fbTrack

Firma

Wykonawca musi udowodnić, że zapłata nie jest zaniżona

Fotorzepa, Radek Pasterski RP Radek Pasterski
Gdy zamawiający zwraca się do firmy o wyjaśnienie podejrzanie niskiej ceny, to firma ta musi go przekonać obiektywnymi faktami, że wyliczona kwota jest realna
[b]Tak brzmi Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 12 sierpnia 2010 r. (KIO/1605/10)[/b]
[srodtytul]Jaki jest problem[/srodtytul] W przetargu na pełnienie usługi doradztwa finansowego dla spółek grupy kapitałowej TAURON jedna z firm złożyła ofertę znacząco odbiegającą zarówno od innych ofert, jak i od wartości oszacowanej przez zamawiającego przed wszczęciem postępowania. Dlatego też organizator przetargu poprosił o wyjaśnienia, czy zaproponowana kwota nie jest rażąco niska.
Otrzymał je, ale uznał za niesatysfakcjonujące. Jego zdaniem nie zawierały one dowodów, które przemawiałyby za podaniem tak niskiej kwoty. Dlatego też zamawiający uznał, że zaproponowana cena jest rażąco niska i odrzucił ofertę wykonawcy. Ten złożył odwołanie, przekonując, że miał prawo do zaproponowania takiej, a nie innej zapłaty. Argumentował, że dowodzą tego złożone przez niego wyjaśnienia. [srodtytul]Skąd to rozstrzygnięcie[/srodtytul] Krajowa Izba Odwoławcza zgodziła się, że wykonawca sam decyduje o przyjętych przez siebie metodach kalkulacji i uzasadnieniu szczególnych okoliczności wpływających na wysokość ceny. Jeśli jednak został wezwany do złożenia wyjaśnień, to on musi udowodnić, że zaproponowana cena nie jest rażąco niska. W tym zakresie na wykonawcy spoczywa ciężar dowodu. W ocenie izby w przedstawionych wyjaśnieniach wykonawca nie udowodnił wyjątkowo sprzyjających i dostępnych mu warunków wykonania zamówienia. W szczególności wybiórczo wskazane lokalizacje siedzib spółek mające dowodzić tę okoliczność wskazują na brak rzeczywistego rozeznania wykonawcy i nie dają podstaw do argumentów na rzecz niskich kosztów osobowych i rzeczowych. Również zadeklarowane wykorzystywanie do wykonywania usług stażystów mające wskazywać istotny wpływ pomocy publicznej na obniżenie kosztów nie zostało potwierdzone w załączonym kosztorysie i stanowi jedynie deklarację niepopartą dowodami. Krajowa Izba Odwoławcza zauważyła, że pojęcie ceny rażąco niskiej nie zostało zdefiniowane w ustawie, nie wyjaśniono go również jednoznacznie w orzecznictwie. Przyjąć należy, że za ofertę z rażąco niską ceną uznaje się cenę niewiarygodną, nierealistyczną w porównaniu z cenami rynkowymi podobnych zamówień, a zatem odbiegającą od cen przyjętych, wskazującą na fakt wykonania zamówienia poniżej kosztów wytworzenia przedmiotu zamówienia. Przesłanką odrzucenia oferty wynikającą z procedury ustalania, czy cena oferty zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, jest brak wyjaśnień dotyczących elementów ceny mających wpływ na wysokość ceny lub ocena wyjaśnień, z której wynika, że oferta zawiera rażąco niską cenę. Ostatecznie KIO zdecydowała, że zamawiający słusznie odrzucił ofertę, uznając, że przedstawione wyjaśnienia nie dowodzą zaoferowania realnej ceny wykonania zamówienia.
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL