Fundacje i stowarzyszenia

Jak pozbawić fundację statusu organizacji pożytku publicznego?

Fotorzepa, Pio Piotr Guzik
[b]Fundacja o profilu organizacji pożytku publicznego wykorzystuje, dla własnego zysku, dobroć różnych ludzi i instytucji. Kto nadzoruje działalność takich organizacji? Jak pozbawić fundację statusu organizacji pożytku publicznego?[/b]
Z zasady nadzór nad instytucjami społecznymi o statusie organizacji pożytku publicznego pełni minister pracy i polityki społecznej. Wyjątkiem są organizacje działające w zakresie ratownictwa i ochrony ludności. Ich działalność kontroluje minister spraw wewnętrznych i administracji. [b]Działalnością pożytku publicznego jest działalność społecznie użyteczna[/b], prowadzona w sferze zadań publicznych. Aktywność ta nie może mieć na celu osiągnięcia zysku. Ewentualne wynagrodzenie uzyskiwane z prowadzonej działalności powinno zostać przeznaczone na cele statutowe organizacji.
Organizacją pożytku publicznego może być organizacja pozarządowa, taka jak np. stowarzyszenie czy fundacja. Jej status potwierdza stosowny wpis w Krajowym Rejestrze Sądowym. Natomiast statusu organizacji pożytku publicznego nigdy nie osiągną: związki zawodowe, partie polityczne, czy związki pracodawców. Jeśli organizacja narusza przepisy prawa lub działa niezgodnie z postanowieniami swojego statutu, musi liczyć się z możliwością przeprowadzenia kontroli jej działalności. Kontrola może zostać podjęta z urzędu (przez właściwego ministra) lub na wniosek organu administracji. W przypadku fundacji, wnioskodawcą jest starosta właściwy ze względu na siedzibę fundacji. Starosta może zawiadomić ministra po uzyskaniu informacji o nadużyciach w działalności fundacji (np. o defraudacjach, o działalności sprzecznej ze statutem). Po przeprowadzeniu kontroli minister może nawet wnioskować o [b]wykreślenie organizacji pożytku publicznego z Krajowego Rejestru Sądowego.[/b] Sąd rejestrowy podejmie taką decyzję, jeśli organizacja nie usunie nieprawidłowości w czasie odpowiednim, wskazanym w protokole kontroli. [b] Podstawa prawna:[/b] - [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=060693C3252E27BD4166626EDC990553?id=169569]ustawa z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz 873 ze zm.)[/link] - [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=4ADAFA1CFF5CBB11360F9F4751E965CE?id=72934]ustawa z 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz.U Nr 46, poz. 203 ze zm.)[/link] [b]Czytaj też teksty:[/b] - "[i][link=http://www.rp.pl/artykul/62702,370053_Organizacja_musi_miec_cel_publiczny.html]Organizacja musi mieć cel publiczny[/link][/i]" - "[i][link=http://www.rp.pl/artykul/62702,195022_Organizacje_zbiorowego_zarzadzania_prawami_autorskimi_sa_przedsiebiorcami_.html]Organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi są przedsiębiorcami[/link][/i]" [ramka][b]Więcej w serwisie o[/b] [b][link=http://www.rp.pl/temat/62702.html?page=1]organizacjach społecznych[/link][/b][/ramka]

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL