Praca w samorządzie

Ile płacić nauczycielowi z wyższym pensum

Fotorzepa, Pio Piotr Guzik
Minimalną stawkę za godzinę mnożymy przez ilość godzin zwiększonego wymiaru zajęć i mamy najniższe wynagrodzenie podstawowe zatrudnionego
Taki mechanizm wyliczeń przedstawiło Ministerstwo Edukacji Narodowej. W zasadzie odpowiedź mogła być jedna – taka, jaką uzyskaliśmy.
Wystąpiliśmy jednak z pytaniem, aby rozwiać wątpliwości w tym zakresie na tle § 2 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=19BAF7DC77C8BD87269538B13B77BE71?n=1&id=176682&wid=306326]rozporządzenia ministra edukacji narodowej i sportu z 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy (DzU nr 22, poz. 181 ze zm.). [/link] Przedstawiamy zatem, jak należy ustalać wynagrodzenie dla nauczyciela, który realizuje podwyższoną liczbę obowiązkowych godzin dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zgodnie z art. 42 ust. 2a w związku z ust. 4a [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=394FD6E3442443A5B2CF8971D37B7B28?id=182007]Karty nauczyciela[/link] (KN).
[srodtytul]Dla kogo więcej pracy[/srodtytul] O przyznanie zwiększonego tygodniowego wymiaru zajęć (dalej podwyższone pensum) mogą wystąpić z wnioskiem do dyrektora tylko niektórzy nauczyciele. A mianowicie: - przedszkoli specjalnych, szkół podstawowych i specjalnych, gimnazjów, liceów ogólnokształcących, profilowanych i uzupełniających, przedmiotów teoretycznych w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe, w tym szkołach specjalnych i szkolenia rzemieślniczego w schroniskach dla nieletnich oraz zakładach poprawczych, przedmiotów artystycznych i ogólnokształcących w szkołach artystycznych i innych placówkach kształcenia artystycznego; wychowawcy w placówkach socjalizacyjnych, zakładach opiekuńczo-leczniczych dla dzieci; w domach wczasów dziecięcych; w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, zakładach poprawczych, schroniskach dla nieletnich, świetlicach szkół specjalnych, placówkach interwencyjnych, rodzinnych ośrodkach diagnostyczno-konsultacyjnych, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, zespołach pozalekcyjnych zajęć wychowawczych w zakładach opieki zdrowotnej, realizujący zajęcia w domach pomocy społecznej – w wymiarze od 19 do 27 godzin tygodniowo, - praktycznej nauki zawodu we wszystkich typach szkół – w wymiarze od 23 do 26 godzin tygodniowo. Zainteresowani muszą złożyć wnioski przed rozpoczęciem zajęć w roku szkolnym, czyli zwykle do końca sierpnia. Dyrektorowi wolno go uwzględnić (ale nie ma obowiązku), gdy pozwala mu na to arkusz organizacyjny placówki. [srodtytul]Wzrost proporcjonalny[/srodtytul] Nauczyciel z podwyższonym pensum jest nadal zatrudniony w pełnym wymiarze zajęć. Jego wynagrodzenie zasadnicze wzrasta stosownie do stopnia zwiększenia pensum, a w ślad za tym oczywiście inne składniki pensji uzależnione od stawki zasadniczej. Nie przysługują mu jednak z tego tytułu inne uprawnienia czy świadczenia, np. dłuższy urlop, wyższe nagrody, zasiłki na zagospodarowanie czy świadczenia urlopowe. Co więcej, dyrektor nie może zlecać godzin ponadwymiarowych, z wyjątkiem doraźnych zastępstw. Podniesienie wynagrodzenia zasadniczego proporcjonalnie do wyższego pensum powinno przebiegać dwuetapowo: najpierw ustalamy minimalną stawkę zasadniczą, potem faktyczne wynagrodzenie zasadnicze. [ramka][b]Jak przebiegają rachunki[/b] [b]ETAP 1. USTALAMY MINIMALNE ZASADNICZE [/b] Posłużymy się przykładem pani Urszuli, która jest nauczycielem mianowanym w szkole specjalnej. Jest zatrudniona według standardowego pensum 18 godzin. Otrzymuje wynagrodzenie zasadnicze 2340 zł, a minimalna stawka zasadnicza dla tej kategorii nauczycieli to 2227 zł. W sierpniu 2009 r. złożyła wniosek o podniesienie wymiaru do 20 godzin tygodniowo, który dyrektor zaakceptował. Zacznijmy od ustalenia minimalnej stawki zasadniczej dla pani Urszuli: - minimalne wynagrodzenie zasadnicze dzielimy przez miesięczną liczbę godzin wynikającą z pensum, stanowiącą iloczyn standardowego pensum 18 godzin przez wskaźnik 4,16, czyli 75 godzin 2227 zł : 75 godzin = 29,69 zł - uzyskaną stawkę godzinową mnożymy przez miesięczną liczbę godzin wynikającą z realizowanego podwyższonego pensum, stanowiącą iloczyn podwyższonego pensum przez wskaźnik 4,16, czyli przez 83 godziny 29,69 zł x 83 godziny = 2464,27 zł Oznacza to, że pani Urszula nie może dostawać niższej płacy zasadniczej niż 2464,27 zł. [b]ETAP 2. LICZYMY RZECZYWISTĄ STAWKĘ[/b] Stawkę przeliczeniową za godzinę, tj. 29,69 zł, mnożymy przez miesięczną liczbę podwyższenia pensum, stanowiącą iloczyn tygodniowej liczby godzin, o jakie nastąpiło zwiększenie, przez wskaźnik 4,16, czyli 8 godzin 29,69 zł x 8 godzin = 237,52 zł Wynik dodajemy do faktycznego wynagrodzenia zasadniczego pani Urszuli: 2340 zł + 237,52 zł = 2577,52 zł. Zatem tyle wynosi jej wynagrodzenie zasadnicze z racji realizowania tygodniowo 20 godzin zajęć.[/ramka] [b]Zobacz [link=http://www.rp.pl/artykul/406553.html][b]Pismo Departamentu Strategii w Ministerstwie Edukacji Narodowej z 24 listopada 2009 r. w sprawie wynagrodzenia nauczyciela mającego zwiększony tygodniowy wymiar zajęć (DS-WPZN-MJ-400/04/09[/b])[/link][/b]
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL