fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

ZUS

Zawieszona firma i zasiłek dla bezrobotnych

Rzeczpospolita
Biznesmen z zawieszoną działalnością może zostać bezrobotnym, ale zasiłek dostanie dopiero po 90 dniach. Wcześniej w ogóle nie miał do niego prawa, chyba że wyrejestrował działalność
Od 1 lutego obowiązuje znowelizowana ustawa z 20 kwietnia 2004  o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (DzU z 2010 r. nr 257, poz. 1725, dalej ustawa o promocji zatrudnienia), a wraz z nią nowa definicja bezrobotnego.
Dotychczas nie mogła nim być osoba mająca zarejestrowaną działalność gospodarczą. To ograniczenie powodowało, że o rejestracji w powiatowym urzędzie pracy (PUP) mogli zapomnieć indywidualni przedsiębiorcy, którzy zgodnie z art. 7ba ust. 3 prawa działalności gospodarczej (DzU z 1999 r. nr 101, poz. 1178 ze zm.) zawiesili swoje biznesy.
Przed takim problemem stanął jeden z naszych czytelników. Po zawieszeniu jednoosobowej firmy chciał się zarejestrować w PUP. Niestety, bezskutecznie. Jedyne co mu pozostało, to wyrejestrować interes. Dziś nie musiałby tego robić, bo od niespełna miesiąca bezrobotnym może być m.in. osoba, która nie złożyła wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej albo po jego złożeniu
- zgłosiła do ewidencji działalności gospodarczej wniosek o zawieszenie jej wykonywania i okres zawieszenia jeszcze nie upłynął, albo
- nie upłynął jeszcze okres do określonego we wniosku o wpis do ewidencji działalności dnia jej podjęcia.

Bez dotacji

Dzięki rejestracji w PUP bezrobotny z zawieszonym biznesem zyskuje prawo do różnych form aktywizacji zawodowej i składki na ubezpieczenie zdrowotne.
Także do zasiłku, z tym że dopiero po 90 dniach od zarejestrowania w urzędzie pracy i pod warunkiem że opłacał składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od podstawy nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę (obecnie 1386 zł, a w 2010 r. 1317 zł).
Jedyne na co przedsiębiorca z uśpioną działalnością nie może liczyć, to dotacja na założenie własnego biznesu. Tymczasem w opisywanym przypadku taki już istnieje.

Istotny wyjątek

Na koniec warto zwrócić uwagę na art. 75 ustawy o promocji zatrudnienia. Wymienia on sytuacje, kiedy prawo do zasiłku nie przysługuje.
Tak jest, gdy bezrobotny m.in.
- odmówił bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, szkolenia, stażu, przygotowania zawodowego dorosłych, wykonywania prac interwencyjnych, robót publicznych, poddania się badaniom lekarskim lub psychologicznym, mającym na celu ustalenie zdolności do pracy, lub udziału w innej formie pomocy określonej w ustawie albo
- w okresie sześciu miesięcy przed zarejestrowaniem w PUP rozwiązał stosunek pracy lub stosunek służbowy za wypowiedzeniem albo na mocy porozumienia stron, chyba że porozumienie stron nastąpiło z powodu upadłości, likwidacji pracodawcy lub zmniejszenia zatrudnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy albo rozwiązanie stosunku pracy lub stosunku służbowego za wypowiedzeniem albo na mocy porozumienia stron nastąpiło z powodu zmiany miejsca zamieszkania lub pracownik rozwiązał umowę o pracę w trybie art. 55 § 1 kodeksu pracy, albo
- w okresie sześciu miesięcy przed zarejestrowaniem się w PUP spowodował rozwiązanie ze swojej winy stosunku pracy lub stosunku służbowego bez wypowiedzenia.
Od 1 lutego w tym katalogu jest jeszcze jeden przypadek. Uchwalono, że prawo do zasiłku nie przysługuje osobie, która zarejestrowała się jako bezrobotna w okresie zgłoszonego zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej. To sugeruje, że bezrobotnym z uśpionym biznesem zasiłek nie przysługuje.
Bez obaw. Wspomniane 90 dni to wyjątek od tej zasady. Bezrobotni z zawieszoną firmą mają prawo do zasiłku, z tym że okres jego pobierania jest krótszy o trzy miesiące.- w okresie sześciu miesięcy przed zarejestrowaniem w PUP rozwiązał stosunek pracy lub stosunek służbowy za wypowiedzeniem albo na mocy porozumienia stron, chyba że porozumienie stron nastąpiło z powodu upadłości, likwidacji pracodawcy lub zmniejszenia zatrudnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy albo rozwiązanie stosunku pracy lub stosunku służbowego za wypowiedzeniem albo na mocy porozumienia stron nastąpiło z powodu zmiany miejsca zamieszkania lub pracownik rozwiązał umowę o pracę w trybie art. 55 § 1 k.p., albo - w okresie sześciu miesięcy przed zarejestrowaniem się w PUP spowodował rozwiązanie ze swojej winy stosunku pracy lub stosunku służbowego bez wypowiedzenia.
Od 1 lutego w tym katalogu jest jeszcze jeden przypadek. Uchwalono, że prawo do zasiłku nie przysługuje osobie, która zarejestrowała się jako bezrobotna w okresie zgłoszonego zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej.
To sugeruje, że bezrobotnym z uśpionym biznesem zasiłek nie przysługuje. Bez obaw. Wspomniane 90 dni to wyjątek od tej zasady. Bezrobotni z zawieszoną firmą mają prawo do zasiłku, z tym że okres jego pobierania jest krótszy o trzy miesiące.
Etaty wiążą ręce
Zmiana przepisów była konieczna i cieszy, że wreszcie jej dokonano. Można by rzec nareszcie, szczególnie że w opisywanej sprawie interweniował rzecznik praw obywatelskich a działalność gospodarczą można zawieszać od września 2008. Przypominamy, że to przywilej tylko dla takich firm, które nie zatrudniają ani jednego pracownika.
Za każdym razem, gdy o tym piszę, przywołuję przypadek czytelnika – indywidualnego przedsiębiorcy, który nie dość, że miał jedną pracownicę, to jeszcze na wychowawczym. Nie mógł jej zwolnić i tym samym zawiesić biznesu.
Sytuacja nie byłaby patowa, gdyby zatrudniał co najmniej 20 osób. Wtedy dzięki ustawie o zwolnieniach grupowych (z 13 marca 2003  o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników; DzU nr 90, poz. 844 ze zm.) mógłby zredukować etat podczas tej usprawiedliwionej nieobecności.
Czytaj też:
 
Więcej informacji w serwisach:
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA