fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Orzecznictwo

Na podważenie rozstrzygnięcia z decyzji jest tylko 14 dni

Fotorzepa, Seweryn Sołtys
Termin do wniesienia odwołania powinien rozpocząć swój bieg od ostatniego dnia, w którym decyzja została publicznie ogłoszona w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości
[b]Tak postanowił Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wlkp. z 17 lutego 2010 r., II SA/Go 1024/09 [/b]
[srodtytul]Jaki jest problem[/srodtytul]
Naczelnik wydziału inwestycji miejskich urzędu miasta zwrócił się do prezydenta miasta o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko, polegającego na rozbiórce torowiska – elementów dawnej linii kolejowej.
Prezydent orzekł o realizacji przedsięwzięcia, stwierdzając brak potrzeby przeprowadzenia oceny jego oddziaływania na środowisko. Określił jednocześnie warunki realizacji przedsięwzięcia.
Decyzja zawierała pouczenie o trybie i sposobie wniesienia odwołania. Informację o jej wydaniu podano do wiadomości publicznej (na stronie Biuletynu Informacji Publicznej).
Polskie Towarzystwo Krajoznawcze złożyło odwołanie od tej decyzji, zarzucając jej naruszenie przepisów prawa i dużą szkodliwość dla środowiska społecznego. Samorządowe kolegium odwoławcze stwierdziło uchybienie terminu do wniesienia odwołania. Polskie Towarzystwo Krajoznawcze wniosło skargę do sądu.
[srodtytul]Skąd to rozstrzygnięcie[/srodtytul]
Zdaniem WSA skarga zasługuje na uwzględnienie. Sąd przypomniał, że zgodnie z art. 49 k.p.a. strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
[wyimek]Przez podanie do publicznej wiadomości rozumie się udostępnienie w sposób zwyczajowo przyjęty [/wyimek]
Takim szczególnym przepisem jest art. 85 ust. 3 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=D586FB741C047DD3690A3320CE0BB088?id=324407]ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko[/link], w myśl którego organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach podaje do publicznej wiadomości informacje o wydanej decyzji i o możliwościach zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem dokonanym z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska oraz opinią organu, o którym mowa w art. 78.
Przepis ten nie ustala innego (niż czternastodniowy) terminu do wniesienia odwołania, ale wiąże go nie z doręczeniem decyzji, lecz z publicznym zamieszczeniem informacji o fakcie wydania decyzji.
Sąd ustalił, że termin do wniesienia odwołania od decyzji prezydenta miasta wobec skarżącego rozpoczął bieg określonego dnia września 2009 r., a zakończył 14 października 2009 r. Odwołanie z 1 października 2009 r. zostało zatem wniesione w terminie.
Zdaniem sądu termin wynikający z art. 49 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=96B190E2C6F316182256F87FEF66B875?id=133093]kodeksu postępowania administracyjnego[/link] powinien rozpocząć swój bieg od ostatniego dnia, w którym to publiczne ogłoszenie nastąpiło. Przyjęcie odmiennej tezy prowadziłoby do sytuacji, w której bez znaczenia pozostawałaby okoliczność, że publiczne ogłoszenie nastąpiło na okres dłuższy niż 14 dni.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA