Orzecznictwo

Kiedy można oprotestować warunki przetargu

www.sxc.hu
Odwołanie od rozstrzygnięcia protestu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ma ograniczony zakres
[b]Sąd Najwyższy uznał, że odwołanie, o którym mowa w art. 184 ust. 1a pkt 2 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=F22CE87DF8B87D9C06F6FB41E1496563?id=247401]prawa zamówień publicznych[/link] (pzp), tj. od opisu sposobu oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu, nie obejmuje rozstrzygnięcia protestu dotyczącego opisu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (sygn. III CZP 110/09). [/b]
[srodtytul]Ważne doświadczenie [/srodtytul] Wątpliwość prawna wyjaśniona w tej uchwale powstała na tle sprawy z odwołania spółki akcyjnej Hydrobudowa przeciwko Miejskim Wodociągom i Oczyszczalni sp. z o.o. Wodociągi, jako zamawiający, wszczęły postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na przebudowę stacji uzdatniania wody oraz ujęcia wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Wartość szacunkowa zamówienia ustalona została łącznie z dostawami na równowartość 3196 tys. euro.
Hydrobudowa, jako wykonawca, wniosła protest od postawionego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu odnoszącego się do doświadczenia opisanego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ). Zarzucała naruszenie art. 7 ust. 1 pzp, czyli nakazu przygotowania przez zamawiającego i przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równego traktowania, a także art. 22 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 prawa zamówień publicznych. Art. 22 ust. 1 pzp pozwala się ubiegać o udzielenie zamówienia wykonawcom mającym niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponującym potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub tym wykonawcom, którzy przedstawią pisemne zobowiązanie innych osób do udostępnienia im takiego potencjału i osób. W art. 22 ust. 2 pzp powtórzono zakaz określania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w sposób, który utrudniałby konkurencję. [srodtytul]Izba odrzuca odwołanie [/srodtytul] Ponieważ zamawiający nie uwzględnił protestu Hydrobudowy, firma ta odwołała się do prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Krajowa Izba Odwoławcza odrzuciła odwołanie jako niedopuszczalne, wskazując jako podstawę art. 187 ust. 4 pkt 8 oraz art. 184 ust. 1a pzp. Izba argumentowała, że w wypadku zamówienia o wartości niepowodującej obowiązku przekazywana ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji WE (dla robót budowlanych o wartości poniżej 5150 tys. euro) [b]odwołanie przysługuje wyłącznie od rozstrzygnięcia przez zamawiającego protestu dotyczącego czynności enumeratywnie wskazanych w art. 184 ust. 1a pzp. [/b]Nie ma wśród nich opisu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. W razie wniesienia odwołania od czynności niewskazanych w art. 184 ust. 1a pzp KIO obowiązana jest – stosownie do art. 187 ust. 4 pkt 8 pzp – odrzucić odwołanie na posiedzeniu niejawnym. [srodtytul]Wątpliwość pod rozwagę SN [/srodtytul] Innego zdania był prezes UZP, który wniósł skargę na to postanowienie do sądu. Zarzucił naruszenie tych przepisów. Przekonywał, że sporna czynność jest czynnością, o której mowa w art. 184 ust. 1a pkt 4 pzp, czyli opisem sposobu oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Sąd uznał, że w kwestii tej powinien się wypowiedzieć Sąd Najwyższy. W uzasadnieniu pytania prawnego zaznaczył, że istotnym argumentem przemawiającym przeciwko stanowisku prezesa UZP są przepisy art. 36 ust. 1 pkt 5, art. 41 pkt 7 pzp wyraźnie rozróżniające opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny spełnienia tych warunków. Wyraził jednak obawę, że przyjęcie stanowiska KIO może spowodować, iż środki ochrony interesów wykonawców w takich jak to postępowaniach o mniejszej wartości staną się iluzoryczne. Treść uchwały SN podjętej w odpowiedzi na pytanie prawne sądu oznacza, że rację miała Krajowa Izba Odwoławcza. [ramka][b]Obie strony mają prawo się skarżyć[/b] [b]Wykonawca może zgodnie z art. 180 prawa zamówień publicznych (pzp) wnieść do zamawiającego protest w sprawie jego czynności bądź zaniechania czynności[/b], do której zamawiający był zobowiązany. Jeśli adresat nie uwzględni protestu, można wnieść odwołanie do prezesa Urzędu Zamówień Publicznych rozpatrywane teraz przez Krajową Izbę Odwoławczą. Jednakże odwołanie w wypadku zamówień poniżej wartości określonej odrębnie dla dostaw lub usług i dla robót budowlanych zostało ograniczone do rozstrzygnięć protestu wskazanych w art. 184 ust. 1a pzp. Te graniczne wartości określono w [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=250667]rozporządzeniu prezesa Rady Ministrów z 19 grudnia 2007 r. w sprawie kwot wartości zamówień i konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich (DzU nr 241, poz. 1762 ze zm.)[/link].[/ramka] [i]masz pytanie, wyślij e-mail do autorki [mail=i.lewandowska@rp.pl]i.lewandowska@rp.pl[/mail][/i]
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL