fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Zadania

Spółka naruszyła interesy konsumentów

ROL
Wybór sposobu zwrotu nadpłaty za wodę należy do klienta spółki
– Liczba naruszeń zbiorowych interesów konsumentów była znaczna. Tak więc kara nałożona na Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w wysokości 50 tys. zł została zmiarkowana prawidłowo. Jest ona na tak niskim poziomie, że nie ma podstaw do jej obniżenia – uzasadnił sędzia Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Tym samym sąd oddalił odwołanie RPWiK od decyzji prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który uznał, że spółka ta naruszyła wielokrotnie i bezprawnie zbiorowe interesy klientów. Pierwszy z zarzutów dotyczył naruszenia rozporządzenia ministra budownictwa z 28 czerwca 2006 r. w sprawie określania taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę. Przedsiębiorca posługiwał się w umowach z konsumentami postanowieniem, które przewidywało, że w razie uwzględnienia reklamacji dotyczącej wysokości opłaty ustalonej w fakturze nadpłata podlega zaliczeniu na poczet przyszłych należności. Nie wskazywał, że może być zwrócona odbiorcy.
– Wybór sposobu zwrotu nadpłaty należy do konsumenta – stwierdził UOKiK.
W umowach firma zapisywała też, że strony poddają spory pod rozstrzygnięcie sądu właściwego według siedziby przedsiębiorstwa. Stosowała więc postanowienie, które trafiło już do rejestru klauzul niedozwolonych.
„Klauzule wpisane do rejestru tworzą tzw. czarną listę postanowień bezwzględnie zakazanych w obrocie” – przypomniał w decyzji prezes UOKiK. Dodał, że postanowienie w umowie bezprawnie wyłącza możliwość wytoczenia powództwa przed sądem właściwym ze względu na miejsce zamieszkania konsumentów.
W umowach z odbiorcami wody nie było także zapisów o standardach i terminach udzielania przez przedsiębiorcę odpowiedzi na wnoszone przez konsumentów zapytania dotyczące świadczonych usług oraz postanowień o rozpatrywaniu reklamacji.
Ponadto RPWiK nie zawarło w umowach postanowień określających prawa pracowników spółki w zakresie wstępu na teren nieruchomości odbiorcy i kontroli urządzeń wodociągowych. Umowy nie zawierały również pełnej informacji o uprawnieniach odbiorców usług dotyczących możliwości żądania od dostawcy usług obniżenia należności z tytułu dostarczania wody o nieodpowiedniej jakości.
– Określenie trybu reklamacyjnego i informacyjnych obowiązków spółki ma dla konsumenta zasadnicze znaczenie – ocenił prezes UOKiK. Dodał, że profesjonalista, formułując treść umów, powinien się wykazać dbałością o to, aby nie zostały naruszone interesy najsłabszych uczestników rynku i przepisy.
Przedsiębiorstwo dostarcza wodę aż w dziesięciu gminach. Maciej Chmielowski, specjalista z UOKiK, podkreśla, że ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów nie zawiera katalogu przesłanek, od których uzależniona jest wysokość kar nakładanych na firmy. – Podczas ich ustalania uwzględnia się okres, stopień oraz okoliczności ostatniego i poprzedniego naruszenia – przypomina.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA