzielnie. Bez względu na tryb każdy właściciel lokalu powinien te zasady znać, a zarządca nie może „zarabiać” na rozliczaniu indywidualnych kosztów utrzymania lokalu.
 
Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA