fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Zakaz konkurencji po odejściu z firmy

Przemysław Bochyński
Nieznane
Obowiązkiem pracownika jest zachowanie w poufności informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę. Jednym ze sposobów wzmożenia tej ochrony jest umowa o zakazie działalności konkurencyjnej - pisze radca prawny
Podstawę prawną zawarcia takiej umowy daje art. 100 § 2 pkt 4 kodeksu pracy. Jej stronami są pracodawca i pracownik, przy czym bez znaczenia jest stanowisko zajmowane przez zatrudnionego. Kodeks pracy nie reguluje kwestii zawarcia takiej umowy z osobami wykonującymi pracę na innej podstawie niż stosunek pracy (np. umowa- zlecenie); w tym wypadku istnieje możliwość skorzystania z przepisów kodeksu cywilnego.Umowa o zakazie konkurencji pod rygorem nieważności musi być sporządzona na piśmie. Nie można jej zawrzeć ani przedłużyć w sposób dorozumiany (wyrok Sądu Najwyższego z 10 września 2003 r., IPK592/03). Nie musi to być odrębna umowa, zakaz konkurencji może być zawarty w umowie o pracę.Początkowym momentem uprawnienia zawarcia umowy o zakazie konkurencji jest dzień nawiązania stosunku pracy, czyli przystąpienia do pracy, a jeżeli go nie określono - dzień zawarcia umowy, końcowym zaś -ustania stosunku pracy.Umowa musi chronić szczególnie ważne info...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA