Praca w samorządzie

Ankieter na ryczałcie, wójt z nagrodą

Fotorzepa
Zatrudnieni przy przyszłorocznym spisie rolnym otrzymają wynagrodzenie. Gminni urzędnicy mogą liczyć na dodatki, a najbardziej zaangażowani także specjalne nagrody
Wynagrodzenie dla osób wykonujących prace spisowe gwarantuje art. 17 ust. 2 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=320987]ustawy z 17 lipca 2009 r. o powszechnym spisie rolnym w 2010 r. (DzU nr 126, poz. 1040)[/link]. Otrzymają je wszyscy, z wyjątkiem pracowników jednostek samorządu terytorialnego i służb statystyki publicznej, którzy zostali oddelegowani do pracy w biurach spisowych przez komisarzy.
Te osoby za czas wykonywania obowiązków spisowych zachowają swoje dotychczasowe wynagrodzenie. Ponadto może być im przyznany specjalny dodatek zwany spisowym oraz nagrody. Te świadczenia będą mogli otrzymać również zastępcy komisarzy. Komisarzom zaś mogą być przyznane wyłącznie nagrody. [srodtytul]Według danych GUS[/srodtytul]
Szczegółowe zasady przyznawania wynagrodzeń za wykonywanie prac związanych z powszechnym spisem rolnym 2010 określa [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=333816]rozporządzenie Rady Ministrów z 24 listopada 2009 r. (DzU nr 205, poz. 1582)[/link], którego przepisy obowiązują od 19 grudnia br. Dodatek spisowy, który będą mogli otrzymać m.in. gminni urzędnicy, może zostać przyznany za poprawne wykonywanie pracy związanej ze spisem (§ 4 ust. 1). Przy jego przyznawaniu znaczenie będzie mieć również funkcja, jaką dany pracownik pełnił przy spisie, złożoność wykonywanych zadań, stopień odpowiedzialności za ich realizację oraz liczba podwładnych pracujących na rzecz spisu. Dodatek spisowy będzie przyznawany wyłącznie za czas przepracowany przy spisie w danym miesiącu, w wysokości od 20 proc. do 120 proc. kwoty przeciętnego wynagrodzenia. Oznacza to, że np. gminny urzędnik oddelegowany do pracy w biurze spisowym dodatku nie otrzyma za okres, w którym nie wykonywał prac z nim związanych, ponieważ przebywał na zwolnieniu lekarskim. Dodatek może nie zostać przyznany również w przypadku niepoprawnego wykonywania tych obowiązków. Nagrody będą przyznawane po zakończeniu poszczególnych etapów prac spisowych. Ich wysokość jest określana według przeciętnego wynagrodzenia. Zgodnie z treścią § 5 ust. 4 rozporządzenia mogą być one przyznane: - generalnemu komisarzowi i jego zastępcom – w wysokości nieprzekraczającej trzykrotnego przeciętnego wynagrodzenia; - wojewódzkim komisarzom i ich zastępcom – w wysokości nieprzekraczającej dwukrotności przeciętnego wynagrodzenia; - gminnym komisarzom i ich zastępcom – w wysokości nieprzekraczającej 1,5-krotności przeciętnego wynagrodzenia; - pracownikom jednostek służb statystyki publicznej wykonującym prace związane ze spisem – w wysokości nieprzekraczającej miesięcznego przeciętnego wynagrodzenia; - pracownikom jednostek samorządu terytorialnego oddelegowanym przez komisarzy spisowych do pracy w wojewódzkich biurach spisowych i gminnych biurach spisowych – w wysokości nieprzekraczającej miesięcznego przeciętnego wynagrodzenia. [srodtytul]Z kwartału poprzedzającego wypłatę[/srodtytul] Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłasza prezes Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Monitor Polski. Dane te publikowane są raz na kwartał. Przy obliczaniu wysokości dodatków i nagród spisowych obowiązywać będzie przeciętne miesięczne wynagrodzenie z kwartału poprzedzającego wypłatę tych świadczeń. Przykładowo podać można, że zgodnie z komunikatem prezesa GUS z 10 listopada 2009 r. przeciętne wynagrodzenie w trzecim kwartale tego roku wyniosło 3113,86 zł. [srodtytul]Dla rachmistrzów[/srodtytul] Przepisy rozporządzenia z 24 listopada 2009 r. określają również kryteria obliczania wynagrodzenia dla rachmistrzów i ankieterów spisowych. Składać się na nie będzie wynagrodzenie wypłacane w formie ryczałtu oraz określona w rozporządzeniu kwota za poprawnie wypełnione ankiety. W przypadku rachmistrzów stawka za poprawnie wypełniony formularz spisowy wynosi 35 zł. Za poprawnie wypełniony formularz w badaniu metod produkcji rolnej – 25 zł. Ryczałt za poprawnie przeprowadzony obchód przedspisowy wynosi natomiast 250 zł. Jeżeli chodzi o ankieterów, to ryczałt za poprawnie wypełniony elektroniczny formularz spisowy jest zróżnicowany w zależności od liczby poprawnie wypełnionych formularzy. Gdy ich liczba nie przekracza 100, ankieter otrzyma maksymalnie 2000 zł. Za 101 i każdy następny poprawnie wypełniony formularz ankieter otrzyma po 30 zł. Dodatkowo ankieter otrzyma również: - 500 zł ryczałtu – za udzielanie informacji o spisie za pomocą infolinii; - 350 zł ryczałtu – za umawianie rachmistrzów na przeprowadzenie wywiadu u respondenta. [ramka][b]Uwaga[/b] Według wyliczeń GUS pracownicy urzędów gmin oddelegowani do prac przy spisie mogą liczyć na dodatki w wysokości średnio tysiąca złotych. Niewiele więcej otrzymają pracownicy biur spisowych na poziomie wojewódzkim. Ci mogą liczyć na średnio po 1,2 zł. Wypłaty finansowane są z budżetu państwa z części dotyczącej GUS oraz ze środków Unii Europejskiej[/ramka]
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL