fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Orzecznictwo

Za napisanie pisma pełnomocnikowi należy się wynagrodzenie

Fotorzepa, Mateusz Dąbrowski MD Mateusz Dąbrowski
Za sporządzenie i wniesienie skargi kasacyjnej adwokatowi reprezentującemu skarżącego przysługuje wynagrodzenie w wysokości 75 proc. stawki minimalnej – gdy nie prowadził sprawy przed sądem pierwszej instancji
[b]Tak postanowił Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie w wyroku z 23 lipca 2010 r., II SA/Lu 549/0[/b]8
[srodtytul]Jaki jest problem[/srodtytul]
W skardze kasacyjnej adwokat wyznaczony na pełnomocnika z urzędu strony skarżącej wniósł o przyznanie kosztów zastępstwa procesowego świadczonego z urzędu. Wniosek zawierał oświadczenie, z którego treści wynikało, że koszty te nie zostały zapłacone w całości ani w części.
[srodtytul]Skąd to rozstrzygnięcie[/srodtytul]
Referendarz sądowy przypomniał, że stosownie do art. 250 prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi wyznaczony adwokat, radca prawny, doradca podatkowy lub rzecznik patentowy otrzymuje wynagrodzenie odpowiednio według zasad określonych w przepisach o opłatach za czynności adwokatów, radców prawnych, doradców podatkowych albo rzeczników patentowych w zakresie ponoszenia kosztów nieopłaconej pomocy prawnej oraz zwrotu niezbędnych i udokumentowanych wydatków.
Aktem określającym zasady przyznawania wynagrodzenia za czynności podejmowane przez adwokata jest [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=167044]rozporządzenie ministra sprawiedliwości z 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (DzU nr 163, poz. 1348 ze zm.).[/link]
Zgodnie z unormowaniem § 18 ust. 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia stawka minimalna wynosi w postępowaniu przed sądem administracyjnym drugiej instancji za sporządzenie i wniesienie skargi kasacyjnej albo za sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej 50 proc. stawki minimalnej określonej w pkt 1 tego paragrafu, a jeżeli w drugiej instancji nie prowadził sprawy ten sam adwokat – 75 proc. tej stawki, w obu przypadkach nie mniej niż 120 zł.
Biorąc pod uwagę przedmiot skargi, treść § 18 ust. 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia, zgodnie z którym wynagrodzenie za sporządzenie i wniesienie skargi kasacyjnej wynosi 75 proc. stawki minimalnej określonej w § 18 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia, jeżeli skargę kasacyjną sporządził i wniósł adwokat, który nie prowadził sprawy przed sądem pierwszej instancji, to, że wnioskodawca nie prowadził sprawy strony skarżącej w toku pierwszoinstancyjnego postępowania sądowoadministracyjnego, oraz że to on w toku postępowania w drugiej instancji sporządził i wniósł skargę kasacyjną, stwierdzić należy, że wynagrodzenie, które wnioskodawca powinien otrzymać za sporządzenie i wniesienie skargi kasacyjnej, wynosić będzie 75 proc. stawki minimalnej określonej w § 18 ust. 1 pkt 1 lit. c rozporządzenia.
[wyimek]Koszty nieopłaconej pomocy prawnej ponosi Skarb Państwa[/wyimek]
Stawka minimalna, o której stanowi ten przepis, wynosi 240 zł. Tak więc wynagrodzenie za sporządzenie i wniesienie skargi kasacyjnej wynosić będzie 75 proc. kwoty 240 zł powiększone stosowanie do unormowania § 2 ust. 3 rozporządzenia o stawkę należnego podatku od towarów i usług wynoszącą dla tej usługi 22 proc.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA