fbTrack

Nieruchomości

Masz 90 dni na złożenie wniosku

Nieznane
Jeśli właściciel książeczki chce ją zlikwidować z prawem do premii, nie powinien zwlekać z załatwianiem formalności
Na złożenie wniosku o likwidację książeczki ma bowiem 90 dni od momentu podpisania aktu notarialnego lub dokonania innej czynności uprawniającej do wypłaty premii. Jeżeli zgłosi się do banku 91. dnia po transakcji, premii nie dostanie, ale to nie znaczy, że ona przepada. Będzie mógł o nią wystąpić dla innej inwestycji mieszkaniowej.
Do wniosku trzeba dołączyć dokumenty, które wskaże bank. Jeśli jakiegoś zabraknie, bank wyznaczy na uzupełnienie dodatkowy 30-dniowy termin liczony od dnia złożenia wniosku. Wcześniej można poprosić bank o wyliczenie, jaka premia nam się należy. Wzór do jej obliczenia jest bowiem dość skomplikowany. Za pierwsze wyliczenie nie zapłacimy nic, ale każde następne kosztuje 25 złotych. Wysokość premii zależy m.in. od wysokości wpłat, okresu ich wnoszenia oraz ogłaszanej przez Główny Urząd Statystyczny raz na kwartał ceny jednego metra kwadratowego powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego. Nie każdy właściciel książeczki planuje inwestycję mieszkaniową. W takiej sytuacji może książeczkę zlikwidować, ale wtedy bank wypłaci mu tylko wkład wraz z odsetkami. Premia przepadnie. Warto więc poszukać w rodzinie kogoś, kto kupuje lub buduje, i przepisać książeczkę na niego. Prawo do cesji jest jednak ograniczone do najbliższych krewnych i powinowatych: małżonka (także rozwiedzionego), dzieci (również przysposobionych), wnuków, dziadków, rodziców i rodzeństwa (również przyrodniego), macochy, ojczyma, pasierba. Ale można stworzyć łańcuszek cesji. I tak: samotna ciocia przepisuje książeczkę na swego brata, a ten na swoją córkę, która właśnie potrzebuje pieniędzy na dokończenie budowy domu. Za każdą cesję zapłacimy 70 zł. Można wszystkie załatwić hurtem w oddziale PKO BP niemal od ręki. Trzeba tylko mieć ze sobą dokumenty poświadczające stopień pokrewieństwa. Jeśli w rodzinie jest kilka książeczek i w wyniku cesji przypadną one jednej osobie, bank wypłaci premię z każdej. Premia z jednej czy suma premii z kilku książeczek nie może jednak przekroczyć wysokości kosztów budowy 55 mkw. powierzchni użytkowej mieszkania, a w przypadku domu - 70 mkw. - Gdzie szukać informacji o premii gwarancyjnej: > w ustawie z 30 listopada 1995 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych (DzU z 2003 r. nr 119, poz. 1115 z późn. zm.), > w zarządzeniu prezesa NBP z 24 lutego 1986 r. nr B/3/VII/86 "Postanowienia dla właścicieli oszczędnościowych książeczek mieszkaniowych wystawionych przez PKO po 1 stycznia 1983 r.". > gdy przekształciłeś spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu w odrębną własność lokalu, > gdy kupiłeś mieszkanie lub dom jednorodzinny na współwłasność w częściach ułamkowych. - KIEDY DOSTANIESZ PREMIĘ: > gdy budujesz dom jednorodzinny samodzielnie, pod warunkiem że budowa jest zaawansowana w 20 proc., > gdy budujesz lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny u dewelopera albo w spółdzielni, a budowa jest zaawansowana w 50 proc., > gdy przystępujesz do użytkowania wybudowanego już domu jednorodzinnego, > gdy robisz nadbudowę lub rozbudowę budynku mieszkalnego bądź pomieszczeń niemieszkalnych - pod warunkiem że budowa jest zaawansowana w 50 proc. i że na powstały w ten sposób lokal mieszkalny uzyskasz odrębne prawo własności, > gdy wpłacasz kaucję z tytułu najmu lokalu w budynku wielorodzinnym, którego budowa była finansowana z kredytu zaciągniętego ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego, > gdy partycypujesz w kosztach budowy lokalu mieszkalnego budowanego przez towarzystwo budownictwa społecznego w związku z zawarciem przez osobę trzecią umowy najmu; kwota wpłaty partycypacji nie może być mniejsza niż 20 proc. ostatecznych kosztów budowy przypadających na lokal mieszkalny. Można mówić o stałym zainteresowaniu książeczkami mieszkaniowymi. Od 2002 roku właściciele książeczek z prawem do premii mogą przejść na nowe zasady oszczędzania. Muszą wtedy zadeklarować miesięczną kwotę wpłat (minimum 100 zł) oraz okres swojego oszczędzania (od roku do pięciu lat). Im dłuższy okres oszczędzania, tym wyższe oprocentowanie (od 2,45 do 3,3 proc. w skali roku). Jeśli w tym czasie z jakiegoś powodu zrezygnują z dodatkowych możliwości oszczędzania, mogą wrócić do starych zasad bez utraty premii. Niewątpliwym atutem kontynuowania oszczędzania jest zwolnienie odsetek z podatku dochodowego od osób fizycznych. Oprócz książeczek z premią gwarancyjną bank od 2002 r. stworzył własną ofertę dla tych, którzy chcą regularnie oszczędzać na cele mieszkaniowe. Są to jednak nowe książeczki - bez prawa do premii gwarancyjnej.
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL