fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Ustrój i kompetencje

Uchwałę rady wolno zaskarżyć tylko w terminie

Ważną dla wielu obywateli sprawę terminów wnoszenia skarg na uchwały lub zarządzenia organów samorządu terytorialnego rozstrzygnął Naczelny Sąd Administracyjny
Chodzi o uchwały lub zarządzenia zaskarżane na podstawie art. 101 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (usg). Przepis ten przewiduje, że jeśli interes prawny lub uprawnienie zostały naruszone uchwałą lub zarządzeniem podjętym przez organ gminy dotyczącym administracji publicznej można - po bezskutecznym wezwaniu do usunięcia naruszenia - zaskarżyć je do sądu administracyjnego. Odpowiednikami tego artykułu są art. 87 i 88 ustawy o samorządzie powiatowym oraz art. 90 i 91 ustawy o samorządzie województwa.
Przed wniesieniem skargi do sądu administracyjnego skarżący ma obowiązek wezwać (na piśmie!) organ do usunięcia naruszenia, a to wezwanie musi się okazać bezskuteczne. A więc albo otrzyma odpowiedź odmowną, albo nie dostanie jej w ogóle.
Skargi dotyczą różnych sfer życia, np. planowania przestrzennego, budownictwa, edukacji, ochrony zdrowia, handlu i usług. W 2005 r. zapadło w sądach administracyjnych przeszło tysiąc wyroków rozstrzygających skargi na uchwały organów samorządu terytorialnego. Przeważająca ich część (ponad 900) dotyczyła samorządu gminnego, pozostałe - samorządu powiatowego (72) i samorządu województwa (28).
Po przeprowadzonej w 2004 r. reformie sądownictwa administracyjnego pojawiły się wątpliwości, czy do skarg wnoszonych w trybie art. 101 ust. 1 usg stosuje się, czy też nie stosuje art.53 §2 ustawy -Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (ppsa). Przepis ten przewiduje, że w określonych sytuacjach skargę wnosi się w terminie 30 dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa. A jeśli jej nie udzielił -w ciągu 60 dni od wniesienia wezwania.
Rozbieżne orzecznictwo NSA spotęgowało wątpliwości. Ukształtowały się bowiem dwa odmienne poglądy na dopuszczalność stosowania art. 53 § 2 ppsa w sprawach skarg z art. 101 usg. Od diametralnie różnej interpretacji składów orzekających zaczęło zależeć, czy skarga, wnoszona nieraz przez całe grupy ludzi (np. w razie uchwalenia niekorzystnego dla nich planu zagospodarowania), zostanie przez sąd rozpatrzona, czy odrzucona z powodu naruszenia terminu. W tej sytuacji konieczne stało się przyjęcie jednolitych zasad.
W uchwale podjętej na wniosek prezesa NSA siedmioosobowy skład NSA ustalił, że art. 53 § 2 ppsa ma zastosowanie do skarg wnoszonych na podstawie art. 101 usg. Terminy zostały tu powiązane z wezwaniem do usunięcia naruszenia prawa. Jeżeli organ udzieli odpowiedzi na takie wezwanie, skargę trzeba wnieść w ciągu 30 dni od dnia doręczenia odpowiedzi. W razie gdy organ nie odpowie, skarżący powinien wnieść skargę w terminie 60 dni od daty wniesienia wezwania.
W razie doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie przed upływem 60 dni od dnia jej doręczenia zaczyna biec termin 30 dni obliczany od tej daty, jeśli skarżący nie wniósł już skargi. Uchwała (podjęta przy jednym zdaniu odrębnym) odnosi się także do skarg na zarządzenia organu gminy w sprawach administracji publicznej (sygn. II OPS 2/07).
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA