Polak za granicą

Firma deleguje zatrudnionego do pracy na Węgrzech

Oddziały inspekcji pracy na Węgrzech
Nieznane
Osobie delegowanej do pracy na Węgrzech przy realizacji kontraktu, jaki zawarłeś z obcym przedsiębiorcą, płacisz przynajmniej 1001,89 zł*. Składki należne z jego wynagrodzeń odprowadzasz do naszego ZUS, a zaliczki podatkowe - zwykle do tamtejszego fiskusa
Delegowanie polega na kierowaniu personelu do pracy w innym kraju przy wykonaniu kontraktu np. na roboty budowlano-mieszkaniowe, jaki pracodawca podpisał z zagraniczną firmą. Osoba wysłana nie zmienia pracodawcy, tylko miejsce pracy. Jest to więc układ trójstronny, w którym uczestniczą:
- macierzysty pracodawca, tzw. wysyłający, - pracownik delegowany,
- pracodawca, na rzecz którego jest świadczona usługa, tzw. przyjmujący. Na Węgrzech nie istnieje żaden system rejestracji pracowników delegowanych. Nie jest też konieczne uzyskiwanie zezwolenia na pracę przez polskich obywateli. Wszystkie osoby wykonujące pracę zarobkową w tym państwie należy jednak zarejestrować w systemie Narodowej Rejestracji Zatrudnienia, jeszcze zanim rozpoczną pracę. Pracownika skierowanego na Węgry w ramach delegowania zatrudniasz tam maksymalnie przez 40 godzin tygodniowo i dajesz mu 20 minut przerwy po pierwszych sześciu godzinach pracy. Delegowanego do pracy na Węgrzech zatrudniasz zasadniczo według polskich przepisów. Pewne warunki musisz mu jednak zaoferować na poziomie nie niższym od obowiązujących w kraju przyjmującym. Chodzi m.in. o: - maksymalny czas pracy, - minimalne wymiary urlopu wypoczynkowego i okresy odpoczynku, - minimalne wynagrodzenie za pracę i za godziny nadliczbowe, - uprawnienia rodzicielskie i młodocianych. Czas pracy pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze godzin wynosi osiem godzin na dobę lub 40 tygodniowo. Dobowy oraz tygodniowy czas pracy nie mogą przekroczyć odpowiednio 12 i 48 godzin. Wykonywanie jakichkolwiek specjalnych obowiązków jest dopuszczalne w ramach dobowych i tygodniowych norm. Po sześciu godzinach pracy oraz po każdych następnych trzech godzinach przysługuje minimum 20-minutowa przerwa. Między zakończeniem pracy wdanym dniu a jej rozpoczęciem następnego dnia powinno upłynąć przynajmniej 11 godzin. W każdym tygodniu zatrudnieni mają prawo do dwóch dni odpoczynku, w tym jeden ma przypadać w niedzielę. Pracującym w specyficznych cyklach innych niż dobowe trzeba zapewnić 48 godzin minimalnego odpoczynku tygodniowego, włączając w to niedziele. Minimalne, ustawowe wynagrodzenie za pracę wynosi zasadniczo 65 500 forintów (około 1001,89 zł) miesięcznie. Najniższa stawka dla osób mających średnie wykształcenie, powyżej 50 lat i wykwalifikowanych robotników jest jednak wyższa o 10 - 25 proc. Za pracę wykonywaną ponad dobowy wymiar czasu lub poza danym cyklem pracy należy się 50-proc. dodatek, a za nadgodziny przypadające podczas okresu odpoczynku 100-proc., chyba że został zapewniony odpoczynek równoważny (wtedy 50 proc.). W postanowieniach regulujących stosunek pracy lub umowie można przewidzieć udzielanie wolnego zamiast wypłaty dodatku. Czas wolny musi przynajmniej odpowiadać okresowi przepracowanemu w godzinach nadliczbowych. Urlop wypoczynkowy składa się z podstawowego wymiaru oraz dodatkowego. Podstawowy wymiar to minimum 20 dni, które wzrastają do: - 21 dni - dla pracowników powyżej 25 lat, - 22 dni -powyżej 28 lat, - 23 dni -powyżej 31 lat, - 24 dni -powyżej 33 lat, - 25 dni -powyżej 35 lat, - 26 dni -powyżej 37 lat, - 27 dni -powyżej 39 lat, - 28 dni -powyżej 41 lat, - 29 dni -powyżej 43 lat, - 30 dni -powyżej 45 lat. Młodociani mają prawo dopięciu dodatkowych dni urlopu wypoczynkowego w roku. Pracownikom opiekującym się dzieckiem w większym stopniu niż drugi rodzic (zgodnie z ich decyzją) oraz samotnie wychowującym dziecko przysługuje dodatkowy urlop wynoszący: - dwa dni w roku kalendarzowym -na jedno dziecko, - cztery dni w roku kalendarzowym -na więcej niż jedno dziecko, - łącznie siedem dni w roku kalendarzowym -na więcej niż dwójkę dzieci poniżej 16 lat. Istnieją dodatkowe uprawnienia w zakresie urlopu wypoczynkowego dla szczególnych grup zatrudnionych. Dni wolne od pracy to: - 1 stycznia, - 15 marca, - poniedziałek wielkanocny, - 1 maja, - poniedziałek po Zielonych Świątkach, - 20 sierpnia, - 23 października, - 1 listopada, - 25 - 26 grudnia. Pracownica jest zwolniona z obowiązku świadczenia pracy przez czas niezbędny do wykonania badań związanych z ciążą. Urlop macierzyński wynosi 24 tygodnie. Powinien się zaczynać cztery tygodnie przed przewidywaną datą porodu, a podczas niego należy się 70 proc. przeciętnego wynagrodzenia. Po upływie 24 tygodni urlopu macierzyńskiego zatrudniona ma prawo do urlopu bezpłatnego do czasu osiągnięcia przez dziecko: - zasadniczo 3 lat, - 10 lat w czasie pobierania zasiłku opiekuńczego pod warunkiem, że pracownica opiekuje się dzieckiem w domu, - 12 lat w razie choroby syna lub córki. Przez pierwsze sześć miesięcy opieki nad niemowlakiem kobieta jest uprawniona do dwóch godzin zwolnienia z pracy, a przez siódmy, ósmy i dziewiąty -do godziny. Ojcu należy się pięć dni płatnego zwolnienia w ciągu dwóch miesięcy podacie narodzin. Pracownik młodociany ma poniżej 18 lat. Stosunek pracy można nawiązać z osobą co najmniej 15-letnią, uczącą się w szkole podstawowej, zawodowej czy średniej lub na okres wakacji. Zatrudnieni poniżej 16 lat nie mogą zawierać umów o pracę bez zgody opiekuna prawnego. Specjalne zasady stosujemy do zatrudnienia młodocianych m.in. w sporcie. Młodocianych nie wolno zatrudniać przy pracach mających szkodliwy wpływ na ich rozwój fizyczny i psychiczny. Ich czas pracy nie może przekraczać ośmiu godzin na dobę i 40 tygodniowo. Po przepracowaniu czterech i pół godziny przysługuje im przynajmniej 30 minut przerwy. Okres dobowego odpoczynku to przynajmniej 12 godzin. Nie mogą wykonywać pracy w nocy i w godzinach nadliczbowych oraz dyżurować. Przedsiębiorcy węgierscy muszą ściśle przestrzegać zasady równego traktowania w zatrudnieniu. W razie jej naruszenia powinni niezwłocznie podjąć środki naprawcze, by nie doszło do złamania praw innych podwładnych. Pracodawcy węgierscy muszą zapewnić określone warunki pracy dla różnych grup pracowników, w szczególności młodocianym (poniżej 18 lat), ciężarnym czy kobietom opiekującym się dzieckiem. Sankcje za naruszanie minimalnych warunków zatrudnienia pracownika delegowanego mogą spotkać wyłącznie węgierskiego przedsiębiorcę. Są to: nakaz zaprzestania naruszeń, nakaz zastosowania określonych przepisów prawa w wyznaczonym czasie, jak również wszczęcie postępowania karnego w sprawie nałożenia grzywny nieprzekraczającej 100 000 forintów (niewiele ponad 1500 zł). Wysokość grzywien za naruszenie prawa pracy zależy od ilości złamanych przepisów oraz liczby poszkodowanych pracowników; waha się od 30 000 do 20 000 000 forintów (450 - 300 000 zł). Składki należne od wynagrodzeń delegowanego na Węgry odprowadzamy do naszej ubezpieczalni nawet przez dwa lata. Najpierw jednak musisz uzyskać w niej formularz E 101. Zasady takie obowiązują, jeśli okres oddelegowania nie przekracza roku, a pracownika nie wysłałeś w zastępstwie kogoś innego. Czas delegowania wolno ewentualnie wydłużyć o kolejny rok. Potem delegowany podlega węgierskim przepisom ubezpieczeniowym. Pracodawca płaci wtedy za niego w sumie 33,5 proc. wynagrodzenia na ubezpieczenia społeczne, w tym składki: - emerytalną - 21 proc. wynagrodzenia, - zdrowotną - 8 proc., - pracodawcy - 3 proc., - edukacyjną-1,5 proc. Odprowadza też dodatkową składkę zdrowotną w wysokości 1950 forintów (prawie 30 zł) oraz 11 proc. innych składek. Pracownik opłaca w sumie 17 proc. składki, w tym: - emerytalną -8,5 proc., - zdrowotną - 7 proc., - pracownika - 1,5 proc. Podatek dochodowy za pracowników delegowanych na Węgry odprowadzasz zasadniczo do tamtejszych urzędów skarbowych. Zarobki, jakie wypłacamy osobie wysłanej na Węgry, są na ogół opodatkowane właśnie tam, czyli w miejscu wykonywania pracy i osiągania dochodów. Dotyczy to tych pracowników, którzy -wyjeżdżając do tego kraju - nie zmieniają jednocześnie swojej rezydencji podatkowej (zachowują ją w Polsce). Znaczy to, że w rodzimym państwie mają centrum interesów życiowych (żony, matki, nieruchomości pod wynajem). Atak właśnie postępuje większość pracowników delegowanych. Wobec tego zaliczki odprowadzamy za nich do fiskusa węgierskiego pod warunkiem, że: - delegowany przebywa na Węgrzech łącznie najwyżej 183 dni w roku, - nie mamy miejsca zamieszkania lub siedziby na Węgrzech, - nie posiadamy tam zakładu. Wynika to z polsko-węgierskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania z 23 września 1992 r. (DzU z 1995 r. nr 125), która przewiduje metodę wyłączenia z progresją. Znaczy to, że dochodów uzyskanych na Węgrzech delegowanych nie trzeba rozliczać w Polsce. Wpływają one jednak na podwyższenie stopy procentowej podatku, według której opodatkowują kwoty zarobione w naszym kraju. Jeżeli pracownik nie osiągnął w Polsce żadnych dochodów, płaci PIT tylko na Węgrzech. Inaczej jest z tymi, którzy wyjechali na dłużej i przenieśli za granicę swoje interesy osobiste i życiowe, stając się rezydentami węgierskimi. W takiej sytuacji wszystkie swoje dochody światowe, także z Polski, rozliczają na Węgrzech. Sam fakt wykonywania pracy za granicą, nawet przez kilka lat, nie jest równoznaczny z przeniesieniem centrum interesów życiowych. Jeśli np. ktoś zostawił w Polsce żonę, dzieci, nieruchomości na wynajem itp., trudno będzie mu wykazać, że ustały jego powiązania z krajem. A jest to niezbędne do uzyskania w węgierskim urzędzie skarbowym (właściwym ze względu na miejsce zamieszkania lub stałego pobytu za granicą) certyfikatu rezydencji podatkowej. Gdzie szukać przepisów Warunki zatrudnienia na Węgrzech regulują następujące akty prawne: - ustawa XXII z 1992 r. Kodeks pracy - ustawa CXVII z 1995 r. o podatku od osób fizycznych - ustawa LXXX z 1997 r. o składkach na ubezpieczenia społeczne - ustawa LXXXVI z 2003 r. o składce edukacyjnej - ustawa LXVI z 1998 r. o składce zdrowotnej - ustawa LXXXIII z 1997 r. o ubezpieczeniu zdrowotnym * według tabeli kursów walut Narodowego Banku Polskiego z 22 czerwca br. (100 forintów = 1,5296 zł) Ważne adresy - Państwowa Inspekcja Pracy (Országos Munkabiztonságiés Munkaügyi Főfelügyelőség) Margit krt. 85 H-1024 Budapest titkarsag@ommf.gov.hu tel. +36-1-346-9400 fax +36-1-346-9415 www.ommf.gov.hu - Państwowy Urząd Pracy (Foglalkoztatási Hivatal) Szeszgyár u. 4 H-1087 Budapest Hungary tel. +36-1-303-0822 www.afsz.hu
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL