fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Firma

Kupno akcji zakładu ubezpieczeniowego wymaga zgody KNF

Kiedy Komisja Nadzoru Finansowego musi zostać powiadomiona o zamiarze transakcji i jakie dokumenty trzeba jej przedstawić – wyjaśniają Beata Balas-Noszczyk i Maryla Surowiec, ekspertki z Kancelarii Hogan Lovells
[b]- Spółka rozważa nabycie 5 proc. lub 15 proc. akcji zakładu ubezpieczeń z siedzibą w Warszawie. Do tej pory nie miała żadnych akcji tego zakładu ubezpieczeń. Czy przebieg transakcji będzie się różnił w zależności od liczby kupowanych akcji?[/b]
W zależności od liczby nabywanych akcji może powstać obowiązek zawiadomienia Komisji Nadzoru Finansowego i poprzedzenia kupna akcji postępowaniem administracyjnym. KNF może sprzeciwić się nabyciu akcji. Zgodnie z [link=http://akty-prawne.rp.pl/Dokumenty/Ustawy/2010/DU2010Nr%2011poz%20%2066a.asp]ustawą o działalności ubezpieczeniowej[/link] obowiązek zawiadomienia KNF powstaje od osiągnięcia progu 10 proc. ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu lub udziału w kapitale zakładowym zakładu ubezpieczeń.
Jeśli więc spółka zdecyduje się kupić 15 proc. akcji, będzie musiała przeprowadzić postępowanie przed KNF. Przy nabyciu poniżej 10 proc. akcji zasadniczo takiego obowiązku nie ma. Oczywiście jest jedno „ale”. Spółka kupując 5 proc. akcji, może działać w porozumieniu.
Efektem porozumienia może być zgodne wykonywanie prawa głosu łącznie z 10 lub więcej procent akcji, przez podmioty, z których każdy indywidualnie nabył poniżej 10 proc. akcji. W takim wypadku procedura złożenia zawiadomienia do KNF jest obowiązkowa i dotyczy łącznie wszystkich stron porozumienia.
[b]- Spółka A jest podmiotem zależnym spółki B. Czy będzie to miało wpływ na postępowanie przed KNF dotyczące zawiadomienia o zamiarze nabycia przez spółkę A 15 proc. akcji zakładu ubezpieczeń?[/b]
Tak i to bardzo istotny. Nabycie akcji zakładu ubezpieczeń przez spółkę A spowoduje ich pośrednie nabycie przez pomiot dominujący, czyli spółkę B. Obowiązek zawiadomienia KNF o zamiarze nabycia akcji dotyczy zarówno bezpośredniego, jak i pośredniego nabycia akcji. W powyższym przykładzie zawiadomienie do KNF będzie musiał złożyć nabywający akcje – spółka A, i dominant – spółka B.
[b]- Czy wystarczające będzie złożenie zawiadomienia, w treści którego zostaną zawarte informacje wymagane według ustawy o działalności ubezpieczeniowej?[/b]
Oprócz zawiadomienia i dokumentów wspominanych w ustawie konieczne jest załączenie dokumentów, o których mowa w [link=http://akty-prawne.rp.pl/Dokumenty/Rozporzadzenia/2010/DU2010Nr161poz1082.htm]rozporządzeniu ministra finansów z 20 sierpnia 2010 r. w sprawie dokumentów załączanych do zawiadomień o zamiarze nabycia albo objęcia akcji lub praw z akcji krajowego zakładu ubezpieczeń lub o zamiarze stania się podmiotem dominującym krajowego zakładu ubezpieczeń (DzU nr 161, poz. 1082[/link]; dalej rozporządzenie).
Ustawowe wytyczne co do rodzaju informacji mają charakter ogólny, dopiero rozporządzenie precyzuje listę dokumentów, które powinny zostać złożone, wraz z zawiadomieniem.
Są to między innymi: zweryfikowane sprawozdania finansowe za ostatnie trzy lata przed datą złożenia zawiadomienia, zaświadczenie właściwych organów podatkowych o niezaleganiu w podatkach czy poświadczone kopie dokumentów tożsamości członków zarządu zawiadamiającego.
[b]- Załóżmy, że spółka przygotowuje zawiadomienie do KNF o zamiarze nabycia akcji zakładu ubezpieczeń działającego w Polsce. Spółka ma siedzibę poza Polską i nie ma obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie społeczne. Nie ma więc możliwości uzyskania zaświadczenia o niezaleganiu z opłacaniem składek. Tymczasem zaświadczenie takie jest wymagane według rozporządzenia. Co w takim wypadku?[/b]
Ustawodawca przewidział rozwiązanie takiej sytuacji. W uzasadnionych przypadkach, gdy prawo kraju, z którego pochodzi zawiadamiający, nie przewiduje sporządzenia wymaganych dokumentów, można w ich miejsce złożyć stosowne oświadczenie zawierające wymagane informacje. Spółka, zamiast dokumentu z urzędu, powinna więc, wraz z zawiadomieniem, złożyć odpowiednie oświadczenie.
[b]Czy lista dokumentów wskazanych w rozporządzeniu może być traktowana jako zamknięta?[/b]
Nie. Mimo że rozporządzenie zawiera szczegółową i długą listę dokumentów, które powinny zostać złożone wraz z zawiadomieniem, nie wymienia jednak wszystkich wymaganych załączników. Dlatego rozporządzenie trzeba czytać łącznie z ustawą o działalności ubezpieczeniowej. Ustawa wymaga złożenia np. dowodu na istnienie zamiaru objętego zawiadomieniem.
Rozporządzenie o tym nie wspomina. Ponadto są jeszcze inne przepisy, które muszą być wzięte pod uwagę, np. wśród załączników powinien się znaleźć dowód uiszczenia opłaty skarbowej od decyzji wydanej w tym postępowaniu.
[b]- Członkowie zarządu spółki zagranicznej mieszkają poza Polską. Zgodnie z rozporządzeniem w takiej sytuacji konieczne jest dołączenie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz informacji wydanej przez odpowiedni organ w kraju miejsca zamieszkania.
Spółka uzyskała odpowiednie zaświadczenia w swoim kraju. Czy to zaświadczenie, dołączone do informacji z Krajowego Rejestru Karnego, wystarczy?[/b]
Nie. Dokument wystawiony w innym kraju powinien zostać złożony do KNF wraz z tłumaczeniem przysięgłym. Dodatkowo – ponieważ są to dokumenty urzędowe – powinny zostać, jeszcze przed tłumaczeniem, zalegalizowane. Wymóg legalizacji dokumentu urzędowego obowiązuje, o ile umowa międzynarodowa, której stroną jest Polska, nie stanowi inaczej.
Taką umową jest m.in. konwencja z 5 października 1961 r. znosząca wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych. Konwencja haska (bo tak się ją nazywa) pozwala na wzajemne uznawanie przez państwa dokumentów urzędowych opatrzonych apostille w kraju wystawienia dokumentu, jeżeli ma on zostać okazany w innym państwie będącym stroną konwencji.
Jeśli kraj siedziby spółki jest stroną konwencji haskiej, to w postępowaniu dotyczącym zawiadomienia o zamiarze nabycia akcji zakładu ubezpieczeń wystarczające będzie uzyskanie na dokumencie urzędowym klauzuli apostille w kraju wystawienia dokumentu.
[b]- Co oznacza poświadczona kopia, o której mowa w rozporządzeniu, i w jaki sposób spółka zagraniczna może ją uzyskać?[/b]
Poświadczoną kopią będzie np. odpis dokumentu potwierdzony za zgodność z oryginałem przez notariusza. Poświadczenia może dokonać notariusz w kraju siedziby spółki, ale wówczas dokument będzie traktowany jako urzędowy i będzie wymagał legalizacji lub uzyskania klauzuli apostille.
Jeżeli oryginał dokumentu lub jego poświadczona kopia była już składana do KNF w innym postępowaniu, istnieje możliwość odwołania się do niego także w zawiadomieniu o zamiarze nabycia akcji. Należy wówczas wskazać datę złożenia dokumentu i sygnaturę postępowania.
[b]- Jeżeli spółka wraz z zawiadomieniem złoży wszystkie dokumenty, o których mowa w ustawie o działalności ubezpieczeniowej oraz rozporządzeniu, to czy KNF może wezwać do złożenia dodatkowych informacji?[/b]
Tak, bo w każdym przypadku organ nadzoru, w trakcie postępowania, decyduje, czy przedstawione informacje są wystarczające do przeprowadzenia oceny ostrożnościowej zawiadamiającego.
Komisja Nadzoru Finansowego ma prawo wezwać do przekazania dodatkowych, niezbędnych w jej ocenie, informacji lub dokumentów. Jedynym ograniczeniem, jakie wprowadza ustawa o działalności ubezpieczeniowej, jest termin, w którym KNF może dokonać takiego wezwania. -
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA