fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Akty prawne

Dziennik Ustaw nr 185 z 10 października 2007

Rozporządzenia Rady Ministrów (poz. 1310 – 1311), z 2 i 4 października, w sprawie:
- przyjęcia krajowego planu rozdziału uprawnień do emisji dwutlenku węgla na lata 2005 – 2007 oraz wykazu instalacji czasowo wykluczonych ze wspólnotowego systemu handlu uprawnieniami do emisji w okresie od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2007 r. (zmiana),- dotacji podmiotowej i celowej, opłat oraz gospodarki finansowej przedsiębiorstwa państwowego użyteczności publicznej – Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych; oba weszły w życie 10 października.
Rozporządzenie prezesa Rady Ministrów (poz. 1312) z października zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Głównemu Urzędowi Nadzoru Budowlanego; od 25 października.Rozporządzenia ministrów (poz. 1313 – 1319):
finansów z 8 października w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osoby powołanej do czynności syndyka, nadzorcy sądowego albo zarządcy; od 10 października,
gospodarki z 26 września w sprawie sposobu obliczania danych podanych we wniosku o wydanie świadectwa pochodzenia z kogeneracji oraz zakresu obowiązku uzyskania i przedstawienia do umorzenia tych świadectw, uiszczania opłaty zastępczej i obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji; od 10 października,
pracy i polityki społecznej z 28 września zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla niektórych pracowników cywilnych więziennictwa; od 10 października,
rolnictwa i rozwoju wsi z 21 września zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne” objętego programem rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007 – 2013; od 10 października,
rozwoju regionalnego, dwa z 2 października, w sprawie:
– udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych,– udzielania pomocy na szkolenie w ramach ww. programów; oba od 25 października,
sprawiedliwości z 19 września w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej dla osób pozbawionych wolności oraz sposobu jej przetwarzania; od 18 października, z tym że jeden przepis od 11 października 2009 r.
Zobacz treść Dz.U. nr 185
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA