fbTrack

Nieruchomości

Wspólnota mieszkaniowa ma prawo tworzyć fundusz remontowy

Seweryn Chwałek
Nieznane
Nie ma żadnego znaczenia, że ustawa nie posługuje się pojęciem fundusz remontowy. Termin ten oznacza bowiem dokładnie to, co ustawa nazywa kosztami zarządu: wydatkami na remonty i konserwację - pisze zarządca nieruchomości z Wrocławia
Gmina Wrocław zaskarżyła uchwałę wspólnoty mieszkaniowej o obowiązku comiesięcznych wpłat na fundusz remontowy z powodu braku stosownych przepisów ustawowych. Jej zdaniem przepis art. 14 ustawy o własności lokali (dalej: ustawa), który nakłada obowiązek ponoszenia kosztów remontów, dotyczy tylko tych, które już zostały poniesione lub są ponoszone aktualnie. Ustawanie stanowi więc podstawy dla obciążania właścicieli płatnymi miesięcznie zaliczkami na fundusz remontowy, na przyszłe koszty.
Rzecz jasna stanowisko wspólnoty było odmienne: ustawa jak najbardziej pozwala nałożyć na właścicieli obowiązek comiesięcznych wpłat na ten fundusz. Art. 14 stanowi, że na koszty zarządu nieruchomością wspólną składają się w szczególności wydatki na remonty (umieszczone na pierwszej pozycji). Z kolei art. 15 ust. 1 brzmi: "Na pokrycie kosztów zarządu właściciele lokali uiszczają zaliczki w formie bieżących opłat, płatne z góry do dnia 10. każdego miesiąca".
Z przepisów tych jasno wynika obowiązek pokrywania kosztów zarządu, w tym remontów. Uchwała wspólnoty może doprecyzować zasady zbierania miesięcznych zaliczek, np. na osobny fundusz remontowy, co jest przejawem racjonalnych działań zarządu. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków oddalił powództwo gminy Wrocław (IC 966/06). Uzasadnienie wyroku jest ważną wykładnią przepisów ustawy, gdy chodzi o podstawę prawną funduszu remontowego. W całej Polsce gminy lub osoby fizyczne będące właścicielami kwestionują prawo wspólnoty do uchwalania tego funduszu. Tymczasem sąd rejonowy wyjaśnia: "Ustawa o własności lokali wprost przewiduje obowiązek uiszczania przez właścicieli zaliczek, między innymi na koszty remontów. Nie jest więc prawdą, że regułą powinno być obciążanie właścicieli lokali kosztami remontu dopiero po jego przeprowadzeniu. Przeciwnie, byłoby to odstępstwo od ustawowej reguły, że właściciele uiszczają co miesiąc zaliczki na koszty zarządu, w tym koszty remontów. Nie ma żadnego znaczenia, że ustawa nie posługuje się pojęciem funduszu remontowego. Termin ten oznacza bowiem dokładnie to, co ustawa nazywa kosztami zarządu - wydatkami na remonty i konserwację".
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL