fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Jak uzupełniać brakujące albo wadliwe oświadczenia i dokumenty

Wykonawcy będą wreszcie wiedzieć, jak uzupełniać brakujące dokumenty. Nowelizacja przesądza, że mogą mieć późniejszą datę niż termin składania ofert
Wprowadzona poprzednią nowelizacją możliwość uzupełniania dokumentów budziła w praktyce wiele kontrowersji. Niektórzy arbitrzy w swoich wyrokach dopuszczali, by nowe dokumenty nosiły datę późniejszą niż termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Inni mieli przeciwne zdanie. Nowelizacja rozwiewa te wątpliwości.Nowelizacja dodaje do art. 26 ust. 3 pzp zdanie drugie, ostatecznie rozstrzygając kontrowersje. "Oświadczenia lub dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu wyznaczonym przez zamawiającego jako termin uzupełnienia oświadczeń lub dokumentów" -postanowił ustawodawca.Jeden z wykonawców nie dołączył do oferty zaświadczenia z urzędu skarbowego, potwierdzającego, że nie zalega z płaceniem podatków. Zamawiający wzywa go do uzupełni...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA