fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Samorząd

Wymagania, jakie musi spełniać kandydat

www.sxc.hu
[srodtytul] Wymagania dotyczące wszystkich kandydatów: [/srodtytul]
- [b]Niekaralność.[/b] Radnym, wójtem nie może zostać osoba skazana prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwo popełnione z winy umyślnej ścigane z oskarżenia publicznego. Kandydować nie mogą również osoby, wobec których wydano prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne w sprawie o takie przestępstwo.
- [b]Korzystanie z pełni praw publicznych oraz z praw wyborczych[/b].
- [b]Pełna zdolność do czynności prawnych[/b].
[b]Uwaga![/b] Niespełnienie któregokolwiek z tych warunków dyskwalifikuje kandydata.
[srodtytul]Kandydat na radnego:[/srodtytul]
- [b]Wiek.[/b] Aby kandydować, trzeba mieć ukończone 18 lat. Warunek ten uznaje się za spełniony, jeżeli kandydat osiągnie wymagany wiek najpóźniej w dniu głosowania (data wyborów).
- [b]Domicyl.[/b] Radnym w danej gminie (powiecie, województwie) może zostać tylko i wyłącznie osoba stale zamieszkująca na obszarze tej gminy (powiatu, województwa).
- [b]Obywatelstwo.[/b] Aby kandydować na radnego, nie trzeba mieć polskiego obywatelstwa. Wymagane jest natomiast obywatelstwo jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej. Zasada ta obowiązuje wyłącznie w wyborach do rad gmin.
[b]Uwaga![/b] Warunki te muszą być spełnione łącznie.
[srodtytul]Kandydat na wójta:[/srodtytul]
- [b]Wiek.[/b] Aby kandydować, trzeba mieć ukończone 25 lat. Warunek ten uznaje się za spełniony, jeżeli kandydat osiągnie wymagany wiek najpóźniej w dniu głosowania (data wyborów).
- [b]Domicyl.[/b] Aby zostać wójtem, nie trzeba stale zamieszkiwać w gminie, w której się kandyduje.
- [b]Obywatelstwo.[/b] Kandydat na wójta musi mieć polskie obywatelstwo. Z ubiegania się o to stanowisko ustawodawca wyłączył zatem obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, którzy nie posiadają polskiego paszportu.
[b]Uwaga![/b] Warunki te muszą być spełnione łącznie.
Nie można ubiegać się jednocześnie o stanowisko wójta (burmistrza, prezydenta miasta) w dwóch gminach. Zabronione jest również jednoczesne ubieganie się o mandat radnego w dwóch lub więcej gminach. Nie można także jednocześnie kandydować do rady gminy, rady powiatu lub sejmiku województwa.
Nie ma natomiast przeszkód, aby ta sama osoba ubiegała się o stanowisko radnego oraz wójta (burmistrza, prezydenta miasta).
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA